Home > Teoloogia > Asendusõpetus ja hukkamõist on OTSENE TEE HOLOKAUSTILE

Asendusõpetus ja hukkamõist on OTSENE TEE HOLOKAUSTILE

mai 1st, 2004

Christians and Israel: Essays on Biblical Zionism and on Is

Tõlkija: Katrin Abram

KRISTLIK-SIONISTLIKUD TEESID DAVID ALLEN LEWISE JÄRGI
31. oktoobril 1517. aastal naelutas Martin Luther oma 95 teesi Wittenbergi Lossikiriku uksele Saksamaal. Nõnda algas protestantlik reformatsioon.

Luther oli alguses juutide vastu väga sõbralik. Ta arvas, et kuna nad lükkasid tagasi rooma-katoliku kiriku kristluse, võivad nad vastu võtta Kristuse uues protestantlikus liikumises. Kuid sajanditepikkuse tagakiusu, tapmiste, ristiretkede ja inkvisitsiooni tõttu ei olnud juudid lihtsalt huvitatud kristlusest mitte mingil kujul.

Holokaust kui kristliku vihkamise tagajärg
Hiljem sai Lutherist juutide ja nende probleemide vihkaja. Ta kirjutas tigedalt juutide kohta: “Kõik Kristuse veresugulased põlevad põrgus, ja nad on selle ära teeninud.” Sellise uue kristliku juutide vihkamise otseseks tagajärjeks oli holokaust.
Me oleme tänulikud, et Ülemaailmne Luterlik Föderatsioon ja Ameerika Evangeelne Luterlik kirik on avalikult tagasi lükanud ja kahetsust avaldanud Lutheri antisemitismi pärast. Meie palve on, et kogu evangeelne kristlik kogudus teeks sama. Kirikul ja Iisraelil on ühine pärand – Jehoova, ühe ja ainsa tõelise Jumala kummardamine. Kui juudid ka ei vaja kirikut, et oma olemasolu seletada, ei saa kirik seletada oma olemasolu ilma Iisraelita.
See on kauakestnud tragöödia, et vaenutegevus on jätnud oma jälje kiriku ja juudi rahva vahelistele suhetele. On aeg hakata otsima meie kui kristlaste tõelisi juuri. Otsingud juhivad meid aga Jeruusalemma ja Iisraeli. On aeg parandada vanad haavad. See on meie ajalooline võimalus, ärgem laskem seda käest.

Jumal andis Iisraelimaa Aabrahamile
Piibel on Jumala Sõna. Kuuskümmend kuus juutide ja kristlaste püha kirja hõlmavad üksnes Jumala kirjutatud sõna. Kogu Piibel on sisendatud Jumala poolt ja on Jumala ilmutus inimesele, usuelu ja käitumise eksimatu ning autoriteetne eeskiri.
Jumal saab anda ükskõik millise osa maailmast ükskõik kellele. “Kui Kõigekõrgem andis rahvaile pärisosa, kui ta jaotas inimlapsi, siis seadis ta kindlaks rahvaste rajad, vastavalt Iisraeli laste arvule.” (5Mo 32:8) “Ja ta on ühest ainsast teinud kogu inimkonna kõige maa peale elama ning neile seadnud ennemääratud ajad ja nende asukohtade rajad.” (Ap 17:26)
JUMAL ON OTSUSTANUD ANDA IISRAELIMAA AABRAHAMI JÄRGLASTELE IISAKILE JA JAAKOBILE ANTUD TÕOTUSE LÄBI… (1Mo 13:15; 1Mo 48:3-4; 1Mo 50:24)

