Archive

Archive for august, 2003

Jumal ei kiida teekaarti heaks

august 1st, 2003

Christian Friends of Israel

Lonnie C. Mings

Tõlkija: Piret Udikas

Teekaart on lõks
“Ja neil päevil ma valan oma Vaimu ka sulaste ja ümmardajate peale!”(Jl 3:2)
Ameerika ja Inglismaa edule Iraagis või mõnes teises araabiamaas järgneb alati surve Iisraelile. Lääne juhid on kinnitanud: ”Kui teie lasetee meid teha Iraagis, mida me tahame, siis küll me juba vaatame, et Iisraelis läheksid asjad õiget rada.”
Pärast 1991.a. Lahesõda tuli Oslo kõigi oma soovimatute tagajärgedega. Nüüd näib edukate operatsioonidega Iraagi vabastamisel kaasnevat Teekaardi läbisurumine Iisraeli valitsuses.
Teekaart on suure neliku mõistuselaps, mida soosisid palestiinlased. See on tööriistaks nende käes, et saada seaduslik valitsus, millega tulevikus minna Iisraeli vastu.
25. mail avaldas Iisraeli kabinet häältega 12-7 Teekaardi poolt, olles nõus eritingimustega palestiina põgenike ja Jeruusalemma kohta.
Iisraeli peaminister Ariel Sharon ütles selle kohta: “Et öelda jah ameeriklastele, on tulnud aeg jagada see maa meie ja palestiinlaste vahel.”
Nelik peab pidu, kuna Hamas on vastukäiguna lubanud nõustuda Iisraeli eksisteerimisega. See on lõks.
Meie, kristlased aga peaksime küsima Issandalt, mis on Tema tahe Teekaardi suhtes.
Kristlikud liidrid seisavad
Iisraeli kõrval.
“Issanda Jehoova ütlus, kes kogub Iisraeli hajutatuid: Ma kogun tema juure veelgi, lisaks neile, kes tema juure on kogutud!” (Js 56:8)
USA kristlikud liidrid on hoiatanud president Bushi Teekaardi plaaniga kaasaminemise eest. Sionistlike liidrite esindajad koos teiste organisatsioonide esindajatega, nende seas ka Christian Friends of Israel, kohtusid maikuus Washingtonis. Nad nõudsid, et võideldaks selle vastu, mis on meelepärane palestiina terroristide omariiklusele, paljastataks USA absurdne Teekaardi soosimine Araabia-Iisraeli rahu nimel seni kuni neliku teised liikmed – Venemaa, Inglismaa ja Euroopa Liit korduvalt teevad maha US huve ja on vaenulikud Iisraelile. Veel nõuti, et avaldataks dokumente, mis tõestavad, et Iraan, Süüria, Saudi Araabia mahitavad terrorismi. Soovitati võidelda meedia võhiklikkuse ja tendentslikkuse vastu Lähis-Ida reportaaþides. Avaldati soovi teha strateegilist koostööd juudi ja kristlike sionistide vahel.
Palu, et Jumal avaks president Bushi silmad ja ta näeks, kui ohtlik on üritada luua Palestiina riiki ja et tal jätkuks pidada väärtuslikuks Jumala tahet ja seista selle eest.
Palveta selle eest, et president Bush teeks tarku otsuseid Iisraeli suhtes.
Anu, et Jumal tugevdaks ja ergutaks kristlike liidrite kindlameelsust, kes püüavad iga hinnaga toetada Iisraeli praegusel eriti raskel ajal.
“Ja sa pead tundma, et mina olen Jehoova! Ma olen kuulnud kõiki su laimamisi, mis sa oled rääkinud Iisraeli mägede kohta, üteldes: “Need on tehtud lagedaks, antud meile roaks!””(Hs 35:12)
Terrorism jätkub
“Et sa oled pidanud igavest viha ja oled andnud Iisraeli lapsed mõõga kätte nende õnnetuse ajal, lõpliku karistuse ajal…”(Hs 35:5)
Üks Iisraeli proteste Teekaardi vastu on see, et palestiinlastele tahetakse nende pidevate terrorirünnakute eest tasuda omariiklusega. Nende välisminister Nabil Shaath ütles hiljuti, et PA ei taotle palestiina terroristide desarmeerimist, kuni kestab Iisraeli okupatsioon.
Iisrael on korduvalt öelnud, et ei pea mingeid kõnelusi territooriumi pärast, kuni terrorism ei ole peatatud. Seega seistakse täna samal vanal ummikteel ja seda seni, kuni leidub palestiinlasi, kes ei lepi Iisraeli olemasoluga.
Hüüa Jumala poole: Küllalt! Küllalt! Issand, lõpeta, palun, see veresaun! Pööra meie pealt oma raev ja ole oma lastele armuline!
“Issanda Jehoova Vaim on minu peal, sest Jehoova on mind võidnud; ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi… tasuma Siioni leinajaile, andes neile laubaehte tuha asemele, et neid nimetataks “õigluse tammedeks”, “Jehoova istanduseks”, miska ta ennast ehib!” (Js 61:1,3)
Palu Jumalat, et ta raviks kõik haavad, palu, et ta raviks ohvrite perede haavad, annaks neile tagasi heaolu. 48 tunni jooksul, 17.-19. mail oli neli pommirünnakut. See oli tõeline ðokk, mis tuli pärast suhtelist vaikaega.
“Tulge, pöördugem Jehoova poole, sest tema on meid murdnud ja tema parandab meid; tema on meid löönud ja tema seob meid!” (Ho 6:1)
Täna Jumalat, et ta aitaks luua turvalisust Iisraelis.
“Ja nad ei ole enam paganaile saagiks ega söö neid metselajad, vaid nad võivad elada julgesti, ilma et keegi neid peletaks!” (Hs 34:28)
Iisraeli moslemid vajavad Issandat
“Sest valekristusi ja valeprohveteid tõuseb, ja need teevad tunnustähti ja imesid, et eksitada, kui võimalik, ka äravalituid.” (Mk 13:22)
Hiljuti avastati, et Moslemite Ühenduse põhjafraktsioon oli hankinud raha ning toetanud sellega üht terroriorganisatsiooni USAs. Iisraeli julgeolekuvõimud arreteerisid 17 islami liikumise juhti.
Palveta moslemite eest, eriti Iisraeli araabia moslemite eest.
Täna Jumalat selle eest, et ta armastab ka moslemeid ja soovib nende päästet. Palu, et ta avaks araablaste silmad nägema, et rahulik kooselu Iisraelis on palju parem kui praegune vastasseis.
“Siis Peetrus avas oma suu ning ütles: ”Ma mõistan tõesti, et Jumal ei tee vahet isikute vahel, vaid kõige rahva seast on see, kes teda kardab ja teeb õigust, tema meele järele.” (Ap 10:34-35)
Majandus läheb allamäge
Kauaskestnud vaen on laostamas Iisraeli majandust, kaotatud on biljon ðeeklit rahvuslikku koguprodukti, ja vähemalt 4000 töökohta.
“Te kõik seisate täna Jehoova, oma Jumala ees: teie peamehed, teie suguharud, teie vanemad ja teie ülevaatajad, kõik Iisraeli mehed, teie lapsed ja teie naised, samuti võõras, kes on su leeris, niihästi su puuraiuja kui su veetooja, et sa võiksid astuda Jehoova, oma Jumala liitu ja tema vandeosadusse.” (5Ms 29:9-11)
Palugem, et peatuks Iisraeli majanduslik laostumine.

