Archive

Archive for the ‘Sionism’ Category

4. Rahvusvahelise Kristliku Piibelliku Sionismi Kongress

mai 1st, 2001

TEADAANNE

Järgnev teadaanne võeti vastu Neljandal Rahvusvahelisel Kristlikul Piibelliku Sionismi Kongressil, mis toimus 19. – 22. veebruaril 2001 a. Jeruusalemmas. Kongressi, mille ligikaudu 700 delegaati ja muud osavõtjat esindasid 22 riiki, sponsoreeris Jeruusalemma Rahvusvaheline Kristlik Suursaatkond.
I. SISSEJUHATUS
Meie, Neljanda Rahvusvahelise Kristliku Piibelliku Sionismi Kongressi delegaadid, oleme täna, 22. veebruaril 2001. a. kogunenus Jeruusalemma. Oleme kogunenud uue aastatuhande alguses, ajal, mil Iisraeli ja juudi rahva ees seisavad mitmed ammutuntud ja uued küsimused. See kongress püüab anda adekvaatse ja Jumala sõnal põhineva vastuse, kuidas peaksid kristlased kahekümne esimesel sajandil toetama ja õnnistama Iisraeli. Pühakirja tõotuste ja põhimõtete alusel on meie eesmärgiks:

  • Kinnitada Iisraeli rahvast nende ürituse õigsuses ja lunastuse kindluses ;

  • Anda juhiseid Kirikule ta vaimuliku ja moraalse kohuse täitmisel praegusel hetkel;
  • Teavitada maailma piibelliku sionismiga seostuvatest õnnistustest ja ohtudest.

II. PIIBELLIKU SIONISMI DEFINITSIOONID

Piibellik sionism tähendab veendumust, et Jumal valis juudi rahva ja pärandas neile Kaananimaa igavese omandina, et nad võiksid anda maailmale Tema Sõna, usuisad, Messia ja elava eeskuju sellest, mida tähendab järgida ainsat tõelist Jumalat ja kogeda Tema ustavust ja juhtimist. See tähendab, et Iisraeli riigi taastamine polnud mitte poliitiline anomaalia vaid tunnistus, et Jumal peab patriarh Aabrahamiga tehtud lepingut ja on üha ustav oma rahvale.

III. KONGRESSI RESOLUTSIOONID

Käesolev Kongress toetub kolme eelmise – 1985, 1988 ja 1996. aastal läbi viidud Kristliku Sionismi Kongressi resolutsioonidele, tunnustab ja hõlmab neid. Tahame eriliselt esile tuua Kolmanda Rahvusvahelise Kristliku Kongressi teadaannet “Kristliku Sionismi Kinnitus”.

Usume rahukuulutust Iisraelile ja kogu maalmale, mida kuulutasid heebrea prohvetid ja kinnitasid Issand ja Tema apostlid. See Piibli õpetus rahust on andnud lootust ja kujundanud inimajalugu rohkem kui ükski teine. See on sisendanud usku ja meelekindlust läbi põlvkondade, jäädes senini tõhusaimaks teeks maailma rahule. Meie seisukohad Iisraeli, Kirikut ja maailma puudutavas probleemistikus on otseselt seotud Piibli messialiku rahuaja tõotusega ( Jesaja 2:1-3 ).

IISRAELILE tahame öelda, et mõistame, millist survet talle avaldatakse, et ta loovutaks osa jumalikust pärandmaast tagatisteta rahulubaduste eest. Tunnistame, et Iisraeli taotlustele saavutada rahu oma Araabia naabritega on vastatud terrorismi ja islami mõõgaga. Oleme teadlikud, et tulemusena on paljud iisraellased kaotanud illusioonid ja väsinud oma olemasolu eest võitlemast.

Meie arvamus on, et Jumal proovib praeguse juutide põlvkonna usku selle rahva põlisesse sidemesse Iisraelimaa, eriti aga Jeruusalemma linna ja Templimäega. Me soovitame tungivalt, et Iisrael ja Diasporaa ei laseks end heidutada muhameedlaste ähvardustest, mille eesmärgiks on
teid demoraliseerida ja lõhkuda tugevat vaimset ja ajaloolist sidet jumaliku pärandiga, mis on teie rahvusliku lunastuse nurgakiviks. Usume, et teie võitlus on õiglane ja et Issand Jumal, universumi Kuningas, hoiab teid ja mõistab õigeks kõigi rahvaste ees.

Avaldame tunnustust Iisraeli eeskujulikule tegutsemisele Püha Maa piibellike vaatamisväärsuste kaitsmisel ja ligipääsetavaks tegemisel. Nõuame, et Iisraeli juhtkond astuks viivitamatult samme,
kaitsmaks juudi templite arheoloogilisi leide Templimäel muhameedlike autoriteetide viimastel aastatel juba teoks tehtud hävitusplaanide eest. Piibliga seotud paigad on ka kristlastele väga tähtsad ja neid tuleb kaitsta muhameedlaste õigusvastaste vahelesegamiste eest.

Tunnistame, et suur Aliyah seisab piibellikel alustel. Sellepärast julgustame me kogu maailma juute jätkuvalt Eretz Israel´i tagasi pöörduma.

