Archive

Archive for the ‘Lühisõnumid’ Category

Palume abi

august 1st, 2007

IISRAELI KESKUSE ERASTAMISEKS

Meil on erakordne võimalus erastada Iisraeli Keskuse ruumid. Oleme pikka aega rentinud linnalt keskuse ruume, mis on olnud paljudele kokkusaamise ja vestluse paigaks ning info jagamiseks külalistele. Omandiõigus annaks meie unikaalsele missioonile võimaluse neid ruume palju paremini, vastavalt vajadusele kujundada. Samuti annaks see kindluse tulevikuks. Pakkumisest keeldumise korral oleks oodata rendihinna tõusu, mis tõenäoliselt muudaks küsitavaks meie keskuse jäämise vanalinna.
Erastamine on erakordseks võima¬luseks saada keskusele vajalikud ruumid. See võimalus ei kordu. Selle reali¬see¬rimiseks vajame sissemakseks raha, mil¬leks palume Teie erakordset annetust.
Annetuse saab teha Jeruusalemma Rahvusvahelise Kristliku Suursaatkonna Eesti Osakonna (JRKS Eesti Osakond) arvele 22 102 283 4224 Hansapangas, või tuues selle Iisraeli Keskusesse, Pikk 52 Tallinnas. Pangaülekande puhul palun põhjusereale märkida: Annetus Iisraeli Keskuse erastamiseks.
Iisraeli Keskus täidab meie ühiskonnas unikaal¬set rolli. See on aidanud ühendada juute ja kristlasi. Iisraeli Keskus on aktiiv¬selt edastanud teavet aktuaal¬sete sündmuste kohta Iis¬raelis, vahendades ka Iis¬raeli Suursaadiku sõnu¬meid Eesti ühiskonnale. Iga nädal toimuvad palve¬õhtud ja infotunnid Iisraeli kohta. Keskus on kohaks, kus saab tutvuda Iisraeli teemadega kirjanduses, ajakirjanduses ja muusi¬kas. Samuti saab keskusest teavet JRKS toimuvate üri¬tus¬te kohta. Iisraeli Kes¬kuses oleme vastu võtnud hulgaliselt külalisi nii Ees¬tist kui ka välismaalt. JRKS Eesti Osakonna toimi¬mi¬seks on Iisraeli Keskus hädavajalik.

admin Lühisõnumid

UUDISED!

november 1st, 2005

ÜRO finantseerib Palestiina Omavalitsuse valimisi

Sellest kirjutab New York Times. “Täna Gaza, homme Läänekallas ja Jeruusalemm,” kõlavad araablaste ähvardavad hüüded.
On oodata, et terroristid muutuvad eriti aktiivseks järgmise aasta aprillis. Kuigi ka nüüd on olukord erakordselt halb. Juulikuus üksi ründasid araabia terroristid Iisraeli 436 korral.
Ühe terroriorganisatsiooni Islamic Jihad juht tõotas, et pärast Gazast väljumist saab Iisrael tunda järjest enam rünnakuid.

Aasia kristlased toetavad Iisraeli

Enam kui tuhat Aasia kristlast kogu­nes Jeruusalemma Aasia konverent­sile. “Tulime sellele konverentsile, et teatavaks teha krist­laste seisukoht: Je­ruu­salemm on ja jääb Püha Maa pealinnaks ja tema igavene pea­linn jääb igaveseks juudi rahva omaks.”
Konverentsil vastu­võetud deklarat­siooniga on ühinenud Aasia suurima, Souli koguduse ja Korea kristlaste organi­satsioonid.
Petitsioonis nõutakse, et ÜRO peataks Iis­raeli-vastased resolutsioonid.
Konverentsil kutsuti kristlasi kogu maa­ilmast toetama neid nõudmisi.