admin Teoloogia

JUUDID JA KRISTLASED – üks perekond, ühe Isa lapsed

august 1st, 2003
Comments Off

Piret Udikas

Pärnus Immaanueli koguduses oli Iisraeli õhtu, mille korraldasid kristlased erinevatest kogudustest. Külalistena osalesid Pärnu juudi kogukonna praegune ja endine esindaja – Jefim Frischer ja Asja Hopp.
Kogudus pakub juutidele peavarju
Õhtu sõpradega algas videofilmi vaatamisega. Emeriitpastor ja Iisraeli sõber Voldemar Kaasik ning tema abikaasa Maimo külastasid Püha maad 2001.aastal.
Voldemar Kaasik meenutas unustamatut reisi Iisraeli, kuid rääkis ka 1941. aasta sündmustest, milles ta osales pealtnägijana. Nimelt töötas ta tollal Pärnu linna haiglas, mis asus kohe juudi palvemaja naabruses. Nii nägi Voldemar Kaasik, kuidas juudi lapsi hoiti sünagoogis enne nende hukkamist ja kuidas eesti mees Omakaitsest valvas püssiga, et lapsed ei pääseks põgenema. Samuti kuulis ta, et varsti need lapsed surmati sünagoogis. Voldemar Kaasik meenutas sedagi, kuidas tollal oli juutidel keelatud käia kõnniteel, viibida paljudes kohtades ja kuidas neid igapidi ahistati.
Raul Udikas tunnistas sellest, et nägi juudi laste tapmist palvemajas ühes oma unenäos ning samuti ühest teisest unes saadud nägemusest, mis puudutab juute lähenevatel aegadel.
“Olin alles usule tulnud ega teadnud midagi holokaustist ega sellest, et Pärnu sünagoogis mõrvati juudi lapsi. Selles unenäos samastusin nende lastega. Meid taheti mürgitada, ja mürgitatigi…
Teises unes antudnägemuses kogesin, kuidas juudid tulid suurest viletsusest ja valmistusid Iisraeli minema. Meie osa on neid selles aidata.
Ülekohus kestab. Jefim Frischer rääkis sellest, kuidas juba aastaid taotleb juudi kogukond Pärnu linnalt tagasi oma endist palvemaja. Tihti vahetuvad linnavalitsused ei taha omal ajal tehtud ülekohtust kuidagi aru saada ega seda heastada. Tänini on küsimus lõplikult lahendamata. Endine juudi palvemaja on täiesti lagunemas ja üle elanud mitu põlengut, olles praegu Pärnu kesklinnas kurvaks tunnistajaks kohutavast ülekohtust, mis ei näi lõppevat.
Samal ajal pole Pärnu umbes paarikümneliikmelisel juudi kogukonnal kohta, kus koos käia. Paar korda aastas kohtutakse Jefimi ema väikeses korteris juutide pühadel, aga korter on pisike ja sinna mahutakse vaevalt ära.
Väga sõbraliku ettepaneku tegi kogukonnale Immaanueli koguduse pastor Joosep Tammo, kes pakkus juutidest vendadele kooskäimiseks oma kogudusemaja, mis asub paari kvartali kaugusel põlenud sünagoogist. Ettepanek võeti sooja tänuga vastu. Juutidel on hea teada, et alati elab nende lähikonnas teisest rahvusest inimesi, sõpru, kristlasi, kes neid armastavad.

Kuidas armastada juute
Kuid mitte alati ei ole kristlased suhtunud juutidessse nagu oma vanematesse vendadesse. Kristlikul antisemitismil on kahjuks väga pikk ajalugu, see tekkis juba kiriku esimestel sajanditel: vägivaldne ristimine, juutide väljaajamine nende senistest kodudest ja asukohamaadest, nende tapmine sünagoogides. See kõik kulmineerus 20. sajandi keskel kuue miljoni juudi hävitamisega – holokaustiga.
Ilma sajandeid kestnud tagakiusuta oleks vaevalt saanud võimalikuks kolme neljandiku Euroopa juutide mõrvamine. Asendusteoloogia on see sööt, millest on sajandite vältel paljud tagakiusajad kinni haaranud, ka Hitler õigustas miljonite juutide tapmist ainult sellepärast, et nad on juudid, sama ohtliku mõtlemisega: juudid lõid risti Jeesuse, Jumal on sellepärast juudid hüljanud, nende asemel on Jumal valinud oma rahvaks kristlased.
Jumal ei ole juutidega kunagi lõpetanud, tema sõna räägib sellest, et ta ei võta ära oma kutsumist ega lepingut. Kui Jumal on valinud algusest peale juudid oma omandrahvaks, silmateraks, siis see jääb püsima aegade lõpuni, olenemata sellest, kas juudid ise on alati teinud ja teevad õigeid valikuid.
Kristlastel aga on kohustus armastada isegi oma vaenlast, seda enam siis oma vanemat venda Iisraeli. Kuidas peaksime armastama juute? Nende eest paludes, nende saatusega, nende valuga samastudes, neid õnnistades.
Gerda Määr elas Inglismaal ja toetas aktiivselt kristlikke organisatsioone, eriti Christian Friends of Israel. Jumal pani talle südamele, et ta tuleks tagasi oma kunagisele kodumaale ja alustaks siin õpetustööga. Eriti oluliseks peab ta kristlastele Vana Testamendi tutvustamist. Jumal on teda selles töös õnnistanud. Umbes aasta tegutseb Immaanueli koguduses piibli- ja osadusgrupp.

Messia ootuses
Käes on aeg, mil Jumal on toomas kokku oma perekonda – juute ja kristlasi. Inimestele on omane vaadata nende asjade peale, mis meid lahutavad, meie erinevuste peale. On aeg näha seda, mis meid, kristlasi ja juute ühendab, tunnetada end ühe pere liikmetena, ühe Isa lastena.
Juutidel ja kristlastel on palju ühist. Kõigepealt Jumal-Isa. Millegipärast räägitakse, et juutide Jumal on karm, kes nõuab eelkõige käsutäitmist. See on taas üks järjekordne müüt ja vale müüris, mida saatan on aastasadu ehitanud. Vana Testament räägib väga selgelt ja väga sageli Jumala heldusest, halastusest, armust, armastusest, ustavusest. Nagu kristlastele, nii on meie helde Taevane Isa alati andestanud ka juutidele, kui nad on pöördunud oma ahastuses Jumala poole. “Sest Jehoova ütleb Iisraeli soole nõnda: Otsige mind, et te jääksite elama!” (Am 5:4) “Mina annan neile ühesuguse südame ja annan nende sisse uue vaimu: ma kõrvaldan nende ihust kivise südame ja annan neile lihase südame, et nad käiksid mu seadluste järele…” (Hs 11:19-20)
Ühes oma varasemas jutluses käsitles pastor Joosep Tammo kümmet käsku, tõlkides seda algkeelest. Kui tunneme kümmet käsku otseste käskude ja keeldudena, siis heebrea keeles ei kõla need sugugi käskudena. Need kõlasid hoopis nii: Kui sa armastad oma Jumalat, siis ei ole sul teisi jumalaid tema palge kõrval; kui sa armastad Jumalat, siis sa austad oma isa ja ema…”
Meil mõlemil, nii juutidel kui kristlastel on üks Jumal ja üks Jumala Sõna – Piibel. Jumal on Uue Testamendi pookinud Vana Testamendi sisse, üks ei eksisteeri ega toimi teiseta. Vana Testamendi tõotused avanevad Uue Testamendi kaudu, ja vastupidi.
Alati on see, mis toimub Iisraelis füüsiliselt, kajastunud koguduse vaimses elus. Meid juute ja kristlasi seob üheks pereks eriti praegustel aegadel, kus kõik konfliktid on küpsemas viimse piirini, veel seegi ja see on kõige tähtsam – me ootame mõlemad oma Lunastajat, Messiat. Kristlikus kirikus öeldakse: Tule, Issand, tule! Sama korratakse sünagoogides.
Juutide omavahelised kõned Iisraeli lõpevad alati sõnades väljendatud igatsusega: “Usume, et Messias tuleb homme!”
Käes on aeg, kui Jumal liidab oma perekonda – juute ja kristlasi kokku.

admin Teoloogia

Iisrael ootab immigrante Ameerikast

august 1st, 2003
Comments Off

Jerusalem Post 29/07/03

Kui Benjamin Katzman ja Tamar Oser üle-eelmisel talvel Jeruusalemmale pühendatud rallil kohtusid, väljendasid mõlemad oma armastust Iisraeli vastu ja unistust kunagi sinna kolida.
Koos Tõotatud Maale
Juuli keskel olid nädal tagasi abiellunud Oser ja Katzman nende 318 Põhja-Ameerika immigrandi hulgas, kes El-Al’i lennukiga Iisraeli saabusid. Lennu oli kinni maksnud erafond Nefesh B’Nefesh, mis pakub ühekordseid kuni 25 000 $ stipendiume vähemalt 3 aastaks Iisraeli jäävatele immigrantidele, nende hulgas usklikele ja ilmalikele juutidele, vallalistele ja vanavanematele, vastabiellunutele ja 10 lapse vanematele.
“Kõik ütlesid meile, et seda tehes oleme rumalad, aga jõudes lennukile, nägime, et kõik teevad nii,” räägib 22-aastane radioloog Oser, kes loodab asuda elama Läänekaldale pärast seda, kui on paar kuud Jeruusalemmas heebrea keelt õppinud. Küsimusele ohutuse kohta vastab 28-aastane Katzman, kes töötas varem puuetega lastega, et ta tunneb Iisraelis ennast turvaliselt. “Ma nägin Maailma Kaubanduskeskuse kokkuvarisemist, ja see muutis mu ettekujutusi.”