Juudid ei ole väljasurev rass
IISRAELIMAA KUULUB JUUDI RAHVALE. Liiga sageli kujutab kirik Iisraeli vaid maailmalõpliku kurioosumina, aja märgina. Niisugune lähenemine välistab selle, et juudid on reaalsed inimesed reaalse tulevikuga. Nad ei ole mingi fossiilne rass, edukalt unustatud või muuseumis muististe riiulile asetatud. Nad on jumalikult määratud Püha Maa omanikud. Jumala leping Aabrahamiga on ettekuulutus. See on tingimusteta, ainuisikuline ja lähtub üksnes Jumalast. Siin on Aabrahamiga tehtud lepingu originaal: 1Mo 12:1-3; 1Mo 12:7; 1Mo 15:1,6,7,13,17,18. Fakt, et Jumal lasi Aabrahamil sügavasse unne vajuda, osutab lepingu ühepoolsusele.
Leping Moosesega oli tingimuslik. See leping, milles olid lõigud nagu “Kui te kuulatemu käske, saavad teile osaks õnnistused”, oli kahepoolne, tingimuslik leping, mis sai lõplikult täidetud Jeesuse Kristuse lunastustöö läbi.
(1Mo 11:27-28)
Kontrastiks on aabrahamlik leping Iisraeliga – tingimusteta, ühepoolne ja igavene, ning selle aluseks on üksnes Jumala sõltumatu otsus.
Kui Jumal tühistaks oma tõsise tõotuse Aabrahamile, kuidas saaksid siis kristlased olla kindlad, et ta ei tühista uut, samuti Iisraeliga kinnitatud lepingut, mis on meie pääste tagatiseks. Meie, endised paganad, oleme Iisraeli õlipuu külge poogitud metsikud oksad. (Jr. 31:31; He 8:8)

Asendusõpetus kui teoloogiline antisemitism
See uus leping viis lõpule Moosesega sõlmitud lunastuslepingu, kuid pole ühtki märki sellest, et ta asendaks Aabrahami lepingut. Et Jumala jaoks kehtib mitu lepingut, mis on selgelt erinevad, on näidatud juba Noa lepingu igikestvuse läbi – vikerkaar on tõotuseks kogu inimkonnale, et kunagi ei tule enam ülemaailmset veeuputust. See leping on ühepoolne, tingimusteta ja igavene (Vt 1Mo 9:9-17).
JUMALA PLAAN IISRAELI JAOKS ON MUUHULGAS KA IISRAELI ASUSTAMINE. Jumal tõi Aabrahami välja Kaldea Uurist, hiljem käskis tal lahkuda Haaranist ja juhatas ta selle maani, mida ta tahtis Aabrahamile üle anda. Selle uue maa oli Kõigevägevam oma otsusega määranud omandiks Aabrahamile ja tema tõotatud järglastele. (1Mo 15:18, 1Mo 17:8)
Kuigi Piibel kasutab sümboleid, peab tunnistama, et nendel on ka sõnasõnaline tähendus. Piibli sümboleid tuleb mõista piiblisiseste käsituste (arusaamade, ideede) kohaselt, mitte arusaamade järgi väljastpoolt Piiblit.
ASENDUSTEOLOOGIA ON VASTUOLULINE. Ta paneb kõik Vana Testamendi needused juutide peale, õnnistused aga kannab üle uuele Iisraelile, kirikule.
ASENDUSÕPETUS ON TEOLOOGILINE ANTISEMITISM. Tänapäeva kiriku ees on Iisraeli iseolemise eitamine kõige vastuolulisem teema ja asubki tähelepanu keskpunktis, kuna vanad väsinud asendusõpetused ja põlastav suhtumine on teatud kristlikes ringkondades valjult hukka mõistetud. Nagu ka idee, et kirik on Iisraeli asemel ning et Jumalal ei ole enam tulevikuplaane iisraeli rahva jaoks.
Need õpetused teevad juutide jultunud tagakiusamise ning tapmise lihtsamaks. Asendusõpetus ja hukkamõist on otsene tee holokaustile.

