Home > Teoloogia > Iisrael, Jumala äravalitud rahvas

Iisrael, Jumala äravalitud rahvas

august 1st, 2004

Elame ajastul, mis on selja pööranud Jumalale! Kuid siin on koht, kus me teeme väga saatusliku vea. Sest meie ei ole kunagi võimelised Jumalat välja suruma oma isiklikust elust ega inimkonna käekäigust! Jumal valitseb oma loodu üle!
Veel enam, Jumal on võtnud omale ühe rahva, et nende läbi meie kõikide vastu rääkida, ja et nende läbi meid kõiki õnnistada, et nende läbi oma igavest elu austada! Piibel ütleb: "Sest sa (Iisrael) oled Jehoovale, oma Jumalale pühitsetud rahvas; Jehoova, su Jumal on sind valinud olema temale omandrahvaks kõigist rahvaist, kes maa peal on!""(5Mo 7:6)
Juba inimlikust seisukohast vaadatuna on see rahvas, oma väiksusest hoolimata, omanud ääretut mõju inimkonna käekäigule. See mõju on olnud nii positiivne kui ka negatiivne, kuid alati tajutav! Kes meist ei oleks mõjutatud Karl Marxi, Siegmund Freudi või Albert Einsteini elutööst? Kahekümnes sajand ei ole ettekujutatav ilma nende mõjuta.
Tundes hästi muistse Iisraeli eriasendit Jumala kavas, rõhutagem ta kahetsusväärset langust.
Jumal on kasutanud Iisraeli, et anda meile oma Sõna, et ilmutada meile iseennast, sest ainult Jumala Sõna läbi me tunneme Jumalat. Nähes Iisraeli ilma Jumalata, me jätame välja kõige olulisema, nende eksisteerimise põhjuse!
Iisraeli ainulaadsus seisab selles, et Jumal on Iisraeli kasutanud, et ilmutada meile oma igavest armastust! Jumal valis Iisraeli, et nende läbi meile oma päästvat kätt sirutada, et meid surmast ellu viia!
Meie elude, terve inimkonna, kogu universumi kõige revolutsioonilisemaks tõeks on ja jääb, et Jumal, kes lõi taevad ja maa, rääkis inimesega, et teda õnnistada. Piibel ütleb:"Ja Jehoova ütles Aabramile: "Mine oma maalt, oma sugukonnast ja isakojast maale, mille mina sulle näitan! Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, ma teen sinu nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks! (Mo 12:1,2) Jumal räägib ja kõneleb oma loodud inimesega, sinu ja minuga, ja seda Iisraeli läbi.
Nendes Jumala sõnades Aabramile on Iisraeli ainulaadsus, nende rahvuslik sünd! Nendes sõnades on Jumala otsus Iisraeli kasutada meie kõikide heaks.
Iisrael ei ole Jumala lemmiklaps, keda kadestama peaksime, vaid Jumala tööriist meie kõikide heaks! Iisrael on Jumala elav jutlus inimkonnale, kes on selja pööranud oma Loojale.
Mis oleks meie elu ilma Jumala Sõnata? Ja Jumal on selleks kasutanud Iisraeli tütreid ja poegi, et seda meile anda. Teiseks. Jumal on kasutanud Iisraeli, et oma igavest armastust meile näidata, et anda meile meie Õnnistegija ja Päästja, Jeesus Kristus!
Inimene ei ole suuteline ise ennast päästma. Seda võib ainult Jumal! See on, milleks Jumal kasutas oma äravalitud rahvast. Jumala Sõna Aabramile oli, et kõik rahvad tema läbi pidid õnnistatud saama! Nagu Aabramile Morija mäel, Jumal andis jäära põletusovriks, nii andis Jumal kogu maailmale oma Poja, kes suri Morija mäel, Kolgatal, meie kõikide eest.
Iisrael on tõesti üks tööriist Jumala käes. Nende läbi on Jumal täide viinud loomingu otstarbe ja eesmärgi. Nende läbi on Jumal tõesti õnnistanud kõiki suguvõsasid maa peal!