Tuhat juuti Ameerikast
Vastavalt Juudi Agentuuri statistikale on sellel suvel saabumas 1000 immigranti USA-st ja Kanadast, mis on 30% rohkem kui eelmisel aastal. Teistest piirkondadest on vastavad andmed 30 % langenud.
“Minu juhitav valitsus on otsustanud, et kojuränne on meie esimene prioriteet ja kõige tähtsam asi,” ütles pidulikul vastuvõtutseremoonial peaminister Ariel Sharon. “Ma tean, et pole lihtne kolida ühelt maalt teisele, aga siin te olete – tulemas koju!”
Nefesh B’Nefesh toob nii juulis kui augustis veel 300 immigranti. Eraannetajate poolt kogutud 2,7 miljonit dollarit aitab katta uusasunike saabumis- ja sisseelamiskulud. See organisatsioon aitab ka leevendada ümberasumisega seotud passikontrolli jt. bürokraatlikke probleeme. Iga pere viidi kokku ühe perekonnaga nende uuest elurajoonist, nii korraldati sõit uude koju, ning igale perele anti mobiiltelefon 100-minutise tasuta kõneajaga.

Neid ei sunni miski
“Peaminister kutsub miljonit ümberasujat (olimi) – kust nad kõik tulevad?” arutleb üks Nefesh B’Nefesh asutajaid Florida ärimees Tony Gelbart, kes on oluliselt finantseerinud fondi. “Mul pole midagi immigratsiooni vastu Argentiinast, Etioopiast, Venemaalt ja Prantsusmaalt, aga Ameerikast ja Kanadast tulijatel on see vaba valik. Neid ei sunni selleks miski, nad ise tahavad. Neil on ainult natuke abi vaja.” Gelbart ütles, et ühe immigrandi peale kulutab fond keskmiselt 2900 $. Ümberasumiskuude jooksul toovad immigrandid Iisraeli raharinglusse kümneid tuhandeid dollareid tarbimise, perekonnaliikmete külastuste ja teiste kulude läbi. “Kolme kuni nelja kuu jooksul teenib investeering tasa,” ütleb Gelbart.
500 immigrandist, kelle Nefesh B’Nefesh tõi Iisraeli eelmisel aastal, on vaid üks tagasi pöördunud ja 93 % nendest, kes soovisid töötada, on juba töö leidnud.

admin Poliitika

Jumala käes on Lähis-Ida võti

august 1st, 2003
Comments Off

Piret Udikas

Iga-aastasesse Iisraeli sõprade laagrisse, seekord Hageri hooldekodus oli kokku tulnud umbes 70 Iisraeli sõpra. Laagriaeg oli õnnistatud paljude huvitavate kohtumiste, värskete uudiste, armastava osaduse poolest.
Sabatiõhtu liitis ühte
Vaevalt olime imeilusas maakohas Raplamaal leidnud üles kohaviida Hageri, kui avastasime ennast maailmast, mille olemasolust enamikul seni aimugi polnud.
Otse kiriku külje alla oli ehitatud kaasaegne õdus eurotasemel vanurite hooldekodu, mille külalistemaja lahkust peagi maitsma hakkasime.
Esimest korda kohtusime reede õhtul suures saalis. Enamik Iisraeli sõpru tundis üksteist juba eelnevatest laagritest, kuid oli ka neid, kes olid liitunud sellesse ringi esimest korda.
Reede õhtu algas ja kulmineerus ühe laagri kõige meeldejäävama sündmusega – sabatiõhtuga. Enne aga tervitas kõiki kokkutulnuid laagri peakorraldaja, Jeruusalemma Rahvusvahelise Kristliku Suursaatkonna Eesti osakonna juhataja Peeter Võsu.
Seejärel tervitas kõiki külalisi Iisraeli sõpradele kallis inimene, literaat, ajakirjanik, juudi kogukonna üks aktiivsemaid liikmeid Elhonen Saks. Tema juhtis ka rahva sabatiõhtu tähistamisele. Selle juurde kuulus rituaalne kätepesemine, veini maitsmine, üksteisele õnnistuste soovimine, eriti aga juudi muusika ja laulud.

40 korda Pühal Maal
Laupäeva hommik algas palvusega, seejärel ootas meid loengusaal ja esimene kohtumine. Jeruusalemma Rahvusvahelise Kristliku Suursaatkonna Soome osakonna juhatuse liige Yrjö Norppa tõi tervitusi osakonna juhatajalt Ulla Järvilehtolt, kelle jutlust eelmise aasta laagris Aa rannas paadis paljud Iisraeli sõbrad veel hästi mäletavad.
Yrjö Norppa on käinud Iisraelis 40 korda. “Maailma suurim probleem on Lähis-Ida rahu, mida otsivad täna maailma juhtpoliitikud,” ütles Yrjö. Mida ütleb selle kohta Jumala sõna?
“Ja Jehoova ütles Aabramile: ”Mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan! Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks! Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla need, kes sind neavad, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!” (1Ms 12:1-3) Sama lepingu sõlmis Jumal kõigi esiisadega.
Jeruusalemma Rahvusvaheline Kristlik Suursaatkond tekkis 1980.aastal, kui kõik suursaatkonnad kolisid Jeruusalemmast välja. Kristlased lõid Jeruusalemma oma saatkonnad, nad teadsid, et nende ülesanne on seista Iisraeli kõrval. “Trööstige, trööstige mu rahvast,” õpetab Jumal prohvet Jesaja suu läbi.
Yrjö Norppa meenutas, et Siberi juudi osakonna endise juhi Moti Klimeri vanaema rääkis kunagi temale: ära kunagi usalda kristlasi. Vanaema nägi oma silmadega, kuidas need, kes holokausti ajal hakkasid juute maha laskma, lõid ette ristimärgi. Kui Moti õppis tundma kristlasi, kes ei vihka juute, vaid armastavad, võis ta öelda: vanaemal ei olnud päris õigus, on olemas ka teistsuguseid kristlasi.
Peaksime igaüks mõtlema, mida saame teha Iisraeli heaks ja kuidas armastus toimib?

Yrjö Norppa: maailma juhitakse eksitusse
Inimesed, kes ei tunne Piiblit, usuvad kõike, mida meedia ja poliitikud kõnelevad. Isegi kristlased võtavad vastu üldlevinud seisukohti.
Iisraeli sõda eksisteerimise pärast on kestnud viiskümmend aastat. Vaid Egiptus ja Jordaania on sõlminud rahulepingu Iisraeliga. Araabia riikide püha sõja siht on ajada Iisrael merre. Suursaatkonna eesmärke ongi vahetada objektiivset infot.
Meedias liiguvad mitmed Lähis-Ida müüdid. Näiteks enne 1967.aastat polnud mingit võitlust Palestiina riigi eest, ei olnud Palestiina riiki, keelt, raha, rahvast. Palestiinlased on araablased, kes on tulnud Süüriast, Jordaaniast, Liibanonist. 99,9 % Lähis-Ida maadest kuulub araablastele.
Koraanis pole kordagi mainitud Jeruusalemma, Piiblis on seda mainitud tuhat korda. Maailma juhitakse eksitusse.
Kui Jumal on teinud oma lepingu, siis see kestab igavesti, Jumal ei võta tagasi oma armuande ega kutsumist.
Piibel kinnitab korduvalt, et pääste tuleb juutidelt. Nn asendusteoloogia aga kuulutab, et Jumal on juudid hüljanud ja tegeleb nüüd kristlastega. “Sellepärast tuletage meelde, et teie, kes enne olite liha poolest paganad ja keda ümberlõikamatuiks kutsusid need, keda lihas kätega tehtud ümberlõikamise tõttu kutsutakse ümberlõigatuiks, olite tol ajal lahus Kristusest, kaugel Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuse lepingule, ilma lootuseta ja ilma Jumalata siin maailmas. Aga nüüd olete teie, kes enne olite kaugel, saanud ligi Kristuse vere läbi. Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad teinud üheks ja kiskunud maha lahutava vaheseina, vaenu.” (Ef 2:11-14) Jumal ei ole hüljanud Iisraeli, vaid on adopteerinud ka paganad, kusjuures Iisraelilt ei ole midagi ära võetud.
“Sest mina ei taha, vennad, et teile jääks teadmatuks see saladus – et teie ei oleks eneste meelest targad – et Iisraelile osalt on tulnud paadumus, kuni paganate täisarv on läinud sisse ja kogu Iisrael päästetakse, nõnda nagu on kirjutatud:” Siionist tuleb päästja ja kõrvaldab Jaakobist jumalatuse ja see on minu leping nendega, kui ma ära võtan nende patud.”” (Ro 11:25-27)
Jumal kinnitab, et paganad on poogitud väärisõlipuu külge. Elamegi praegu sel huvitaval ajal. Kui paganate täisarv on sisse läinud, pöörab Jumal lõplikult Iisraeli saatuse.
“Ma võtan teid ära paganate seast ja kogun teid kõigist maadest ning toon teid teie omale maale. Ja ma piserdan teie peale puhast vett, et te saaksite puhtaks; kõigist teie rüvedusist ja kõigist teie ebajumalaist ma puhastan teid! Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu! Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame!” (Hs 36:24-26)
Praegu võime pealt vaadata, kuidas Jumal on oma tõotusi täitmas.