Gazast välja

15. augusti südaööl algas suurim kaitse­operat­sioon Iisraeli uusimas ajaloos, kui kümned tuhanded hoolikalt valitud sõdurid ja politsei­nikud sisenesid juutide asundusse Gazas. Alustati sellest, et 48 tunni jooksul hoiatati elanikke, et nüüdsest on nad selles piirkonnas illegaalid ja neil ei ole võimalik enam siia tagasi tulla. Umbes pooled 8000 asuni­kust olid asjad pakkinud ja valmis lah­kuma.
Seda oli väga raske teha, sest Gaza asunikud olid kujundanud siin ühe maailma viljakama põlluma­janduspiirkonna: 800 hektaril asusid tehnoloogia viimase sõna järgi hooldatud kasvumajad, kus kõiki töid juhtisid arvutid. Nende omanikeks oli 450 farmerit.
Nagu arvatud, kõige tugevamat vastusurvet sundevakueerimisele osutasid kaks asundust: Kafar Darom ja Newe Dekalim. Keskseks vastu­panu­kohaks sai Gaza asunduste suurim süna­goog Kafar Daromis. Siin paiknes vanim juudi asundus, mis rajati palju aastaid enne, kui Egiptus tungis sisse kitsale rannikualale.
Sajad juudi noored võtsid koha sisse süna­googis mitu päeva varem. Siit kõlasid hääled “Juudid ei juuri juute välja!” ja “Masada ei lange enam.”
Iisraeli kolm telekanalit kandsid üle stseene, kuidas julgeolekutöötajad alustasid sünagoogi sisenemist 18. augusti õhtul, kui saabus pime­dus. Viie tunniga evakueeriti väljatõmbumise vastaste seast aktivistid. Kuidas see käis, seda näitasid enamiku riikide telekanalid ja maailma rahvad nägid juutide kodu­dest välja­rebimist, valu, pisaraid.

Pommitamine Beer Shebas

Viis päeva pärast seda, kui Iisrael lõpetas Gazast juutide väljaajamise, said kaks inimest tõsiselt vigastada. Araablasest terrorist lasi end õhku Beer Sheba bussipeatuses. Püha­päeva hommikul täpselt kell 8.30 lähenes terrorist Negevi pealin­na tsentraalbussijaamale ja proovis astuda ühte bussi. Turvamahed peatasid ta. Kaks neist said järgnevas pommi­plahvatuses tugevasti kannatada.
Ülejäänud viiskümmend inimest viidi linna Soroka Meditsiinikeskusesse, suurem osa neist pääses kergete vigastuste ja ehmatusega.
Bussijuhi sõnul, kes eelnevalt terroristiga vestles, plaanis see rünnata sama haiglat. “Nägin ta käes suurt täis seljakotti ja kilekotti. See asi näis kahtlane ja ma hoiatasin turva­meest. Too kutsus teise mehe appi ja just siis käis plahvatus.”

Surm terrori läbi

2000.a. septembrist alates on terrorirünnakutes surma saanud 1073 ja vigastada 7371 iisrael­last. Praegu elab Iisraelis 6,9 miljonit kodanikku, nendest 5 021 000 juuti,
1 255 000 araablast ja väike hulk muid rahvaid.
On raske isegi ette kujutada, et Läänekaldal ja Gaza sektoris on olnud viie aasta jooksul 22 406 terrorikatsetust: pommitamisi, raketirünnakuid, tulistamisi. 57 % rünnakutest toimus Gazas.