Jumal on Iisraeli kasutanud, et anda meile oma Sõna, et anda meile oma Õnnistegijat. Jumal on kasutanud Iisraeli, et rääkida inimkonnale oma pühadusest, oma Sõna reaalsusest, ja seda nii üksikisiku kui ka rahvaste seas. Kuid veel midagi: Jumal on kasutanud Iisraeli, et näidata meile oma igavest truudust ja ustavust! Ta on tõesti oma rahva, Iisraeli, truu Karjane.
Küsitakse: millest tuleb läbi ajaloo eksisteerinud ja veelgi eksisteeriv juutide vihkamine ja tagakius? Aastasadu on sellele küsimusele asjatult vastust püütud leida. Vastus sellele küsimusele ei ole sotsioloogiline, poliitliline ega ökonoomne, vaid vaimne, sest põhjus on vaimne. Juutide vihkamise ja tagasiusu põhjuseks on: Iisrael on Jumala tööriist!
Jumal on kasutanud Iisraeli, et oma armastust ja lunastust meile ilmutada oma Sõnas ja oma Pojas. Ei ole ime, et saatan, meie hingevaenlane, neid läbi aegade meeleheitlikult hävitada on püüdnud!
Juba Iisraeli eksisteerimine, nende käekäik ja saatus eeldab ja tõestab Jumala olemasolu. Ei ole ime, et seda rahvast läbi ajaloo on tahetud ära hävitada. Ei ole ime, et see rahvas ka tänapäeval kõikide poolt hüljatud on. Ei ole ime, et ka tänapäeval neid merre püütakse heita.
Kuulgem Taaveti prohvetlikke sõnu: "Sinu rahva vastu", ütles ta, "nad sepitsevad kavalusi ja peavad nõu sinu varju all olijate vastu! Nad ütlevad: "Lähme ja hävitame nad rahvaste seast, nõnda et Iisraeli nimegi enam ei mäletata." Laul 83: 4-5)
Ei ole ime, et Jumala prohvetid tapeti, et Jeesus Kristus risti löödi, et apostlid märtritena oma elu lõpetasid, et esimesed kristlased metsloomade ees surid. Võitlus on vaimne.
Kuid meie ei tarvitse hirmu tunda! Meil on võidetud vanelane. Sest läbi universumite kõlavad sõnad Kolgata ristilt: "Kõik on lõpetatud!" Vaenlane on löödud. Võit kuulub Jumalale. Meie Jumal on ajaloo Issand! Ta on Iisraeli, Ta on meie, Ta on sinu ustav ja hea Karjane.
Iisraeli on vihatud, nad on kannatanud; neid on hävitada püütud, kuid nad on säilinud. Mida see ütleb meile? Kuulgem Jumala Sõna: "Aga nõnda ütleb nüüd Jehoova, ked sind, Jaakob, on loonud, ja kes sind, Iisrael, on kujundanud: Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt! Kui sa lähed läbi vee, siis olen mina sinuga, ja kui sa lähed läbi jõgede, siis ei uputa need sind; kui sa käid tules, siis sa ei põle ja leek ei kõrveta sind! Sest mina olen Jehoova, su Jumal, Iisraeli Püha, su Päästja!" Js 43:1-3
Iisrael eksisteerib, sest Jumal eksisteerib!
Me elame pühal ja kardetaval maal. Jumal ütles juba Aabramile: "Ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla need, kes sind neavad!" (1Mo 12:3)
Mida räägib meile ajalugu? Kas Jumal on seisnud oma tõotuste taga. Kindlasti! Kui Iisraeli saatus ja käekäik meile üldse midagi ütleb, siis seda, et elame Jumala nähtamatus kuningriigis, et Jumal on püha, et Jumal päästab, et Jumal oma kõikvõimsuses on ustav ja truu.
Kuningas Nebukadnetsar, kes aastal 586 eKr Jeruusalemma koos templiga hävitas ja rahva vangidena ära viis, ei uskunud seda Jumala tõotust. Ta ei uskunud seda päevani, kui talle langesid Jumala kohtud! Jumala otsus temale oli: "Sulle antakse rohtu süüa nagu härgadele ja sinust käib üle seitse aega, kuni sa mõistad, et Kõigekõrgem valitseb inimeste kuningriigi üle ja annab selle, kellele tahab!" (Tn 4:29) Jumala tõotus täitus. Seitsmeks aastaks võeti temalt ta kuningriik.