Jumalal on võti Lähis-Ida jaoks
Mõned aastad tagasi korraldas JRKSS Soome osakond 12 Iisraeli reisi, kusjuures üks lend maksis 300 000 marka. Nii toetasid Soome kristlased juute nende kojusõidul. See jätkub ka tänapäeval. Igal nädalal sõidab Soome kaudu umbes poolsada inimest Iisraeli, paljud Vene juudid jõuavad läbi Soome oma isade maale. Jumal saadab oma rahvale järele kalamehi ja kütte. See toimub praegu Siberis.
Saatkonna osakond tegutseb ka Peterburis. Juute mitte ainult ei tooda, vaid sõna otseses mõttes kantakse süles – täpselt nii, nagu seda kirjeldab Jumala Sõna.
Venemaalt tulnud juudid majutatakse kristlaste kodudesse. Paljud neist on hiljem rääkinud, et nad on kogenud seal armastust, mida nad on elus nii vähe tunda saanud. Kristlased ei püüa juute evangeliseerida, pöörata ega näidata – vaadake, siin on üks õige usklik, vaid nad teenivad neid armastuses. Sa ei pea seda igal tänavanurgal kuulutama, et oled kristlane: kui elad korralikult, näevad inimesed, et oled teistsugune.
Piiblis on öeldud, et kogu Iisraeli rahvas päästetakse.Jumala Sõnas leidub võti Lähis-Ida jaoks. Sest vaata, päevad tulevad, ütleb Jehoova, mil ma pööran oma Iisraeli ja Juuda rahva vangipõlve, ütleb Jehoova, ja ma toon nad tagasi maale, mille ma andsin nende vanemaile, ja nad pärivad selle… Jehoova viha ei pöördu enne, kui ta on teoks teinud oma südamesoovid.Viimseil päevil te mõistate seda!” (Jr 30:3, 24)
Praegu on Iisraelis palju messiaanlikke kogudusi. “Pärast kuue päeva sõda käisin esimest korda Iisraelis, siis ei olnud seal peaaegu messiaanlikke juute.”
Yrjö Norppa kinnitas, et Jumal täidab oma antud sõna. Iisraelis toimuv on lõpuaja tunnusmärgiks. Kas oleme viimane sugupõlv? Jumal teab, meie osa on seda päeva kiirendada.
Johannese ilmutusraamatu 21. peatükk annab pildi uuest taevast ja uuest maast, taevasest Jeruusalemmast, Iisraeli kaheteistkümnest sugupõlvest ja Jeesuse 12 apostlist. Need kaks tehakse üheks. Meil läheb hästi, kui me armastame Iisraeli: “Trööstige Iisraeli, lohutage, lohutage mu rahvast.”

Lehtmajade pühadeks
Pühale Maale
Jeruusalemma Rahvusvahelise Kristliku Suursaatkonna Saksa Osakonna töötaja Jeruusalemmas Lisa Rüdiger saabus just Iisraeli sõprade laagri ajaks Iisraelist, kaasas kõige värskemad uudised, aga samuti tervitused suursaatkonna juhatajalt Malcolm Heddingilt ja teistelt töötajailt
“Kui kaunid on su telgid, Jaakob, su eluasemed, oh Iisrael! Nagu sirguvad palmid, nagu rohuaiad jõe kaldal, nagu Jehoova istutatud rannarohi, nagu seedripuud vete ääres!” (4Ms 24:5-6) Bileami ja Baalaki lugu kõneleb meile täna rohkem kui kunagi varem. Kahjuks on tõusnud palju riigipäid, kes on läinud Jumala tahte vastu.
“Ja kõik järelejäänud kõigist paganaist, kes on tulnud Jeruusalemma kallale, peavad aasta-aastalt minema sinna üles, kummardama kuningat, vägede Jehoovat ja pidama lehtmajade püha!” (Sk 14:16)
See on tunnustuseks Iisraelile ja kõigile rahvastele, et Jumal saab ülendatud ja tema rahvas ka.
Kristlased hakkasid 80.aastail Iisraeli tulema, see jätkub ka täna, tullakse Venemaalt, isegi eskimote juurest.
Paljud Iisraeli sõbrad ihkavad näha Püha Maad. Sel aastal on lehtmajade pühade konverents 11.-17. oktoobril, kui ka meie suursaatkonna osakonnad üle maailma korraldavad reise Iisraeli. Aga sel aastal korraldatakse ringreise eraldi noortele. Eelmisel aastal võttis lehtmajade pühadest osa 3500 inimest, loodame, et sel aastal tuleb inimesi rohkem. Ma julgustan kõiki teid mitte oma plaanist loobuma.
Kui elasin Eestis ja töötasin justiitsministeeriumis, oli mul suur igatsus minna Iisraeli, kuid mul ei jätkunud sõiduks raha. Meie kogudusse tuli üks naine Soomest, tema rääkis Iisraelist ja ütles, et kui te pidevalt selle pärast palvetate, siis te saate Iisraeli.
Hakkasin palvetama, eriti 22. laulu järgi. Palvetasin ja uskusin, et mu jalad seisavad kord Jeruusalemmas.
Varsti sain tasuvat lisatööd, eestlastest sugulased andsid mulle tasuta korteri ja mul oligi sõiduraha koos!
Alusta palvetamisega Iisraeli eest ja selle eest, et sinugi jalad võiksid ühel päeval seista Jeruusalemmas. Jumal vastab sulle. Olge julged ja oodake Jumalalt palju!”

Juutide ajalugu jõudis lavale
Lisa Rüdiger jutustas sellest, kuidas paljud kristlased erinevatelt maadelt lavastasid koos holokaustiteemalise muusikalise näidendi. See jutustas juutide ajaloost. Näidendi tegevus algas ajast, kui Jumal sõlmis lepingu Aabrahamiga, ja lõppes 1948.aastal, kui holokaustis ellujäänud juudid naasid oma kodumaale ja ehitasid üles Iisraeli riigi. See on julgustav, ilus lavastus.
Saali reageering oli hämmastav! Palju Iisraeli sõdureid oli tulnud etendust vaatama. Sõdurid ütlesid meile: me teame nüüd, miks me peame armees teenima ja oma kodumaa eest seisma.
Imeline etendus oli Tel Avivis, inimesed ainult kallistasid üksteist, õhtu oli täis armastust.
“Jah, vaata, neil päevil ja sel ajal, kui ma pööran Juuda ja Jeruusalemma vangipõlve, ma kogun kõik paganad ja viin nad alla Joosafati orgu; seal käin ma nendega kohut oma rahva ja oma pärisosa, Iisraeli pärast, sellepärast et nad teda on pillutanud paganate sekka ja on jaotanud minu maa; sellepärast, et nad on liisku heitnud mu rahva pärast…” (Jl 4:1-2)
Siin on hoiatus paganarahvastele, et me ei mõistaks Iisraeli hukka nende eksimuste eest. See on juutide asi, meie asi on neid trööstida.
See hoiatus räägib lõpuaegadest, kui kõik rahvad lähevad Iisraelile kallale.
Praegu küsitakse sageli: kellele kuulub Iisrael? “Ja ma annan sinule ja su soole pärast sind selle maa, kus sa võõrana elad, kogu Kaananimaa, igaveseks omandiks.” (1Ms 17:8)
Ei saa olla küsimust, kellele kuulub see maa. See maa, Iisraeli riigi territoorium kuulub Iisraelile.
Malcolm Hedding ütles: Iisrael kuulub Iisraeli rahvale, tema õigus seal elada sõltub sellest, millised on rahva suhted oma Jumalaga. Prohvet Hesekiel ütleb oma kirja 11. peatükis, et kui rahvas ei ole koos Jumalaga, siis mõistab Jumal tema üle kohut. “Kaks korda on juudid elanud eksiilis, kolmandat eksiili ei tule,” ütles Lisa Rüdiger.
Meie, kristlaste asi ei ole otsustada Iisraeli ning tema ja Jumala suhete üle, me ei ole kohtumõistjad, meie asi on palvetada, et juutidel oleks õige suhe oma Jumalaga.
Ükski rahvas ei saa Lähis-Idas oma tahet Iisraelile peale suruda. Jumal ise teab, kuidas ta korraldab asju, tema käes on võti. Jumal teab, mida ta teeb. Teekaart ei ole Lähis-Ida jaoks lahendus.
Meie oleme kristlikud sionistid, ja jääme Iisraeli kõrvale igas olukorras, lahendused ei saa olla kerged.

