Home > Poliitika > Hetkeolukorrast Iisraelis

Hetkeolukorrast Iisraelis

detsember 1st, 2000

Vastuseid sageli esitatud küsimustele (Iisraeli välisministeeriumi ajaleheteadaandest)

Shalom, detsember 2000

Tõlkija: Taimi Krull

Kes vastutab vägivalla puhkemise eest?

Hiljutiste veriste meediapiltide keerises on unustatud lihtne ja tähtis tõsiasi: Iisraeli valitsus ja rahvas soovivad lõppu vägivallale, mida ei saa öelda paljude nende palestiinlastest naabrite kohta. Iisrael tahab lahendada erimeelsused palestiinlastega läbirääkimiste laua taga. Yasser Arafat ja Palestiina valitsus on valinud jätkuvad vägivaldsed kokkupõrked ja laulnud nendele ülistust.

Palestiina aladelt alguse saavate vägivallalainete eest tuleb pidada vastutavaks Arafatti. See nn. “rahvaülestõus” ei ole muud kui Arafati läbimõeldud ja küüniline katse saavutada vägivalla abil oma suurelised poliitilised eesmärgid, mida tal ei õnnestunud saavutada läbirääkimistega. Nende saavutamiseks on ta:
a. kasutanud palestiinlaste ametlikku meediat rahva üles kihutamiseks Iisraeli ja iisraellaste vastu
b. andnud Fatah relvastatud rühmitustele Tanzimile loa tulistada iisraellasi Palestiina valitsuse poolt antud relvadega
c. vabastanud kümneid Hamasi ja Islami Jidahi terroriste Palestiina vanglatest, näidates neile organisatsioonidele rohelist teed tapmiskampaaniate alustamiseks süütute Iisraeli kodanike vastu. Arafati abinõude tulemuseks on olnud hiljutine autopommirünnak, milles kaks Iisraeli kodanikku sai surma ja mitmed haavata. Iisrael ei saa heaks kiita olukorda, kus palestiinlased võtavad iga kord kasutusele organiseeritud relvakokkupõrked, kui nõupidamiste laua taga ei rahuldata nende nõudmisi täielikult. Iisrael ei saa heaks kiita läbirääkimiste partnerit, kes, kutsudes oma rahvast üles isegi vägivallale ja verevalamistele, väidab end rääkivat rahu keelt.

Millest vägivald johtub?

Ei ole juhus, et vägivald algas samal ajal, kui Iisrael teatas oma valmisolekust seninägematuteks, kaugeleulatuvateks kompromissideks, saavutamaks tegusat ja püsivat lepingut. Arafatil oli tõeline võimalus jõuda lahenduseni läbirääkimiste abil ja tuua Palestiina rahvale märgatavat kasu.

Aga Iisraeli õlipuuoksale vastati relvadega, kividega ja süütepommidega. Meelsamini kui võtta riski, et igasugustele kompromissidele ja kokkulepetele vastuseisvad palestiina äärmuslased, tembeldaksid teda nõrgaks, võttis Arafat endale vapra vabadusvõitleja rolli. Ja valis läbirääkimiste vahendiks vägivalla.

Et ei jääks arusaamatusi: Ariel Sharoni septembri lõpus tehtud külaskäik Templimäele ei olnud “rahvaülestõusu” ajendiks. See oli vaid kunstlik põhjus varem plaanitud vägivallakampaaniale. Rahutused algasid septembri keskel, kui Iisraeli asundusse Netzramini ristmikul Gazas visati kive ja süütepomme. Varsti pärast seda (27. sept) sai samas paigas tee servas olnud pommi läbi surma Iisraeli sõdur. Kaks päeva hiljem tappis palestiinlasest politseinik iisraellasest politseiohvitseri, kes oli teeninud koos temaga ühes patrullis.

Vähem kui kolm kuud enne seda toimunud Camp Davidi tippkohtumisel oli Arafat vihjanud, et eelistab meelsamini vägivalda kui võrdväärseid kompromisse ja tõrjunud kõik Ühendriikide valitsuse tehtud ettepanekud. Peaminister Barak oli valmis neid ettepanekuid arutlusele võtma. Seetõttu süüdistas president Clinton kohtumise ebaõnnestumises ainult Arafatti.

Kas armee kasutab liialt jõudu vägivallale vastu seistes?