Jumala käsi Ameerika kohal

Vaevalt kaks nädalat pärast seda, kui USA, Eli jt riikide väljatöö­tatud ja Iisraelile pealesurutud plaani kohaselt hakati Gazast sunniviisiliselt välja viima ini­mesi, purustas orkaan Katrina (“puhastus”) USA mitmed lõuna­osa linnad, kõige enam sai kannatada New Orleans, kus oli kestnud lakka­matu ja ohjeldamatu pidutsemine.
Mõlemas paigas, nii Iisraelis kui USAs näidati enamvähem samu kaadreid ja räägiti samadest asjadest: purus­tused, sundeva­ku­eerimine, kodutus, pisarad.
Kõiki maailma suurriike, kes on pannud käe Iisraeli territooriumi ja rahva külge, on tabanud suured katsumused, kaasa arvatud häving. Ameerika, kes sundis Iisraeli loovuta­ma osa Tõotatud Maast araablastele, peab arvestama võimalusega sattuda Jumala viha alla. Nüüd on ka teine orkaan uhtunud üle USa lõuna­ranniku, kusjuures New Orleansi juba taastatud tammid andsid järele ja linn on taas osaliselt üle ujutatud.
Samuti on saanud kannatada paljud Euroopa-riigid, kes on oma Iisraeli-vaenulikkust kordu­valt tõestanud. Portugali, Hispaa­niat, Prantsusmaad on tabanud suured tulekahjud, Shveitsis, Saksamaal, Rumeenias jm Euroopas on tekitanud suuri kahjus­tusi tulvaveed.
Kuid kõigis neis katsumustes ei jäta Jumal inimesi ilma lootusest ja võimalusest kohtuda Temaga.

Maailm ilma Iisraelita?

Praegu võitleb Iisrael selle eest, et jääda rahvusena püsima. Ajakirjanik Barry Rubin kirjutab: “Peapõhjus, miks Euroo­pa on nii pime Iisraeli rahvuslike ja kaitsehuvide suhtes, on selles, et nad ei tahagi mingit lahendust Lähis-Ida konflik­tile, sest see käib nende endi huvide vastu. Nendeks huvideks on intensiivne kaubavahetus araabia maadega, soov rahustada araabia maid, vähendada moslemite tugevat immigratsiooni.”
Selles olukorras võitleb Iisrael oma eksistentsi eest. Euroopa, Venemaa, Hiina jt maad vajavad üksnes rahu, neile ei lähe korda, et 13 miljoni suurune heebrea rahvas võitleb oma olemasolu eest. Neile on ükskõik, kas Iisrael elab või sureb. Seda suurriikide seisukohta teavad ja kasutavad ära araabia rahvad..

Nad tulevad Armeeniast ja Gruusiast

Ebenezeri töö Gruusias ja Armeenias on hoogustunud. 1994.a. alustati Armeenias. Operatsiooni Exodus töötajad Jerevani Uue Elu kirikust rajasid baasi Gruusia pealinnas Tbilisis 1997.a. Eesmärk oli aidata juudi rahval sõita Tbilisi lennu­jaamast Iisraeli.
Armeeniast on läinud Iisraeli üle 1000 inimese. Gruusias on juudid elanud üle 2600 aasta. Ka paljud sealsed juudid on ümberasunud Iisraeli ja on tänulikud Ebenezeri töötajatele, kes neid selles on aidanud.

Euroopa juutidel ei ole tulevikku?

Jerusalem Post avaldas artikli, mille autor Lau reisis Austrias, Inglismaal, Shveitsis, Belgias ja Madalmaades. Ta kirjutas sellest, mida ta neil reisidel nägi: “Ma näen, et Euroopa juutide eksiil on lõppe­mas.”
Ta märkas, et Euroopa juudid elavad hirmu all. “Kord ei olnud juutidel muud valikut kui elada koos antisemitismiga. Nüüd on neil võimalus valida. Valida Iisrael.”

Jäeti maha 22 sünagoogi

Iisraeli valitsus evakueeris Gazast üle 8000 inimese. Seal oli 900 aakrit kasvu­maju, 1500 elamut, palju kauplusi ja avalikke ehitisi, 22 sünagoogi.
Iisraeli valitsus otsustas algul süna­googid lammutada, kuid hiljem võeti vastu otsus jätta pühamud lammuta­mata.
Tänaseks on kõik 22 sünagoogi araablaste poolt rüüstatud. Kui Iisrael kannab hoolt kõigi tema territooriumil asuvate pühakodade eest, kuulugu need juutidele, araablastele või kristlastele, siis araablased on hoopis teistsuguste põhimõtetega..