Euroopa Liit toetab palestiinlasi varjamatult
Iisraeli sõpradel oli Lisa Rüdigerile palju küsimusi elu kohta Iisraelis. Kõiki erutas küsimus: kuidas Lisa, teised kristlased ja kogu rahvas kaitseb end rünnakute eest?
Lisa Rüdiger rääkis: “Enne kui hakkasin Iisraelis elama, andis Jumal kirjakoha, laul 91. “Sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan!… Ei sa siis karda öö hirmu ega noolt, mis päeval lendab…Langegu tuhat su kõrvalt ja kümme tuhat su paremalt poolt, sinu külge see ei puutu!” (L 91:2,5,7)
Meil on kaks võimalust: kas seisame Sõna peal või hakkame kartma. Mõnikord, eriti kui mõni pomm on lõhkenud, on imelik. Aga siis küsin: kas lasen hirmul enda sisse tulla.
Nii et sõidan ikka bussiga Jeruusalemma ega karda.” Iisraelis juhtub palju rohkem häid kui halbu asju. See vapper rahvas elab oma tavalist elu.
Iisraeli suhted Euroopa Liiduga on väga pingelised. Euroopa Liit on avalikult palestiinlaste poolt, ta toetab terroriste ka rahaliselt.

Antisemiidid: kõiges on süüdi juudid
Ajakirja Hashahar toimetaja ja kirjanik Elhonen Saks analüüsis Jüri Lina raamatut “Maailma ehitajate pettus”, mis oli meie raamatulettidelt kärme kaduma.
Jüri Lina tegeleb umbes kümmekod aastat antisemiitliku propagandaga, ja seegi raamat pole erand. !991.a. avaldas ajaleht “Eesti Aeg” tema artikli, kus ta väitis, et kõik õnnetused, mis eestlasi on tabanud, on kohalike juutide kätetöö.
Juudi kogukond avaldas sel puhul protesti. Ka mõned eesti intellektuaalid avaldasid artikli kohta kriitikat.
Aasta hiljem suri “Eesti Aeg” välja.
Aastail 1995-1996 ilmutas Jüri Lina raamatu “Skorpioni märgi all”, sealgi jätkas ta juudivaenulikult. Jüri Lina on pidevalt avaldanud kõige mõeldamatumaid, ebaloogilisi ja absurdsemaid mõtteid alates Napoleoni seotusest vabamüürlusega ja lõpetades natside seotusest vabamüürluse ja juutidega. Isegi gestapo ülem Himmler ja Goebbels olevat olnud rahvuselt juudid, samuti Lenin, Stalin ja Kerenski. Loomulikult olevat kõik hädad tulnud juutidelt.
Ka Euroopa Liidu olevat organiseerinud juudid, oma viimases raamatus levitab ta muidki juutide vandenõu teooriaid. Seejuures tsiteerib Lina Venemaa praegusi antisemiite.
Elhonen Saks ütles, et juudid on tõesti läinud maailma ajalukku ja teinud küllalt palju inimkonna heaks. “Me oleme tõesti vallutanud maailma, kuid mitte poliitiliselt. Öeldakse. et kui juute poleks muusikas olnud, poleks muusikat olnud,” rääkis Elhonen Saks.

Holokaust jätkub,
Iisrael getostub
Ajakirjanik Irina Stelmahh analüüsis Iisraeli sõprade laagris viimaseid sündmusi ja tendentse Pühal Maal.
“Holokaust käib praegugi edasi. Ka holokausti ajal oli juudi rahvas ohver ja teised rahvad vaatasid nende hävingut pealt, siis praegu on see samamoodi. Ma ei taha, et minu rahvas hukkub. Mida päev edasi, seda enam muutub Iisrael getoks.”
Iisraeli ümbritseb 23 vaenulikku araabia riiki, kes soovivad tema hävingut. Egiptus, kellega Iisraelil on olemas isegi rahuleping, valmistab ette terroriste. Terroristlik Palestiina Vabastusorganisatsioon sündis Egiptuses, Kairos. Egiptuse kaartidel pole Iisraeli üldse olemas. Ka Jordaania põhiseadus ei luba seal elada ühelgi juudil.
Terroristide nõudel lastakse Iisraeli vanglatest välja terroriste, kes on tapnud lapsi, naisi, vanureid.
Kuidas võib üks riik eksisteerida teise riigi kõhus? Aga täpselt nii see välja näeb, kui antakse järele araablastest terroristide nõudmistele ja põlised juudi alad eraldatakse ja antakse araablastele.
“Riik, mida terroristid nõuavad, on nagu Trooja hobune: Iisraeli riik ehitab praegu Trooja hobust oma kõhus,” ütles Irina Stelmach.
Kõige selle tulemusena kasvab ohvrite hulk, rahu ei tule. Iisrael loovutab terroristidele oma põliseid maid.
On pöördutud USA poole, et inimpommid tunnistataks massihävitusrelvadeks. Kolme aasta jooksul on neid kasutatud üle 7000.
Iisraelis on inimestel väga suur pinge. Väga järsku on suurenenud haigestumine vähki ja teistesse haigustesse. Näib, et ka autoõnnetuste arvult on tõustud maailmas esikohale. Suremus on tohutult kasvanud. Enesetappude arvult on samuti jõutud liidrite hulka.
Simon Wiesenthalilt küsiti: miks ta ei väsi paljastamast natse ja nende kuritegusid, miks ta ei võiks rahulikult elada, nagu teised. Ta vastas: kui ma suren ja kohtan oma vendi, kes mõrvati koonduslaagrites, ja nad küsivad: mida sa oled meie heaks teinud, siis ma vastan: mina ei ole teid unustanud.
Mis saab Iisraelist? “Poliitika ei tööta enam, poliitikutel ei ole lahendust. Lahendused on Jumala käes,” ütles Irina Stelmach.

“Miks peaksime minema sinna, kus vihatakse juute?”
Mida aasta edasi maailmajastu sündmuste lõpu poole, seda väärtuslikumaks saavad kurjusesüsteemile vastupanijad. Paljudes kodu- ja palvegruppides, kus palutakse rahu Jeruusalemmale, tehakse ära väga suur töö. Tähtis on olla palvetöös ustav, mitte ära väsida. Ka Olevistes palutakse igal hommikul Iisraeli pärast.
14. septembril seisab meie rahvas valiku ees, kas minna Euroopa Liitu. Kas minna sinna, kus mõnitatakse ja vihatakse Iisraeli? Meie, kes armastame Iisraeli, peaksime paluma Jumalat, et Eesti võiks püsida vabana.
“Hoiame kokku nendega, kes armastavad Iisraeli. Vajame üht oaasi Läänemere kaldal. Suured asjad sünnivad, kui anname selleks võimaluse,” kõneles Ülo Niinemägi.
“Võta täna Jumala käest vastu ülesanne, mida sina võiksid teha Iisraeli heaks. Iisraeli keskusel on vaja abi. Missugune on sinu osa?”
Laagri lõpetamise eel said sõna laagri tegijad. Selle põhiraskuse kandis Ene, kes ütles: “Me armastame Iisraeli rahvast ilma igasuguste tingimusteta.”

