Home > Teoloogia > Rahvas või riik, kes Iisraeli ei teeni, hukkub

Rahvas või riik, kes Iisraeli ei teeni, hukkub

august 1st, 2004

Tõlkija: Raul Udikas

Derek Prince, Jerusalemm, 1. juuni 2003
(Kirjutatud kassetilt, 2 kuud enne väärika jumalamehe lahkumist)

Jumal ütleb prohvet Hesekieli raamatu 36. peatükis 24. salmis Iisraeli rahvale, juutidele: "Ma võtan teid ära paganate seast ja kogun teid kõigist maadest ning toon teid teie omale maale." Mitte kordagi ei teki Piiblis kahtlust, kellele kuulub kõnealune maa, Iisrael.
"Ja ma piserdan teie peale puhast vett, et te saaksite puhtaks; kõigist teie rüvedusist ja kõigist teie ebajumalaist ma puhastan teid! Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu! Ma kõrvaldan teie seast kivise südame ja annan teile lihase südame! Ma panen teie sisse oma Vaimu ja teen, et te käite mu seadluste järele ja peate mu kohtuseadusi ning täidate neid!"

Jumal ütleb: ma muudan teid.
Kui mind leeritas Oxfordi piiskop, oli mul ikka veel vana süda. Ma olin leeritatud patune. Ma pingutasin kõvasti, kuid tulemusteta. Kui Jumal pani mu sisse uue vaimu, võisin käia Tema teedel loomulikult. Seesama juhtub juudi rahvaga.
Tahan öelda midagi väga tähtsat. Jesaja raamatus 60:10-11, mis on jälle adresseritud juudi rahvale, räägitakse Iisraelist: "Ja võõrad ehitavad üles su müürid ja nende kuningad teenivad sind; sest oma vihas ma lõin sind, aga oma armust ma halastan su peale! Su väravad on alati lahti, neid ei suleta päeval ega ööl, et su juurde saaks tuua rahvaste rikkusi nende kuningate juhatusel!"
Järgneb 12. salm, mille juurde tahtsin jõuda: "Sest rahvas või kuningriik, kes sind ei teeni, hukkub, seesugused rahvad rüüstatakse sootumaks." Keda mõeldakse siin "sinu" all? Iisraeli.
See ei ole tühine küsimus! Paljude rahvaste, kaasa arvatud Inglismaa saatus sõltub sellest, kuidas me reageerime sellele, mida Jumal teeb Iisraelis. Jumal on muutmas kogu valitsevat korda. Ta on üles ehitamas uut valitsemissüsteemi. Ta on asetamas uut rahvast määratud kohale. Meie saatus sõltub sellest, kuidas me kõigele sellele reageerime.
Rahvas ja kuningrik, kes sind ei teeni, saab hävitatud. Kes on "sind"? Iisrael, ja seda on inglastel väga raske alla neelata. Meil on olnud impeerium, kuid suures osas on see haihtunud, aga meie oleme harjunud valitsema. Ma näen, et me ei mõista, et rahvas nagu Inglismaa, kes ei teeni Iisraeli, hukkub. Ma arvan, et see aeg on väga lähedal ja ma olen sügavalt mures, kuidas Jumala Sõna käsitletakse Inglismaal.

Maailma rahvastel on aeg meelt parandada
See, mida nimetatakse asendusteoloogiaks, on täpselt vastupidine sellele, mida räägitakse Piiblis, ja kui Inglismaa ei paranda meelt, siis ta hukkub. Väga vähesed inimesed suudavad seda võtta tõsiselt. Asja tuum on selles, et meie määrame oma saatuse sellega, kuidas me reageerime sellele, mida Jumal on tegemas Iisraeli jaoks. Rahvas ja riik, mis sind ei teeni, taaskogutud Iisrael, hävitatakse. Need rahvad hävitatakse täiesti.
Mul on tunne, et ei ole palju neid kristlasi, kes hoiatavad inglise rahvast nende suhtumise pärast Iisraelisse.
Teate, minu nägemus asendusteoloogiast sarnaneb mehega, kes abiellus naisega nimega Elisabeth, seejärel tüdis temast, lahutas temast ja abiellus teise naisega, kelle nimi oli Saara. Inimesed ütlesid selle kohta: "Nii pole ilus teha." Mees muutis teise naise nime ja ütles: "Nüüd on ta nimi Elisabeth. Kas nüüd on kõik korras?" Abielurikkumine on abielurikkumine sõltumata sellest, mis nimi sellele antakse. Nii püütakse panna kahtluse alla Jumala iseloomu.
Asendusteoloogia on väga, väga tõsine asi. Kas te räägite sellest, palvetate, või vaatate lihtsalt pealt, kuidas asjad kulgevad? "Sest rahvas või kuningriik, kes sind ei teeni, hukkub, seesugused rahvad rüüstatakse sootumaks." Kas see võiks juhtuda Inglismaaga? Võib.