Tulevik on ebakindel

Pärast seda, kui tuhanded juudid olid vägivaldselt Gazast välja viidud, vaatavad neist paljud nüüd ebakind­lalt tulevikku. Paljude jaoks neist ei ole veel mingit lahendust. Näiteks elavad ühest asundusest tulnud juutidest pooled Eilati, teised Surnu­mere-äärsetes hotellides ja pole teada, kui kauaks nad sinna peavad jääma.
Jeruusalemma linnavalitsus on valmis vastu võtma 300 perekonda, mis tõsteti välja Neve Dekalimist. Linnapea Uri Lupolianski kirjutas sundevaku­eeritutele: “Meie, Jeruusalemma elanikud oleme uhked teie ja teie usu üle. Teame, et teie väljakiskumine kodudest oli teile väga raske ja me tahame teha mida iganes, et aidata teil asuda elama pühasse linna.”

Paavst külastas sünagoogi

Veel mitte kaua ametis olnud paavst Bene­dictus XVI on ajaloo vältel teine paavst, kes on külastanud jumala­teenistust sünagoogis. Benedictus XVI külas­tas koos oma saatja­tega Cologne süna­googi. Ta käis ka sünagoogi holokausti memoriaal­kompleksis.

admin Lühisõnumid

UUDISEID

august 1st, 2005

Elu on ilus

Iisraeli elustandard kuulub kõrgemate hulka maailmas. Viimaste ÜRO andmete järgi asus Iisrael 177 maa hulgas 22. kohal.
Arvesse on võetud rahvuslikku koguprodukti, haridus- ja tehnoloogiataset, mehe ja naise võrdõiguslikkust, eluiga.
Maailma kõrgeima elustandardiga riigid on Norra ja Rootsi, kohe nende kannul tulevad Austraalia, Kanada, Madalmaad. USA, mis paljudele iisraellastele näib elustandartide suhtes paradiisina, platseerus kaheksandale kohale.

Suvelaager geriljade moodi

Kümneaastased palestiina lapsed veedavad oma suve Gazas laagrites mitte selleks, et puhata, vaid et tappa juute. Briti ajakirjanik Emma Hurd avaldas Skynews‘is artikli ja pildi palestiina lastest, kes, kalašnikov käes, õpivad juute sihtima. Relv käes, roomavad nad ja hüppavad üle põlevate barrikaadide täpselt nagu täiskasvanud võitlejad.
“Juudi kolonistid!” karjusid lapsterroristid ja sihtisid märki. “Kui need oleksid tõesti juudid olnud, oleksid nad sel momendil nad tapnud.”
Üks 11aastane lapsterrorist kiitles, kuidas ta kord Iisraeli lennukit ja soomukit tulistas ja tabas.
Suvelaagrit korraldab grupp nimega “Rahva vastupanu komitee”, kes kasvatab üles järgmise põlvkonna, kelle soov on Iisrael hävitada.

Anne Franki maja on populaarne

Poolaastas külastab Hollandis asuvat Anne Franki maja ligi pool miljonit inimest. Majas, kus 1942.-1944.a. varjas end natside eest Frankide perekond, käib külastajaid kogu maailmast.
Anne Frank, kelle päevik on üle maailma levinud (hiljuti taastrükiti see ka Eestis), oleks olnud nüüd 75aastane. Kuid nende perekond arreteeriti veidi enne sõja lõppu ja Anne ning kogu tema perekond, välja arvatud isa, surid Bergen-Belseni ja Auschwitzi koonduslaagris mõned kuud enne sõja lõppu.