Ja kogu Iisrael päästetakse
Vastuseks asendusteoloogiale pakume me apostel Pauluse sõnumit kirjast roomlastele 11:26: “Ja kogu Iisrael päästetakse, nõnda nagu on kirjutatud: “Siionist tuleb Päästja ja kõrvaldab Jaakobist jumalatuse.”
Kuna kirikusse kuuluvad üksnes päästetud-lunastatud inimesed ja kuna Jaakob ei pöördu kunagi kiriku, vaid alati Iisraeli poole, peab seda ennustust pidama Jumala otsuseks Iisraeli rahva kohta.
“Sest vaata, kivi, mille ma panin Joosua ette – selle ühe kivi peal on 7 silma! Vaata, ma uurendan sinna kirjad, ütleb Vägede Jehoova, ja pühin ühel päeval ära selle maa süü” (Sk 3:9).

Tingimusteta armastus juudi rahvale
Kui mõned kristlased ütlevad, et nad on piibellikud sionistid, ütleb see mõndagi olulist nende usu kohta. Piibellik sionist usub, et Jumal on sõltumatu ja saab suvalise osa maakerast anda ükskõik kellele. Ta on korraldanud nii, et Aabrahami seemnele läbi Iisaki ja Jaakobi, kes on Iisrael, saab igavesti kuuluma Iisraelimaa. See rajaneb ühepoolsel tingimusteta lepingul, mis on sõlmitud Aabrahamiga.
Meie usk Jumalasse ja Tema Sõnasse nõuab sellist usaldust. Piibellik sionist kogeb suurt armastust Iisraeli ja juudi rahva vastu, tundes kohustust kaitsta Iisraeli seaduslike vahenditega ning võidelda antisemitismi vastu.
Piibellikud sionistid pakuvad tingimusteta armastust Iisraeli rahvale. Soovimata tõsta juute pjedestaalile ja täielikult tunnistades kõiki Iisraeli inimlikke vigu, armastame me ometi seda rahvast ja toetame tema õigust nende endi maale Jumala Sõna pärast. Paulus kirjutas mittejuutide kogudusele Roomas: “Valiku poolest on nad armastatud esiisade pärast” (Ro 11:28b).
Mõni hakkab juuti armastama alles siis, kui see saab kristlaseks, kuid meil ei ole sellist eelarvamust. Meie armastus Jeruusalemma vastu tugineb Jumala Sõnale ja meie juudist Päästja Jeesuse õpetusele.
Meid on kutsutud olema lohutajaks juutidele ja Jeruusalemmale. “Trööstige, trööstige minu inimesi, ütleb teie Jumal. Rääkige lohutavalt…” Js 40:1-2. See ei ole mitte Iisrael, keda kutsutakse trööstima Iisraeli, vaid inimesed, keda veel ei olnud olemas, ja need inimesed on kirik. (1.Pe 2:10.)

Jumal kuuleb ja vastab
Jumal õnnistab neid, kes õnnistavad Iisraeli. Jumala ja Tema Sõna ausameelsus on mängus. Jumal ei maga. Tema Sõna on täitunud ja saab alati täituma. Ta näeb inimeste tegusid ka täna. Me peaksime õnnistama Iisraeli nii isiksustena kui rahvana, sest Kõigevägevam lubab õnnistada neid, kes õnnistavad, ja needa neid, kes neavad Aabrahami tõotatud seemet läbi Iisaki ja Jaakobi.
Palvetage rahu eest Jeruusalemmas! See käsk on laulus 122:6. See nõuab, et me palvetaksime rahu eest rahvastele Jeruusalemma ümber ja suhete normaliseerumise eest Iisraeli ja tema naabrite vahel. Aja lõpp saabub omal hetkel, aga nii kaua, kui siin on usklikke, on meie mandaadiks palvetada ja paluda rahu Jeruusalemmale. Palvetagem Iisraeli liidrite pärast. Palvetagem araablaste pärast. Palvetagem meie endi rahva pärast, et nende otsus suhelda Iisraeliga oleks inspireeritud Jumala poolt. Jumal kuuleb palveid ja vastab neile.

admin Teoloogia

Comments are closed.