Korduvalt esitatud süüdistus, et Iisrael on liigselt jõudu kasutanud, on rohkem kui moonutus, see on vastand tegelikkusele. Iisraeli sõdurid ja tsiviilisikud on peaaegu iga päev viimase kuu jooksul saanud kümnete palestiinlaste poolt organiseeritud vägivaldsete ja eluohtlike rünnakute osaliseks. On olnud elurajoonide tulistamist, süütepomme, paki ja autopomme inimestest tulvil kaubanduspiirkondades ja lööminguid. Sellises raskes olukorras on Iisraeli kaitsejõud (IKJ) tegutsenud maksimaalselt võimaliku vaoshoitusega, tehes oma parima, vältimaks vigastusi ja surmajuhtumeid.

Iisrael ei ole huvitatud vägivalla laienemisest. Vastupidi, Iisrael peab hädavajalikuks, et palestiinlased lõpetaksid vägivalla ja mõlemad pooled saaksid tagasi pöörduda nõupidamiste laua taha. Iisraeli meelest võib õiglase ja püsiva lahenduse saavutada ainult läbirääkimistega, mitte relvakonflikti teel. Samas on IKJ-l kindel kohustus kaitsta Iisraeli kodanikke ja julgeolekutöötajaid.

Iisraeli valitsusel on kahju kõikidest inimkaotustest, on need siis juudid või araablased. Vastutus nende ohvrite eest on siiski Palestiina valitsusel, kes alustas vägivalla ja keeldub kangekaelselt relvarahust. Näiteks ei kirjutanud Arafat alla kokkuleppele, mis oleks lõpetanud vägivalla, kuigi oli andnud sellise lubadus 4. oktoobril Pariisis Ühendriikide välisminister Madeleine Albrightile. Ta ei järginud ka kokkulepet, mis tehti 17. oktoobril Sharm el- Sheiki kohtumisel, mis sisaldas tema kohustuse nõuda vägivalla lõpetamist, taastada julgeolekualane koostöö ja jätkata rahuläbirääkimisi. Arafat ei ole tänase päevani tõsiselt nõudnud vägivalla lõpetamist. Samas on Iisrael järginud Sharm el-Sheiki kokkulepet, sealhulgas IKJ vägede ümberpaigutused.

Miks hukkub palestiinlasi rohkem kui iisraellasi?

Iisraeli kaitsejõud on püüdnud kogu jõust tegutseda vaoshoitult kümnetes tulistamistes, löömingutes ja muudes eluohtlikes olukordades. Palestiinlaste vägivallapiirkondade suurust arvesse võttes on see IKJ-l suhteliselt hästi õnnestunud hoida hukkunute arvu suhteliselt väikesena.

Iisraeli väiksemaid kaotusi võib seletada sellega, et vägivallaaktsioonides osaleb iisraellasi vähem. Enamikus palestiinlaste aladel toimuvates vägivaldsetes kokkupõrgetes ründavad sajad palestiinlased väikest Iisraeli sõdurite rühma.

Seepärast ei nõustu Iisrael väitega, et hukkunute suhtarvu järgi võiks teha õigeid järeldusi. Pärsia lahe sõjas olid Iraagi kaotused palju suuremad, kui liitlasvägedel, ka Jugoslaavia kaotused olid suuremad kui NATO- maadel. Ka nendes lahingutes hukkus tulevahetustes tsiviilelanikke.

Miks kokkupõrgetes saab viga palestiinlaste lapsi?

Palestiinlased saadavad oma lapsed Iisraeli sõdurite pihta kive ja süütepomme viskama. Sageli seisavad selle noorte märtrite inimkilbi taga relvastatud palestiinlastest politseinikud ja Fatah’ sõjalise tiiva Tanzimi liikmed, kes saavad laste haavu kasutada propaganda eesmärkidel. Nendel süngetel operatsioonidel on sageli üks eesmärk: saada õhtustele uudistele pildimaterjali palestiinlaste kaotustest.