Jalgrattal Iisraeli

Kolm sakslast (Berliinist, Leipzigist, Oranienburgist) kavatsesid teha 6000km pikkuse reisi Berliinist Iisraeli. Dennis Grosby, Aaron Blankenburg ja Alexander Laesicke võtsid kaasa ühe kivi Sachsenhausenist, et viia see holokausti muuseumi Yad Vashemis.
Nende tee kulges läbi Dresdeni, Melniku, Viini, Bratislava, Budapesti, Belgradi, Bukaresti, Varna, Istanbuli, Damaskuse, Ammani, Petra, Eilati, Surnumere ja Jeruusalemma. Reisi pikkuseks oli kümme nädalat.
Jalgratastel Lähis-Idas käis ka väike seltskond Eesti noori, nende reisi, mis viis samuti läbi Iisraeli ja lõppes Egiptuses Siinai mäel, näidati ka ETVs.

admin Lühisõnumid

UUDISEID

mai 1st, 2005
Comments Off

Surmast ellu
Traagiliselt surnud 22aastane iisraellane hukkus pärast oma armeeteenistust reisil USAs. Kuid tema surm andis elu viiele Iisraeli kodanikule, kes vajasid organeid, et edasi elada.
Loetud tundide jooksul pärast õnnetust saadeti tema keha Iisraeli, kus ta süda, maks, kopsud ja mõlemad neerud siirdati viiele inimesele, kes olid vanad 9 kuni 42 aastat.

Beslani pered said abi
Ebenezeri Abifondi töötajad aitasid Venemaal Beslanis tragöödiasse sattunud juudi peresid. Üks tütarlaps, kes koos perekonnaga hiljuti Iisraeli elama läks, oli õppinud just selles koolis. Ta oli shokeeritud sellest, mis juhtus tema endiste koolikaaslaste ja õpetajatega. Ka tema oleks võinud sattuda terroristide kätte, kui ta ei oleks veidi varem asunud elama Iisraeli.

Sõjakad tülinorijad
Tänu Jumala sekkumisele hoitakse Iisraelis ära sadu terrorirünnakuid. Hiljuti tõkestati näiteks megarünnak Ashdodi linnas, mis oleks võinud tuua kaasa väga suuri keemiliste ainete kahjustusi. 14aastane primitiivse mõtlemisega nooruk oleks olnud valmis terrorirünna­kuks ja surmaks – 22 dollari eest.
Terrorisõda on ka sõda närvidel. Hizbollah`i terroriorganisatsioon ründab Iisraeli rakettidega Lõuna-Liibanonist, et provotseerida juudiriiki ründama Süüriat ja Iraani.

Õnnistatud rahvas

Juudid moodustavad USA elani­kest vaid kaks protsenti. Kuid pool riigi kõige rikkamatest inimestest, multimiljo­näridest, on juudid. Kolmandik heatege­vusse suunatud rahast pärineb samuti juutide käest.
Veerand kõigist Nobeli preemia oma­nikest on heebrea päritolu. USAs on iga viies ülikoooli profes­sor juut. 10 protsenti senati liikmeid on juudid.
Jah, Jumal on oma rahvast õnnis­tanud.

Juutide genealoogiakonverents

Piibli-aegadest tänaseni on genea­loogia juute paelunud. Viimase 20 aasta jooksul korral­datakse igal aastal konverentse, kus jagatakse informatsiooni sugupuude uurimise kohta. Sel aastal korraldas selle konverentsi Iisraeli Genealoogia Ühingu Jeruusalemmas.
Juutide Genealoogia Ühingu rahvus­vahelisse assotsiatsiooni kuulub 75 organisatsiooni 16 maalt. Järgmisel aastal peetakse genealoogiakonve­rents Las Vegases.
Internet pakub võimalusi saada palju huvitavat teada juutide genea­loogiast. Igaüks võib siseneda elektroonilisel teel Tel Avivi Dias­poraa muuseumi aadressil http://www.bh.org.il/Genealogy/index.aspx.

Oli edukas turismiaasta

Iisraeli majanduse languse üks põhjusi tuleneb turismist, mis viimastel aastatel, eriti seoses julma terrorisõjaga on näidanud langus­tendentsi. Eelmine aasta andis põhjust rõõmustamiseks. 2004. a. külastas Iisraeli 40 % turiste rohkem kui 2003. a.