Asendusteoloogia on absurdseim müüt
Praegu leidub kõikjal palju jultumust. Paljud meist ei suuda uskuda, et Jumal ootab, et me alandaksime ennast, alandaksime ennast ja kuuletuksime Talle ja Tema nõudmistele.
See sõnum on väga mu südamel. "Sest rahvas või kuningriik, kes sind ei teeni, hukkub, seesugused rahvad rüüstatakse sootumaks." See on öeldud väga, väga selgelt. "Sina" all on mõeldud taastatud Iisrael, ja Jumal on rajamas uut valitsuste ja rahvaste süsteemi, kus rahvad võtavad oma koha. Ma näen, et Inglismaal on väga vähe lootust praeguses olukorras.
Ma tunnen toredaid inimesi, kes on tõeliselt avatud. Kas olete tegelikult mures oma rahva saatuse pärast? Kui palju mõtlete, kui palju palvetate oma maa pärast?
Kui tihti kirikusse minnes mõtlete sellele: kas Jumal on lõpetanud kohtumõistmise? Või on kogudus lõpetanud selle kuulutamise?
Vähesed rahvad on olnud nii soositud Jumala poolt kui Inglismaa. Mõnel moel oleme talle ka vastanud, aga praegu me oleme libeda künka otsas, mis juhib meid hävingusse.
Kui paljud kirikud hoiatavad inimesi?
Asendusteoloogia on kõige absurdsem müüt, mida võiks ette kujutada! Kristlaste asi on selle kummutamisega tegemist teha.

Meie kristlikud juured
Juudid ja kristlased – üks Jumala perekond
Meie kui koguduse ülesanne on ära tunda oma vaimseid juuri koos Iisraeli maa ja rahvaga. Piiblis on selgelt näidatud, et meie kui kogudus oleme liidetud üheks juutidega ja Iisraeli maaga. Kirjas efeslaste 2:11-22 on juttu mõlemast nii maast kui rahvast.
Läbi Jeesuse ohvritöö rebiti maha lahutav sein juutide ja paganate vahelt: (Ef 2:14): "Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad teinud üheks ja kiskunud maha lahutava vaheseina, vaenu…" Nii et meie, paganate pool perekonnas, võime saada osa vanema venna toitvast juurest (juutidest) perekonnas. Ro 11:17: "Kui nüüd okstest mõned on ära murtud ja sina, kes olid metsõlipuu, oled jätkatud nende asemele ja oled ühes nendega osa saanud õlipuu mahlakas juurest,…"
Rooma kirja 11. peatükk seletab, et Jumal ei ole lõpetanud oma rahva Iisraeliga ja et meie oleme juurte kaudu liidetud vaimsesse oliivipuusse. Salmid 16-25 annavad meile pildi puust poogitud okstega, mõned poogitud on juudid ja mõned kogudus, nüüd on mõlemal juurdepääs Jumala juurde läbi ühe Püha Vaimu. Ef 2:18:"…sest tema läbi on meil mõlemail ligipääs ühes Vaimus Isa juurde."
Ro 11:18: "…siis ära kiitle okste vastu. Ja kui sa kiitled, siis mõtle, et sina ei kanna juurt, vaid juur kannab sind." Sama peatüki 29. salm annab selge seisukoha: "Sest Jumal ei võta tagasi oma armuande ja kutsumist." See on Jumala suhe juudi rahva kutsumisse ja armuannetesse.

Üks Isa ees
Tulgem tagasi 1Ms 12:1-3. Jumal teeb siin Aabrahamiga lepingu, et see maa kuulub Aabrahami soole: Iisakile ja Jaakobile. Jumal järgib seda lubadust ja 36 kohas Piiblis ta tõotab seda ning 16 kohas ta ütleb, et see on igavesti nii. Ta ei ole oma meelt muutnud selle tõotuse suhtes ega ole tühistanud oma lepingut Aabrahami järglastega, juudi rahvaga.
Selle maa lubas Jumal Aabrahamile ja tema järglastele Eufrati jõest kuni Vahemereni ning Liibanonist "Niiluse ojani" (1Ms15:18)- Egiptuse jõeni mitmes versioonis). Praegu on see territoorium maailma rahvaste suurte vaidluste objektiks.
Meenutagem, et see vaimne õhkkond, mis mõjutas juute, on sama, mis puudutab kogu mannert See on, mille pärast Issand räägib meile, et me õnnistaksime juute. Kui me seda teeme, oleme õnnistatud, või kui me neame juute, siis oleme ise neetud (1Ms 12:3). Kes soovib tulistada omaenda jalga?
Jumal-Isa räägib palju Tema naisest kui Iisraeli rahvast Vanas Testamendis (Js 54:6), Hs 16:8). Uus Testament kõneleb Jeesusest kui peigmehest, kelle pruut on kogudus (Ef 5:27, Ilm 19:9).
Nähes, et Isa ja Poeg on üks Pühas Vaimus, näeme, et Isa armastus ja Poja armastus on sama ja nii juutidel kui kogudusel on ligipääs Püha Vaimu kaudu Isale, Poja tööle ja suhetele Püha Vaimuga; me oleme pitseeritud Püha Vaimuga (Ef 1:13). Meie oleme Tema perekond – kogudus ja juudid koos. Meie oleme üks Isa ees.

admin Teoloogia

Comments are closed.