Home > Teoloogia > Kolm ja pool aastat

Kolm ja pool aastat

detsember 1st, 2001

Israel Today 8/2001

Tõlkija: Katrin

Läbi kogu juudi rahva pika ajaloo on korduvalt esinenud kolme ja poole aasta pikkuseid perioode kahe tähtsa sündmuse vahel. Keegi ei tea, miks Jumal seda ajavahemikku nii täpselt ära märgib. Järgnevalt on ära toodud vaid mõned paljudest Piiblist leitud näidetest.

Pärast prohvet Eelija palvet ei sadanud Iisraelis vihma kolm ja pool aastat (1. Kun 17). “Eelija oli samasugune nõder inimene nagu meiegi, ja ta palus kangesti, et ei sajaks vihma, ja kolm aastat ja kuus kuud ei sadanud vihma maa peale.” (Jak 5:17)

Paabeli kuninga Nebukadnetsari sõjakäik Jeruusalemma vastu kestis sügisest 590 eKr kuni kevadeni 587 eKr, kokku kolm ja pool aastat.

Rooma väejuhi Vespasianuse alustatud Juudi sõda Jeruusalemma vastu algas 67. aasta alguses pKr ja lõppes 70. aasta suvel, kui hävitati Tempel. See kestis kokku kolm ja pool aastat.

Midrash´i, rabide õpetuse ja piiblikommentaaride järgi jäi Jumala (Shekinah) au Õlimäele kolmeks ja pooleks aastaks, 132 – 135 AD, lootes, et iisraellased parandavad meelt. Kuid ootamine oli asjatu, ja iisraellased puistati rahvaste hulka laiali.

Kolme ja poole aasta pikkune periood mängib tähendusrikast rolli ka lõpuaegadel. Mõned piibliuurijad usuvad, et holokaust oli tegelikult lohe tagakius, mida kirjeldatakse Ilmutuse raamatu 12. peatükis. “…et ta lendaks kõrbe oma paika, kus teda toidetakse aeg ja ajad ja pool aega (Piiblis: 1260 päeva) eemal mao palge eest.” – jälle kolm ja pool aastat. Holokausti intensiivsus algas 1941. aasta sügisel ja lõppes 1945. aasta kevadel, jälle kolme ja poole aastane periood. See madu õgis ära kuus miljonit juuti, kolmandiku tolleaegsest 18 miljonist juudist…

Prohvet Taanieli nägemuses kirjutab vale-messias alla rahulepingule Iisraeli rahvaga, mille kestus on aastanädal, see tähendab seitse aastat. Poole pealt, kolme ja poole aasta pärast, murrab antikristus selle lepingu, lõpetab teenistused Templis ja seab sisse “jälgi laastatuse” selle asemel.

Mõned inimesed usuvad, et see prohvetlik nägemus täitus 20. sajandil. Aastatel 1933-1939, Hitleri valitsusaja esimesel poolel, vähendas ta tööpuudust ja anarhiat ning taastas uuesti distsipliini ja korra. Paljud kristlased viidi sel ajal eksiteele. Kuid aastatel 1939-1945 tulid ilmsiks tema tegelikud kavatsused; 55 miljonit inimest hukkus II Maailimasõjas, nende hulgas 6 miljonit juuti, keda süstemaatiliselt kokku aeti, piinati ja tapeti. See oli kohutav hävitamine.

Lõpuaja teine versioon: Taaniel prohveteerib, et antikristus "kõneleb sinu Kõigekõrgema vastu ning piinab Kõigekõrgema pühi! Ja ta püüab muuta aegu ja seadust ja need antakse tema kätte ajaks, aegadeks ja pooleks ajaks (kolm ja pool aastat)" (Taanieli 7:25). (Vaata ka Ilmutuse 13:5).

Kuid need, kes usuvad, et Jumal viib täide oma sõna, teavad, et kõik kannatus ja tagakiusamine tuleb lõpus. "Siis ma kuulsin linases riides meest, kes oli jõe vete kohal, kuidas ta oma paremat ja vasakut kätt taeva poole tõstes vandus selle juures, kes igavesti elab: "Tõesti, aeg, ajad ja pool aega! (teine kolm ja pool aastat) Ja kui püha rahva hävitus on jõudnud lõpule, siis teostuvad need kõik!" (Taanieli 12:7)

Ilmutuse 11. peatükis kirjeldab Johannes kahte võitud tunnistajat, kes 1260 päeva (kolm ja pool aastat) teevad tunnustähti ja imesid ning kutsuvad inimesi meeleparandusele. Mõned piibliuurijad arvavad, et üks neist on juut ja teine kristlane. Lõpuks nad tapetakse ja nende ihud jäetakse tänavale kõdunema. Kuid kolme ja poole päeva pärast tõusevad nad surnuist ja lähevad võidukalt taevasse.

Sakarija 14. peatükis kirjeldab prohvet, kuidas kõik maailma rahvad ühinevad, et vallutada Jeruusalemm, vägistada selle naisi ja rüüstada kodusid. Prohvet Johannes kirjeldab sama sündmust, kui ta kirjutab, et Jeruusalemm on paganate tallata 42 kuud (kolm ja pool aastat).

Antikristus petab masse oma esimese kolme ja poole aasta jooksul ja hävitab paljud teise kolme ja poole aasta jooksul. Kuid millal see kõik algab, on saladuses. Seepärast peame olema valvsad, elama Jumalale meelepärast elu, paluma tarkust ja laskma Pühal Vaimul end valmistada Messija tagasitulekuks.

admin Teoloogia

Comments are closed.