"Tulevik ja lootus"

Iisraeli on tabamas samad tõved, mis teisigi maid, eriti sekulariseeruvat Euroopat. Iga päev tehakse riigis 150 legaalset aborti, arvatakse, et illegallseid operatsioone on koguni kaks korda enam.
Mitmed kristlikud teenistused on astunud inimelu hävitamise vastu. Haifas toimub 30. aprillil ja 1. mail konverents "Pühadus ja seksuaalsus".
Hiljuti tekkis Iisraelis veel üks teenistus, kes seisab sündimata iisraellaste elu eest – "Tulevik ja lootus".

Elevant Tamar tiinestus

Jeruusalemma Piibliteemalise loomaaia emaelevant Tamar on pärast kaheaastast üritamist viimaks tiinestunud, Tamar on üks neljast aasia emaelevandist selles loomaaias.
Appi tulid kunstliku viljastamise spetsialistid Saksamaalt. Inglismaa Whipsnade Wild Loomaaia elanik elevant Emmett on tulevase elevandibeebi isa.
Et elevantide tiinusaeg kestab 22 kuud, poegib Tamar 2006.aasta jaanuarikuus.

admin Lühisõnumid

"Kõik juudid on ju laisad." Ka Ukrainas tõstab antisemitism pead

mai 1st, 2005
Comments Off

Ebenezeri Abifondi töötajad, kes tegutsevad endise NLi territooriumil ja Venemaal eri paigus, puutuvad järjest sagedamini kokku juudivihkamisega. Ka Ukrainas tuleb antisemitismi väga sageli esile.
Ukrainas, Dnepropetrovskis elavad juudid oma elu: lapsed käivad juudi koolis, täiskasvanud ka juudi kultuuri keskuses. Seal õpitakse tundma oma rahva kultuuri ja traditsioone – nii saavad nad paremini tunnetada oma juudi päritolu.
Vanemad juudi kogukonna inimesed, kes on üle elanud kommunismi, kohtudes Ebenezeri töötajatega, räägivad, et nad usuvad Jumalasse ja sellesse, et juutide au on taastatud, neid ei vihata enam. Nad ei sega kedagi, ja näiliselt ei sega keegi ka neid.
Kuid see on vaid näiliselt nii. Tegelikult on Dnepropetrovskis antisemitism väga tugev. Juudi lapsi kiusatakse koolis taga, noortele tehakse takistusi kõrgkooli astumiseks. Järjest raskem on neil õppida arstiks või juristiks oma juudi päritolu tõttu. Täiskasvanutel on peaaegu võimatu oma tööl saada ametikõrgendust.
Ebenezeri Abifondi töötajad, kes Dnepropetrovskis töötasid, kogesid ka ise antisemitismi. Kui taksojuht kuulis, et nad on sõitmas juutide peredesse, muutus ta väga agressiivseks ja küsis, miks nad seda teevad, miks nad aitavad juute. Ta ütles: "Kõik juudid on ju laisad."

admin Lühisõnumid

Enesetaputerrorist taganes viimasel hetkel

detsember 1st, 2004
Comments Off

Israel Today

See, et järjekordne kavatsetud terroristirünnak Jeruusalemmas Cafiti kohvikus ei saanud teoks, on tõeline ime. See koht ei ole kuigi kaugel Israel Today toimetusest.
Enesetaputerrorist Hebronist oli kuidagimoodi pääsenud läbi linna turvasüsteemi. "Täislastis", lõhkekehaga vööl ja peidetud relvaga, millega ta kavatses tulistada kohviku turvatöötajat, oli ta tapatööks väga hästi valmistunud. Kuid seletamatutel asjaoludel pöördus ta viimasel hetkel tagasi.
See oli teine kavatsetav rünnak sellele kohvikule kahe viimase aasta jooksul. Kaks päeva hiljem tapeti see enesetaputerrorist tulevahetuses Iisraeli sõduritega, kes olid tulnud teda arreteerima.
Selle ja paljud teised terroristirünnakud on hoidnud ära Jumala üleloomulik sekkumine. See on otsese palvetöö tulemus kogu maailmas.