Laste ärakasutamine saab alguse juba Palestiina koolikorraldusest. Palestiina kooliõpikud (millest paljud on Palestiina valitsuse enda poolt välja antud) õpetavad avalikult Iisraeli ja iisraellaste vihkamist. Palestiina laste-TV oli vaimustuses märterlusest võitluses Iisraeli vastu. Palestiina lastele õpetatakse suvelaagrites ja noorterühmades tulirelvade käsitsemist. Nendes juhtumites, millest rahvusvaheline meedia on esitanud laialdaselt dokumentaalkaadreid, on jämedalt rikutud lepinguid Iisraeli ja palestiinlaste vahel.

Laste kasutamine relvastatud kokkupõrgetes on moraalitu ja vastuolus rahvusvaheliste (ja isegi islami) seadustega.

Kuidas on lood juutide ja islamiusuliste pühade paikadega?

Palestiinlased on alustanud vandaalitsemist juutide pühapaikades ja nende hävitamist. Kõige eredam näide on Joosepi haua teotamine ja põletamine palestiinlaste vägijõugu poolt. Seda tehti kohe pärast Iisraeli vägede tagasitõmbumist sellest pühapaigast, mis on osaks lepingust, mille kohaselt palestiinlaste valitsus kohustus kaitsma juutide pühi paiku. Peale selle on olnud palestiinlaste rünnakuid sünagoogidele, kaasa arvatud Jeeriko ajalooline sünagoog, mis hävines süütepommirünnaku tagajärjel, ja Efrati juutide linnaosa sünagoog. Jumalateenistuste vabadus ja pühade paikade puutumatus on olnud tagatud ainult siis, kui juutide, kristlaste ja islamiusuliste pühapaigad on olnud Iisraeli valve all. Isegi praeguse vägivallalaine ajal on Templimägi olnud avatud moslemite jumalateenistuste jaoks, hoolimata sellest, et sealsetest palvetest on saanud ässituse ja rahutuste kasvulava. Moslemid on isegi Templimäel olevalt väljakult kividega loopinud selle all asuva Nutumüüri juures palvetavaid juute. Kuna Iisraeli julgeolekuväed ei lähe Templimäele austusest püha paiga vastu, põgenevad palestiina mässulised sageli just sinna, et vältida kinnivõtmist.

Milline on Iisraeli hoiak Palestiina riigi ühepoolse väljakuulutamise suhtes?

Palestiina riigi ühepoolne väljakuulutamine ei oleks üksnes kõikide Iisraeli ja palestiinlaste vaheliste lepingute rikkumine, vaid see laiendaks ka konflikti, suurendaks vägivalda ja lisaks ebakindlust kogu piirkonnale. Palestiinlastel on võimalus oma rahvuslikke püüdeid edendada rahuläbirääkimiste teel, mille eesmärgiks on saavutada stabiilne, mõlemale osapoolele sobiv lahendus, mis tagaks nii palestiinlaste kui iisraellaste julgeoleku. Sellise riigi ühepoolset rajamist, mis ei ole rajatud läbirääkimistele ja vastastikusele mõistmisele, ei saa pidada seaduslikuks.

Iisraeli üldise hoiaku ja enamiku poliitiliste parteide seisukohale vastavalt kiidetakse Palestiina riigi rajamine heaks. Meie sooviks on, et see riik rajataks kokkulepete ja rahumeelsete vahendite abil, mis annaks maksimaalselt võimaliku kindluse, et see ei oleks vaenulik riik. Arafati poolt mõeldud sammule tuleb meil vastu seista, kuna selle idee on rajada Palestiina riik konflikti, mitte heanaaberlike suhete teel. Selline väljakuulutamine rikuks piirkonna tasakaalu.

Milline on olukord Iisraelis praegu?

Elu läheb edasi suuremate segadusteta. Restoranid ja ostukeskused on täis. Turismiobjektid on avatud. Tööstus toimib normaalselt, ilma suuremate segaduste või katkestusteta, kaasa arvatud kõrgtehnoloogia sektor. Rahuprotsessi jooksul on olnud mitmeid tõusu ja mõõnu. Kõikides poliitilistes olukordades on Iisraeli majandus kasvanud ja arenenud.

Kuidas suhtub Iisrael Maroko, Tuneesia ja Omani diplomaatiliste suhete katkemisse?

Maroko, Tuneesia ja Omani diplomaatiliste suhete katkestamine on eriti kahetsusväärne. Olukorras, kus kõiki võimalikke vahendeid kasutades tuleks tegutseda konflikti lahendamise ja rahu saavutamise suunas, on eriti tähtis hoida avatuna kõikvõimalikud info- ja sideliinid. Selles valguses on nende maade käitumine piirkonna huvidega vastuolus ja eriti murettekitav.