Meie asi on olla Jumala poolel
Jeruusalemma Rahvusvahelise Kristliku Suursaatkonna Eesti osakonna juhataja Peeter Võsu ütles laagrit lõpetades järgmist.
“Inimesed, kes on Pühal Maal käinud, panid tähele, et kui sa oled terve päeva jalutanud Jeruusalemma iidsetel tänavatel, märkad õhtul, e su jalad ei ole saanud tolmuseks. Jumal hoiab oma rahvast eriliselt. Me kuuleme sõjasõnumeid, ega suuda uskuda, et seal on puhas, seal on rahu.”
Iisraelil ei ole eriti kellelegi loota. ÜRO autodega veetakse araablastele pomme, millega õhitakse Iisraelis busse, kohvikuid, kauplusi.
Inimlikke lahendusi sel konfliktil ei ole. Piibel räägib meile, et lahendus on üleloomulik, kui tuleb Messias ja sekkub. See on nagu Hollywoody film, millel lõpp on positiivne. Kui me oleme Jumala plaanides, siis juhtugu mis juhtub, aga lõpp on hea.
Meie Jumalal on kontroll asjade üle, meie asi on olla õigel poolel, oma Jumala poolel.

admin JRKS

David Wilkerson: "Peame alati jääma ustavaks Iisraelile!"

august 1st, 2003
Comments Off

“Israel Today” intervjuu David Wilkersoniga

Millised on teie kui ameerika kristlase tunded Iraagi sõja suhtes?

David Wilkerson: Ma jutlustasin Saddam Husseini langemisest ja hoiatasin meie presidenti, et kõik pöörleb Iisraeli ümber. Põhiküsimuseks ei ole nafta. Saddam kavatses Araabia rahvaste abil hävitada Iisraeli. Saddam Hussein on kangekaelne inimene ja olen tänulik, et Jumal andis meie presidendile kindla veendumuse Iisraeli päästmiseks tema käest.

Kas te tõesti usute, et Bush valib poliitilise korrektsuse asemel piibelliku korrektsuse Iisraeli suhtes?

D.W. See ongi see, miks ma kutsun üles ameerika kristlasi palvetama iga päev meie presidendi pärast, ning samuti kutsun palvetama antisemitismi vastu, mis ikka veel eksisteerib kirikutes. Alguses, kui asutasin Time Square kiriku, hoiatas Jumal mind, et me peame alati jääma ustavaks Iisraelile. Ja me oleme jäänud.

Praegu te olete Euroopas, kus paljud kristlased ei mõista USA juhitud sõda Iraagi vastu.

D.W. Palju inimesi Euroopas ei mõista lihtsalt jumalasõna. Saddami raketid olid sihitud ainult Iisraelile, mitte naaber-araabiariikidele. Peale selle võib tunda siin kirikutes kasvavat antisemitismi, eriti Suur-Britannias.

Kas ka teie kirjeldate islamit kui rahumeelset religiooni, nagu seda tegi teie president?

D.W. Ma loen Koraani ja olen kindel, et see raamat on valeõpetus. Islam on hävituse religioon. Minu arvates on imelik, et evangeeliumi jutlustajad ei saa aru, et Jumal ei ole murdnud oma lepingut Iisraeliga. Jumal andis Iisraelile maa ja iga rahvas, kes tahab Iisraeli hävitada, saab karistatud.

Olete väga julge, võttes sellise tugevalt Iisraeli pooldava seisukoha.

D.W. Mind on kristlikus maailmas sageli selle eest kritiseeritud. Aga ma tunnen selle tõttu Jumala rikkalikku õnnistust, mis on minu jaoks palju hinnalisem.

Pärast sõda Iraagis on Iisrael jälle maailma tähelepanu keskpunktis. Kas te arvate, et teekaart on võimalus rahuks iisraellaste ja palestiinlaste vahel?

D.W. Ei! Kuidas võib Bush, kes tunneb Piiblit, mitte karta Jumalat ja avaldada Iisraelile survet territoriaalseks kompromissiks roadmap’i pärast? Jumal karistab teda selle eest. Dollar kukub, Bush langeb depressiooni ja ta võib kaotada järgmised valimised. Ma palvetan iga päev, et presidendi usklikud nõuandjad mõjutaksid teda rohkem kui poliitilised nõuandjad.

Ehk teisisõnu, te ütlete, et ei ole inimlikku lahendust konfliktile Iisraeli ja araablaste vahel?

D.W. Jumal on lubanud kaitsta oma rahvast. Ta on teinud lepingu ja andnud neile Tõotatud Maa. Ta on määranud piirid rahvale ja ta turvab neid. Ma ei näe realistlikku väljavaadet rahule, sest ma ei suuda ette kujutada, et Iisrael loovutaks juudi asundused, nagu araablased nõuavad. Araablased ütlevad samuti, et rahu ei tule enne, kui Ida-Jeruusalemm saab Palestiina riigi pealinnaks. Mu sõber, kui maailm sunnib Jeruusalemma jagama, satub maailm kaosesse.

Meie Iisraelis võime tänada Jumalat, et Ta on meie salajane relv.

D.W. Palun avaldage mu hoiatus rahvastele, kes seisavad Jumala rahva ja Tema Jeruusalemma linna vastu. Jumal ütles seda ja Ta täidab selle. Shalom ja Jumal õnnistagu teid.

admin Intervjuud

Terrorism ei peata juutide kojupöördumist

august 1st, 2003
Comments Off

Ebenezer Emercency Fund

Tõlkija: Piret Udikas

Hiljuti esitas üks kristliku organisatsiooni Ebenezeri (EEF ehk Ebenezer Emergency /abi/ Fond ) kauaaegne toetaja ja sõber küsimuse: kas tõesti on juutide kojuränne lõpule jõudnud ja Ebenezeri töö läbi? Ta küsis seda, kui oli kuulanud õhtu-uuudiseid ja vaadanud reportaaþe enesetaputerroristidest ja sõjast Lähis-Idas.
Meedia”faktid” laostavad lugeja
On väga kerge langeda sellesse lõksu. See hoiatab meid kõiki, et Saatana üks lemmikstrateegiaid on juhtida meie tähelepanu igapäevastele sündmustele maailmas ja eemale sellest, mida Issand on meile prohveteerinud ja tõotanud.
Mitte miski ei laosta meie usku, aga järelikult ka meie tegutsemisvalmidust sedavõrd kui meedias kajastatavad “faktid”. Kui me neid jälgime, kaotame ühe Jumala Sõna põhiprintsiibi. Läbi uuestisünni ja kallihinnalise Jeesuse vere oleme saanud Jumala kuningriigi kodanikeks, millega oleme omandanud ligipääsu Tema jumalikele tõotustele. Meie mõtted, vaim, nagu apostel Paulus selgitas, et ole enam lihalikud, vaid vaimulikud – kiri roomlastele 8:5-6. “Sest kes elavad liha järele, nende meel on suunatud lihalikele asjadele; aga kes elavad Vaimu järele, neil vaimsetele asjadele. Sest liha mõtteviis, see on surm, aga Vaimu mõtteviis, see on elu ja rahu, sellepärast et liha mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala käsule ega võigi alistuda.”
Me ei pea järgima asju, mida näevad meie silmad ja kuulevad meie kõrvad maailmas, kus me elame. Meie ainus ankur on Tema ilmutatud Sõna. “Nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust: see ei tule tagasi mu juure tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järele, ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin!” (Js 55:11)

Põrgu jõud on lahti päästetud
Satelliidilt, lennukitelt ja mujalt saame tänapäeval üsna täpselt teada, milline on vaenlase nägu.
Vana Testamendi aegadel oli Süüria kuningas kindel, et Iisraelil on salakuulaja tema väeosade seas. Üks tema alluvatest selgitas: “Mitte keegi, mu isand kuningas, vaid prohvet Eliisa, kes on Iisraelis, annab Iisraeli kuningale teada needki sõnad, mis sa räägid oma magamiskambris!”(2Kn 6:12)
See on itelligentsuse kogumise kõrgeim vorm – ilmutused läbi Püha Vaimu. Jumalik ilmutus on omandatav õppimise, prohvetite kirjade mediteerimise, tundlikkuse läbi Pühale Vaimule.
See kehtib ka immigratsiooni suhtes praegusel terrorismiajastul. Nüüd kui paistab, et põrgu jõud on lahti päästetud, kui nii paljusid inimesi toidetakse ja orjastatakse massimeedia poolt, kui hirm seob käsi, tunnevad inimesed hirmu tuleviku ees. Ja kui me usume, et see, mida näeme televiisorist ja loeme ajalehtedest, on tõde ja mitte see, mis tuleb Jumala Sõnast, satume samale teele.
Sõjardite strateegia ongi selles, et usaldada lahingus mõistuse andmeid. Meie, keda Jumal on kutsunud aitama juudi rahvast koju Iisraeli, saame olla vaid siis efektiivsed, kui lakkamatult usume ja usaldame Tema ilmutatud Sõna, mitte inimeste mõistust.