admin Lühisõnumid

Juudi keskus Pariisis põles maha

detsember 1st, 2004

Prantsuse antisemiitlik viha juudi kogukonna vastu lõi sõna otseses mõttes lõkkele Pariisi südames. Leegid lõid hoonest välja 22. augusti varahommikul. Keskus sai tõsiselt kahjustatud, mitmele poole oli kritseldatud juudivastaseid tekste. Õnneks keegi otseselt viga ei saanud.
"Olla täna juut Prantsusmaal on väga keeruline," ütles üks Pariisi elanik. "Sa ei või ennast identifitseerida juudina, sest see on ohtlik."
Oleks väga vajalik, et Prantsusmaal püütaks ametlikult võidelda juudivihkajalike nähtuste vastu. Prantsuse peaministri Jacques Shiraci ametkond, samuti Pariisi linnapea, kohalik politseiülem peaksid sellised rünnakud hukka mõistma.
Iisraeli välisminister Silvan Shalom ütles: "Me oleme väga sügavalt mures selle antisemiitliku rünnaku pärast Prantsusmaal. Me soovime tugevdada Prantsuse ühiskonda ja me imetleme seda kiirust, millega Chirac ja Prantsuse autoriteedid sündmusele reageerisid. Me loodame, et nad võtavad selle nähtusega midagi tõsist ette."
Varsti pärast seda juhtumit ilmusid antisemiitlikud tekstid ja haakristid Notre Dame kiriku lähedale, üks tekstidest nõudis surma juutidele. Mõned päevad varem oli vandaalitsetud ühel prantsuse surnuaial ja rüvetatud 60 juudi kalmu. Üks neist oli suur mälestussammas Teises maailmasõjas tapetud juudi sõduritele.
Veel üks rünnak juutide vastu pandi hiljuti toime Auschwitzis, kui Prantsuse turistid kõnetasid seal külas olnud gruppi Iisraeli juute. Ühele noorele Iisraeli naisele, kes kandis Iisraeli lippu, tungisid Prantsuse antisemiidid kallale, teda korduvalt sõimates ja solvates.

admin Lühisõnumid

UUDISED

detsember 1st, 2004

Israel Today

Kolme maa mälestusmark Herzlile

Iisrael, Austria ja Ungari lasid käibele ühise margi Theodor Herzli 100. surma-aastapäeva tähistamiseks. Herzl, juudi ilmalik prohvet oli moodsa sionismi rajaja. Ta sündis 1860.a. Budapestis ja õppis Viini ülikoolis. 3. juulil 1904.a. suri ta 44 aasta vanuselt Lõuna-Austrias. 44 aastat hiljem rajati Iisraeli riik. 1949.a. maeti Herzli põrm esiisade maale Iisraeli.
Herzli marki esitleti Tel Avivi filateeliamuuseumis. Presentatsioonist võtsid osa Iisraeli teede ja tööstusminister Ehud Olmert, Austria suursaadik Iisraelis Kurt Hengl ja Ungari suursaadik Janos Hovari.

Armastusest ja abielust

Mida räägib statistika armastusest ja abielust Iisraeli moodi? Selgub, et enamik abielusid sõlmitakse armastusest. Abielustatistika näitab, et see on Iisraelis tunduvalt erinev kui Euroopas või Ameerikas.
Iisraelis sõlmitakse keskmiselt 30 000 abielu aastas. Juudi peigmees on keskmiselt 27 aastat vana, kristlaste abieludes on see arv 28, moslemitel 25 aastat. Pruudid abielluvad keskmiselt 24-aastaselt.
Vaid 15 % abieludest sõlmitakse ilmalikult.
41 % abiellunutest väidab, et abielu on parim partnerlussuhe, 14 % arvab, et see on vaimne suhe, 3 % kinnitab, et abielu on religioosne ühendus.
63 % abieludest sõlmitakse armastusest, 14 % selleks, et lapsed võiksid maailma sündida. Esimene laps sünnib keskmiselt 17 kuud pärast abiellumist.