Aga küberterrorism?

Viimastel päevadel on Iisraeli välisministeeriumi www-lehekülg ja teisedki Iisraeli veebileheküljed saanud küberterrorismi ohvriteks. Nii nagu raamatupõletajad minevikus, püüavad need digitaalvandaalid takistada ligipääsu tõele.

Mida teeb Iisrael Gilo rünnakute peale?

Iisrael mõistab kõige rangemal viisil hukka palestiinlaste korduvad relvastatud rünnakud Gilos asuvate süütute iisraellaste kodude vastu. Provotseerimata ja tahtlik tsiviilobjektide tulistamine on äärmiselt kohutav. Gilo on umbes 40 000 elanikuga piirkond, mis Iisraeli seaduste järgi asub Jeruusalemma ja Iisraeli piirides.

Rünnakud tehakse lähedalasuvast kristlikust araabia külast Beit Jalan. Iisrael usub, et see on palestiinlaste sihilik katse haarata konflikti kaasa kristlik maailm, ärgitades Iisraeli vastuabinõude kasutuselevõtmisele. Seepärast on Iisrael teinud kõikvõimaliku, vastates öistele rünnakutele Gilos äärmise vaoshoitusega, märkides ära vaid hooned, kust rünnakud on alustatud.

Milline on palestiinlaste majanduslik olukord?

Pärast Oslo kokkuleppele allakirjutamist on Iisrael teinud tähelepanuväärseid jõupingutusi, et teha võimalikuks Palestiina-Iisraeli majanduslik koostöö rahuprotsessi kontekstis. Selle tulemusena on palestiinlaste kaubandus ja tööstus Iisraelis ja teisedki koostöö valdkonnad alates 1994. aastast kuni praeguse vägivalla puhkemiseni märgatavalt kasvanud.

Koostöös Palestiina valitsusega on Iisrael alates 1994. aastast võtnud tarvitusele mitmekülgseid abinõusid parandamaks kaupade ja tööjõu vaba liikumist Palestiina aladelt Iisraeli. Palestiina alade tööstuspiirkondadesse on rajatud ka parke Iisraeli majandusliku toe ja investeeringutega. Kõigel sellel on olnud märkimisväärne mõju Palestiina majandusele.

Kahjuks on viimaste aegade sündmused viinud palestiinlaste majandustegevuse järsult allamäge. See mõjutab nii palestiinlasi kui Iisraeli. Abinõudel, mille eesmärgiks on kindlustada Iisraeli kodanike julgeolek palestiinlaste omavalitsusaladel, kaitsta neid Ramallah? lintshimisesarnaste koleduste eest, on olnud majandusele kahjulik mõju. Samal ajal, takistamaks vägivalla levikut Palestiina aladelt Iisraeli ja vähendamaks terrorirünnakute võimalikkust, piiravad julgeolekujõud palestiinlaste tulekut Iisraeli. Erandeid tehakse kaupadele, toiduainetele, ravimitele, kiirabiautodele ja arstidele, nende liikumine on endiselt vaba. Formaalsusi on lihtsustatud, et humanitaarabi nagu ravimid, jõuaksid kiiresti Palestiina aladele. Tuleb rõhutada, et liikluspiirangud ei ole karistuseks, vaid need on vajalikud Iisraeli kodanike turvalisuse tagamiseks nendel rasketel aegadel.

Aga antisemitismi ülemaailmne puhkemine?

Iisrael on mures antisemitismi märgatava tõusu pärast Euroopas ja mujal. Nende juutidevastaste rünnakute hulgas, mis on seotud praeguse konfliktiga, on olnud pommide viskamist sünagoogidesse, vägivalda juutide suhtes, juutide surnuaedade rüvetamist ja muud vandalismi. Need juhtumid peaksid tekitama sügavat muret kõikide tsiviliseeritud rahvaste hulgas.

Iisrael kutsub nende maade valitsusi, kus levib antisemitism, üles kõigi vajalike abinõudega kindlustama juudikogukondade julgeolekut, ja nende argade ründajate saatmist kohtu ette.

admin Poliitika

Comments are closed.