KIRIKUT tahame õhutada kinni pidama meie suurest lootusest – Issanda taastulemisest – vaatamata pilkamisele, uskmatusele ja opositsioonile, ja mõistma, et see sõltub piibelliku sionismi võidust. Veel enam, piibellik sionism tunnistab kristlaste võlga juudi rahva ees. Kuna oleme samade õnnistuste osalised, tuleb meil oma võlg tasuda osavõtlikkuse ja siira armastuse tegudega ( Psalm 122:6; Matteuse 25:31-46; Rooma 15:27 ). Kristlased peavad julgelt toetama juutide tagasipöördumist Iisraeli, palvetama nende pärast ja avalikult kuulutama, et nende valitud seisund on muutumatu ja seostub Jumala päästeplaaniga kogu maailma heaks (Johannese 4:22; Rooma 3: 1-2; Rooma 9:1-5; Rooma 11:29 ).

Tõotatud Iisraeli taastamist tuleb mõista kui kahefaasilist protsessi, mis hõlmab Maa taastamise ja seejärel Issanda kui Iisraeli Jumala taastamise ( Hesekiel 36:24-29; Jeremija 24:6-7 ). See on pöördumatu protsess, sest tõotuse kohaselt ei tule enam uut eksiili ( Amos 9:15; Jesaja 11:11 ). Ja kuigi Iisraelile on lubatud kogu maa, jääb Jumalale ikka õigus oma rahva üle kohut mõista, teda korrigeerida, et tuua ta lõplikult Enese juurde ( Hesekiel 11:11; Hesekiel 20:33-44;
Hoosea 5:14-6:3 ). Peame toetama Juudi riiki vaatamata ta sisepoliitikale, teda julgustama ja kuulutama Jumala sõna tema saatuse kohta ( Jesaja 62:1-12; Rooma 11:11 ).

Kirikul tuleb austada Iisraeli õlipuud, millesse meiegi oleme poogitud (Rooma 11:17-18 ). Ütleksime, et Iisraeli maal on praegi Messia Ihu, millel on palju pakkuda usklike universaalsele Kristuse Ihule. See on elavaks tunnistuseks meie usu juudi päritolust ja Jumala ustavusest oma tõotustele, see võimaldab antisemitismile vastu astuda ja julgustada Kirikut piibellikku sionismi omaks võtma.

Eelnevate Kongresside resolutsioonides tegeldi valdavalt Asendusteoloogia õpetusliku veaga. Võime täheldada Vabastusteoloogia oluliselt laiemat kasutamist Palestiina natsionalismi õigustamisel. Peame seda uskumuste süsteemiks, mis Pühakirja sõnumit väärtarvitades taotleb humanistlikus laadis sotsiaalset õiglust. Piibel nõuab kristlastelt tõe rääkimist ja osavõtlikku suhtumist kõigisse inimestesse. Kuid Jumal ei saa õnnistada valet ega ebajumalateenimist. Paraku on tõde see, et suurem osa palestiina araablaste kannatustest on nende oma korrumpeerunud ja südametute juhtide põhjustatud. Palestiina rahvuslik liikumine on sidunud end laiema islami tegevuskavaga, mis on vastuolus iga mõistliku pühakirjaseletusega. Piibel seevastu rõhutab tugevalt just juutide tagasipöördumist Eretz Israel´i. Kristlastel puudub seega igasugune piibellik alus Palestiina natsionalismi toetamiseks (Jeremija 31:10- 12; Luuka 21:24 ).

Ootame Kirikult tunnustust kohalikele araabia kristlastele, kes peavad pidevalt taluma hirmutamist ja vägivalda muhameedlaste poolt.

Me mõistame otsustavalt hukka palestiinlaste tahtlikud võltsingud Jeesuse ajaloolise identiteedi ja Ta esimeste juudi järgijate küsimuses, samuti Tema kannatuste ja ohvrisurma isiklikel poliitilistel eesmärkidel ärakasutamise. Kutsume kõiki kristlasi üles kummutama väärkäsitlusi, mille eesmärgiks on kristliku antisemitismi õhutamine.

MAAILMALE tahame kinnitada, et Pühakiri räägib väga selgelt eelolevast õnnistatud rahuajast. See on inimkonna suurim lootus: “Siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks; rahvas ei tõsta enam mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdimist ” (Jesaja 2:4; Miika 4:3 ) .

Pühakiri ütleb ka, et rahuajale eelneb Iisraeli riigi taastamine, mis saab teoks suurte konfliktide ja raskustega, kuna teised rahvad on juutide Siionisse tagasipöördumise vastu. Ei ole saladus, et Jumala kohus ootab neid, kes takistavad juutide tagasipöördumist Jeruusalemma (Joeli 3 ). Alles pärast seda, kui Issand “noomib vägevaid paganaid” nende tegude pärast, saabub tõotatud universaalne rahu ( Jesaja 2:4; Miika 4:3).

Tahame kõiki rahvaid hoiatada, et katsetega viia juute välja mõnest Jeruusalemma osast, jätta Iisrael ilma talle kuuluvast pärandist või jaotada Iisraeli maad asetavad nad end konflikti Piibli Jumalaga (Joeli 4:1-3).Nad vigastavad end ja langevad paratamatult Jumala kohtu alla (Sakarija 12:1-9 ). Iisraeli taastamine kulmineerub lõpuks Messia saabumisega Ílimäele, nagu heebrea prohvet Sakarja kuulutab (Sk 14: 3-20 ) ja hingamisajaga Jumala rahvale ja kogu maailmale.

admin Sionism