Iga jooksuga veidi noorem

Lõuna-aafriklane juut Philip Rabinovitð, kelle hüüdnimi on "Lendav Phil" on uus seeniorist maailmarekordiomanik 100 meetri jooksus ajaga 30.86 (maailmarekord 9.78). Kaplinna staadionil ületas ta senise rekordiomaniku austerlase Erwin Jaskulski aja (2002) 5 sekundiga.
"Iga kord, kui ma jooksen, tunnen ennast veidi nooremana," ütles Rabinovitð, kes sai saja-aastaseks veebruarikuus.

admin Lühisõnumid

Iisrael maailma kohtus

november 1st, 2004

Arne Lassi

Iisrael maailma kohtus.
Kas tõesti on kristlased need,
kellesse kohtunik mahtus
nüüd veel pärast Kolgata teed?

Mina sellele vastu olen.
Üks on kohtunik taevas, maal,
kelle ette ma palves tulen:
päästa valitud rahvas, maa!

Iisrael, võta mind vastu
ja endasse juhata mind,
sest olen Kristuse usku,
kes surmani armastab sind

admin Lühisõnumid

Väike karjuke, ära karda Iisraeli toetada

november 1st, 2004

Eestis on kaks organisatsiooni, kelle peamine püüe on toetada, trööstida, õnnistada, aidata, lohutada, armastada Iisraeli ja tema rahvast. Need on Iisraeli Sõbrad Tartus ja Jeruusalemma Rahvusvahelise Kristliku Suursaatkonna Eesti Osakond Tallinnas ning tema ümber koondunud Iisraeli sõbrad.
Kui aga vaadata maailma, ei peaks Eesti Iisraeli sõbrad tundma end "väikese karjukesena", sest Euroopas ja maailmas on Iisraeli aktiivseid organisatsioone ja ühendusi hoopis rohkem. Tuntumatest mainigem
Christian Friends of Israel (Iisraeli kristlikud sõbrad), Christian Israel Public Affairs Committee (Iisraeli rahvusvaheliste kristlike suhete komitee), Ebenezer Emergency Fund (Ebenezeri Abistamise Fond), David Noakes, Exobus Project, Hatikvah Film Foundation, Jeruusalemma Rahvusvaheline Kristlik Suursaatkond, Joseph Storehouse Trust, Prayer for Israel jne.
Tegelikult võiks ja peaks kogu Jumala rahvas armastama ja aitama Iisraeli talle väga kitsal ajal, nagu praegune.

Suurimad juutide kogukonnad maailmas
Kõige enam juute, üle 6 miljoni elab Ameerika Ühendriikides ja Iisraelis; üle 500 000 elab Prantsusmaal; üle 300 000 Kanadas ja Venemaal; üle 200 000 Inglismaal ja Lõuna-Aafrikas; üle 100 000 Ladina-Ameerikas, Saksamaal, Lõuna-Aafrikas, Austraalias; üle 30 000 Itaalias, Madalmaades, Valgevenes, Ungaris, üle 10 000 Rootsis, Kesk-Aasia riikides, Türgis, Iraanis jm.
Linnades elab kõige enab juute USAs: New Yorkis 1 900 000, Los Angeleses 585 000, Miamis 535 000. Pariisis elab 350 000 juuti, USA linnades Philadelphias 315 000, Chicagos 250 000, Bostonis 225 000, San Franciscos 210 000, Londonis 200 000, Moskvas 180 000, Torontos 175 000, Buenos Aireses (Argentina) 165 000, Washingtonis 100 000, Kiievis 100 000, Montrealis 100 000, St Peterburis 80 000.

admin Lühisõnumid