“Ära karda, sest mina olen sinuga.”
Kas Ebenezeri töö on lõpule jõudnud? Kindlasti mitte! Me ei tohi lubada, et terroristide metsikud rünnakud muudaks meid araks ja ebakindlaks. Ära lase sel juhtuda, vaid uuri Meie Taevase Isa kirju, kus ta tõotab taastada Iisraeli, kogub ta kokku ja toob tagasi Tõotatud Maale.
Piiblis on palju prohveteeringuid selle kohta, et Jumal taastab Aabrahamile lubatud maa, kui Ta pöördub meie päästja, Jeesuse Kristuse poole.
“Ja sel päeval sirutab Issand veel teist korda käe, et lunastada oma rahva jääki, kes on järele jäänud, Assurist ja Egitpusest, Patrosest, Etioopiast, Eelamist, Sinearist, Hamatist ja mere saartelt!” (Js 11:11)
“Ära karda, sest mina olen sinuga, ma toon su soo päikesetõusu poolt ja ma kogun sind päikeseloojaku poolt! Ma ütlen põhjamaale: Anna! ja lõunamaale: Ära keela! Too mu pojad kaugelt ja mu tütred maailma äärest,…” (Js 43:5-6)
Peaksime meeles pidama kolme asja. Esiteks: Jumal on alati olnud ajaloo käivitaja. Teiseks: meie Taevane Isa kasutab iga terroritegu juudi rahva taastamiseks. Kolmandaks: kogu juudi rahvas viiakse koju. “Ja nad peavad tundma, et mina, Jehoova, olen nende Jumal, kes neid viis vangi paganate juure, aga kes nad jälle kogub nende omale maale ega jäta enam ühtki neist sinna!” (Hs 39:28.)
Niisiis meie töö on saanud vaid alata. Peame hoidma oma pilgud Jumala Sõna tõotustel, mitte sellel, mida näevad meie silmad meediast.
Saame juutide kojuminekut toetada palvetes, aga samuti rahaliste annetustega neil tormilistel päevadel.

Palved aitavad laeval Iisraeli sõitjaid
Juba Ebenezeri korraldatud esimestel reisidel Odessast Haifasse on saadud väga tugevaid palvevastuseid. Isegi enne kui laev Jasmina lahkus Musta mere sadamast ja suundus Iisraeli, lahenes väga keeruline situatsioon, mis tekkis ühel juudi abielupaaril tollis.
115 juudi uusimmigrant ootas kojupääsu laeval. Þanna oli teistega koos uuele kodumaale minemas, kuid ta oli haige ja käitus väga emotsionaalselt. Vabatahtlikud viisid ta kajutisse. Kaks vabatahtlikku jäid tema juurde, palvetasid ta pärast. Kaks tundi hiljem tulid naise juures ilmsiks tähelepanuväärsed muudatused. Ta oli rahunenud ja tundis end mugavalt. Vabatahtlikud olid kogu öö tema juures. Kui laev jõudis Haifa sadamasse, oli ta heas tujus, heasüdamlik ja valmis alustama uut elu Iisraelis.
Iisraeli meedia võttis neid Haifas vastu. Igale saabujale kingiti punane roos. Siis astusid nad esimesi samme Tõotatud maal.

Tema valgus jõuab Kesk-Aasiasse
Vaadates reportaaþe konfliktidest Lähis-Idas, ei ole üllatav, et osa juute pelgab ette võtta immigratsiooni Iisraeli.
Kuid kasvab näiteks Usbekist lahkujate arv. Kui 2001.a. aitas Ebenezer Usbekist Iisraeli sõita 470 juudil, siis järgmisel aastal oli see arv üle 850.
“See ei ole meie töö, vaid Jumal ise on avanud oma rahva südamed ja meeled,” ütles Þanna, kes koos oma mehe Juriga juhib tööd Usbekistanis. “Oleme töötanud Ebenezeri heaks kaks aastat . Alustasime juudi peredega, kes ei tahtnud minna Iisraeli. Kuid paljud pered muutsid oma meelt ja otsustasid lahkuda Iisraeli. Imeline on näha, kuidas Ebenezeri kaudu muutusid nende elud.”
Ebenezeri meeskonnad toetuvad sageli kohalikele kogudustele. Juutide aitamise juurde kuulub ka humanitaarabi. See on ebenezerlaste tähtis töölõik.
“Kuid paljudes kohtades ei ole kirikuid ja see teeb meie töö väga raskeks.”Kohalikud juudiorganisatsioonid aitavad Ebenezeril leida Aleksandrit, keda ei saanud aidata, sest tal oli probleeme oma juudi päritolu tõendavate dokumentide leidmisega.
Nüüd elab ta koos 11liikmelise perega Iisraelis. Aleksander saatis Ebenezerile tänukirja, kui hästi ta on end uues kodus sisse seadnud.

“Me ei teadnud, et selliseid kristlasi on olemas.”
Ühes Usbekistani ja Afganistani piiriäärses külas, kohutavas kitsikuses elas Shafiri pere. Neil ei olnud püsivat elupaika, abikaasa oli viletsa tervisega, teenis väga vähe. Gaas, elekter ja vesi oli maksmata ja nad olid pidanud viimased viis aastat läbi ajama ilma nende elementaarsete asjadeta. Ebenezer maksis nende eest ja aitas neil lahkuda Usbekistanist. Nüüd elab Shafiri pere Iisraelis.
Ebenezeri abi on teatavaks saanud ka juutide kogukonnas. “Ma ei teadnud, et leidub selliseid kristlasi, kes armastavad meid ja hoolitsevad meie eest,” öeldi Helenile, Ebenezeri töötajale Taðkendis.
Otsida juute viiest Kesk-Aasia vabariigist on Ebenezeri töötajatele juba füüsiliselt küllaltki raske. Näiteks võib õhutemperatuur kõikuda pluss 50 ja miinus 35 kraadi vahel.
Seda tööd saab teha, kui nähakse Jumala Sõna täitumist. Larissa rääkis nii :”Paljud juudid tunnistavad, et me tuleme nende juurde millegi erilisega, valgusega, mis tunnistab, et Jumal on meiega.”
“Vaata, ma toon nad põhjamaalt ja kogun nad maa viimseist äärist; nende hulgas on üheskoos pimedaid ja jalutumaid, rasedaid ja sünnitajaid: suure hulgana tulevad nad siia tagasi!” (Jr 31:8)
Kiri tõotab, et isegi pimedad ja lombakad lähevad koju Iisraeli. Nineli silmavalgus hakkas kaduma juba lapsepõlves, praegu on ta täiesti pime. Ta töötas pimedate ühingus, aga kui valgus ta silmist kustus täiesti, jäi ta töötuks. Tema vanemad unistasid sõidust Iisraeli, kuid Nineli vilets tervis takistas seda. Ninelis oli aga sama igatsus ja ta tuli Ebenezeri Taðkendi osakonda ning palus abi.
Iisraeli konsul ütled, et ta annab talle viisa, kui Ebenezer toetab teda selles. See juhtus ajal, kui üks teine pime juudi naine Berta tuli Ebenezerisse abi otsima. Mõlemad naised jõudsid Iisraeli.

Valgevenes tõstab pead antisemitism
Nelja tööaasta jooksul Valgevenes on Ebenezer aidanud üle 6000 juudi. Praegu otsib Ebenezer 60 000 juuti, et toetada neid nende lahkumisel Iisreali.
Suurim juudi kogukond asub pealinnas Minskis, palju juute elab ka Vitebskis ja Gomelis.
Antisemitism kasvab ka Valgevenes, on rünnatud eriti juudi kalmistuid ja holokausti mälestukohti. On püütud kallale kippuda Minski sünagoogidele. Vene Rahvuslik Ühendus tegutseb aktiivselt.
Üks sõber ütles juutidele: “Valgevene ei ole teie koht. Teil on vaid üks maa – Iisrael, te peate minema sinna.”
Nii lähebki. Paljud juudid lahkuvad lennukitel.

admin Poliitika

Iisrael tähistas Jeruusalemma päeva

august 1st, 2003
Comments Off

Israel Today

Maailma jaoks märkamatult tähistas Iisrael Jeruusalemma päeva, mis märkis linna taasühendamist
6-päevases sõjas 36 aastat tagasi.

Tagasituleku ime

Tuhanded iisraellased tulid tänavatele kuulutama, et Jeruusalemm jääb riigi igaveseks jagamatuks pealinnaks. See pidustus langes ajaliselt kokku president Bushi nõudega jagada Püha Maa, mis lõpuks tähendab ka Jeruusalemma jagamist.

“Jeruusalemm esindab nii juudi ideaalide kui vaimsuse kõrgeimat väljendust,” ütles minister Natan Sharansky. “Alles siis, kui kuningas Taavet määras Jeruusalemma Iisraeli pealinnaks, saavutasid meie inimesed rahvusliku identiteedi. Ja alles siis, kui kuningas Saalomon ehitas templi Jeruusalemma, leidis meie rahvas ühtse religioosse keskpunkti.”

Sharansky ütles, et praeguse põlvkonna juudid on oma ajaloo ühe suurima sündmuse – Jeruusalemma taasühendamise tunnistajad. “Need meie seast, kellel on õnn elada suveräänse juudiriigi Iisraeli pealinnas, tunnetavad jõuliselt selle majesteetlikkust ja võlu,” kirjutas ta.
“Ei möödu ühtki päeva, ilma et ma ei võtaks hetke mõtisklemiseks meie tagasituleku ime üle.”

Jeruusalemma kaitsevad armastuse müürid

Kuigi peaminister Ariel Sharon ütleb, et Iisrael on ette valmistatud “valusateks järeleandmisteks” rahu nimel araablastega, on ta Jeruusalemma suhtes selgesõnaline. “Me võitleme vahetpidamata kuritahtliku terrorikallaletungi vastu, mille eesmärk on sundida meid lahti ütlema sellest linnast,” ütles Sharon Jeruusalemma päeva peatseremoonial.

“Jeruusalemma kaitsevad juudi rahva põlvkondadepikkuse armastuse müürid. Linna kaitseb meie valitsuse selge ja otsustav poliitika. Me ei loovuta Jeruusalemma kunagi. Mitte kunagi. Peaministrina olen ma uhke õiguse eest olla Jeruusalemma kaitsja. Ma täidan seda püha kohust vääramatult ja iisraellased täidavad seda vääramatult igavesti.”

admin Juudi pühad

Kuhu viib "Teekaart"

august 1st, 2003

Peeter Võsu

Kevadel tuli USA president Bush välja uue plaaniga Iisraeli riigi jagamiseks, nimega “Teekaart”. Kas see plaan oli uus? Iisraeli riiki on püütud jagada alates selle taasiseseisvuse algusest aastal 1948, lootuses selle abil araabiamaailma ees plusspunkte teenida ja kehtestada Palestiina alal püsiv rahu. Samadel tingimustel ja samad maa-alad nõustus Iisraeli peaminister Yitzhak Rabin loovutama Yasser Arafatile 1993. aastal “Oslo lepete” raames. Tegelikult oli Iisraeli ainsaks tingimuseks saada tehingu eest garanteeritud rahu ja terrorirünnakute lõpetamine. Palestiina araablased ütlesid ei sellele lepingule.
Oslo lepete kurss oli “Teekaardile” juba algusest sisse kodeeritud. Miks ma nii arvan? Esiteks selle pärast, et Jumal on seda öelnud. 1. Moosese 17:8 on Jumala tõotus Aabrahamile anda kogu Kaananimaa temale ja ta järglastele igaveseks omandiks. Teiseks on mitmed islamistlikud riigid sõlminud lepingu, et hävitavad Iisraeli riigi. Juba 1978-ndal aastal, pärast Camp Davidi lepingut otsustasid kümne araabiamaa juhid Bagdadis, et doteerivad Palestiina Vabastusorganisatsiooni ja teisi Iisraeliga külgnevaid maid aastas vähemalt 3.5 miljardi dollariga, eesmärgiga säilitada pidevat vastasseisu Iisraeliga (Rachel Ehrenfeld, Funding Evil, 2003). Kolmandaks voolab nii araabiamaadelt kui ka kogu muust maailmast miljonites dollarites raha Palestiina omavalitsusele probleemide lahendamiseks regioonis. Kui need saaksid lahendatud, lõpeks ka raha vool. See tähendab, et jätkuv probleemide olemasolu tähendab ka raha jätkumist kõigile, kes seda oma soovide ja suva järgi jagavad ja valitsevad.
Millise hinnangu võiks anda “Teekaardile” preaguses staadiumis? Palestiina omavalitsus nõustus juuni lõpus 6 kuu pikkuse vaherahuga. Terroristlikud organisatsioonid Hamas ja Islamic Jihad nõustusid 3 kuu pikkuse vaherahuga. Niisiis, juba vaherahu algusest ei olnud päris selge, kas see on 3 või 6 kuuks ja kes on lepingu pooled. Sellele vaatamata alustas Iisraeli valitsus loovutamisele kuuluvatelt maa-aladelt juudi asunike sõna otseses mõttes äradeporteerimist. Samuti alustas Iisrael Palestiina araablastest vangide vabastamist. Vabastamisele ei kuulunud küll mõrvarid.
Suurem osa läänemaailmast nõudis Iisraeli valitsuselt ka mõrvarite vabastamist ja terroriorganisatsioonide juhtidega nõupidamislaua taha istumist! Isegi läbi ajaloo Iisraeli toetanud Soome valitsus võttis vastu resolutsiooni, milles nõuti Iisraelilt rohkem järeleandmisi terroristide nõudmistele, ainsa vastuhääle andis Toimi Kankaanniemi, Kristlik-Demokraatlikust Parteist (vestlus Toimi Kankanniemiga, juuli 2003). Mistahes muus kontekstis oleks seadusliku, demokraatlikult valitud rahvaesindajate nõupidamine terroristide või allilma juhtidega mõeldamatu. Lähis-Idas aga lausa nõuavad sellist käitumist muidu normaalsena tunduvad valitsused. Kuidas saakski normaalne riik massimõrvari lihtsalt vangist välja lasta? Millise seaduse või otsuse alusel? Kuidas peaks peaminister edasi käituma, kui ta oleks juba alustanud maffiajõugu pealikega kohtumisi? Kas ta oleks veel tõsiselt võetav? Kas ta saaks kunagi rääkida seaduslikkusest riigis, kui ta ise oleks selliselt musklisurvele järele andnud? Selline olukord oleks mõeldamatu. Ilmselt ei ole lääne poliitikud asju lõpuni läbi mõelnud, tulles välja selliste avaldustega.
Loomulikult ei lõpetanud Iisraeli riik tagaotsitavate arreteerimist või terrorismi organiseerivate juhtfiguuride hävitamist. Loomulikult ei kavatsenudki terroriorganisatsioonid vaherahu ajal käed rüpes istuda. Iisraeli ohvitseri tsitaat: “Juuni algusest alates, kui palestiinlased deklareerisid vaherahu, on terroristlikud organisatsioonid, eriti Hamas, kasutanud võimalust, et suurendada kodus valmistatud rakettide tootmist, mis on suurema laskeraadiusega. Teame seda selle tõttu, et viimase mõne nädala jooksul on Hamas läbi viinud mitmeid eksperimente, tulistades rakette merre” (Margot Dudkevitch, Jerusalem Post 29.08.2003). Vastavalt Iisraeli kaitsejõudude andmetele tulistasid terroristid kokku 24 raketti Iisraeli asunduste pihta (M. Dudkevitch).
Nagu oodata oligi, ei püsinud vaherahu kaua. Nii Hamas kui ka Islamic Jihad lõpetasid vaherahu augusti lõpus, ennetähtaegselt. Kui vähegi kriitiliselt olukorda hinnata, on ilmselge, et terroristidega rahu pidamine ei ole võimalik ega võigi hästi lõppeda.
Iisraeli diplomaadid püüavad teha selgitustööd Euroopa Liidu valitsusjuhtide hulgas, et nad ametlikult tunnistaksid Hamasi terroristlikuks organisatsiooniks ja selle alusel lõpetaksid terrorismi rahastamise Euroliidu eelarvest. Euroopa Liidu välisministrid võtavad 5. septembril selle teema päevakorda. USA on seda juba teinud ning mitmete Hamasi juhtide arved USA-s külmutanud (Herb Keinon, Jerusalem Post, 29.08.2003).
Jälgides sündmuste arenguid Iisraelis ja lugedes Piibli ennustusi Iisraeli rahva tagasipöördumisest oma põlisele maale näeme, et Jumala sõna püsib läbi aegade. Annaks Jumal lääneriikide juhtidele tarkust, et meelde tuletada seda, mida nad kõik on Piiblist lugenud nende sündmuste kohta ja et nad võiksid neid teadmisi ka oma poliitilises tegevuses ellu rakendada.

admin Peatoimetaja veerg