Rooma maailmariik vallutas aastal 70 AD Jeruusalemma, tappes üle ühe miljoni juudi, pillutades ülejäänud kõikide rahvaste sekka. Kuid hävitades Iisraeli kirjutas ta alla ka oma paramatule allakäigule.
Aastal 1492 Hispaania, tookordne maailmariik, olles oma kuulsuse tipul, tegi saatusliku vea, saates kõik juudid välja oma piiridest. Mis juhtus? Ta allakäik algas. Ta jõud murti lõplikult, kui Hispaania kuulus ja tolle ajani võitmatu armaada hävis Inglismaa rannikul, sir Francis Drake`i väikese ja armetu sõjalaevastiku rõõmuhõisete saatel suures tormis. Hispaania suurus ja kuulsus anti teistele.
Rahvussotsialistlik Saksamaa tõusis juudi rahva vastu. Kuid kontsentratsioonilaagrid ei saanud saatuslikuks mõrvatuile, vaid mõrvaritele. Krematooriumide suitsus ei läinud kaduma mitte võimetu ja abitu Iisrael, vaid võimas Saksamaa. Hitleri tuhandeaastasest rahuriigist unistava Saksamaa asemele tõusis kontsentratsioonilaagrite tuhast iseseisev Iisrael!
Iisrael on rahvas, keda Jumal on kutsunud, et nende läbi ilmutada oma pühadust. Jumal on Iisraeli kasutanud, et anda meile oma Sõna. Jumal on kasutanud Iisraeli, et anda meile meie Päästja. Oma kõikvõimsuses on Jumal neid aastatuhandeid kaitsnud, varjanud ja hoidnud. Kuid Iisraeli ja meie kõikide kurblooluseks on, et kõikide nende õnnistuste keskel meie hülgame Jumala.
Jumala Sõna täitus Jeesuses Kristuses. Sõna sai lihaks! Kuid meie ei võtnud Teda vastu. Kuid isegi sellises vaimses pimeduses ja ebatruuduses jääb Jumal ustavaks. Jumala tõotused on täitumas meie silmade all!
Aastatuhandeid on Jumal oma prohvetite läbi kuulutanud, et Ta saab aegade lõpul oma rahvast tagasi tooma maale, mille Ta neile on tõotanud! See on üks viimastest Jumala ajamärkidest ja hoiatustest inimkonnale.
Prohvet Jeremija kirjutab: "Rahvad, kuulge Jehoova Sõna ja kuulutage kaugeil saartel ning ütelge: "Tema, kes pillutas Iisraeli, kogub teda ja hoiab teda nagu karjane oma karja!" (Jr 31:10.)
Ja veel: "Seepärast, vaata, päevad tulevad, ütleb Jehoova, mil enam ei ütelda: "Nii tõesti kui Jehoova elab, kes tõi Iisraeli lapsed ära Egiptusemaalt!", vaid "Nii tõesti, kui Jumal elab, kes tõi ja juhtis Iisraeli soo järglased põhjamaalt ja kõigist maadest, kuhu ma olin nad ajanud!" Ja nad hakkavad elama omal maal." (Jr 23: 7-8)
Jumal on ajaloo Issand! Siin on elava Jumala jutlus meile kõigile. Ta räägib Iisraeli, oma rahva läbi meie kõikide vastu. Olgu see Jumala pühaks hoiatuseks meile kõigile.Jumal on troonil! Tema sõnad on igavesed! Tema sõnad täituvad absoluutse kindlusega.
Need täituvad meie silmade all. Sest peale pikki aastasadu elab Iisrael jälle omal maal. Iisraeli tagasitoomisega oma maale tahab Jumal meile kõigile midagi ütelda. Prohvet Hesekiel räägib meile sellest. Ta ütleb: "Ma pühitsen oma suurt nime, mida paganate seas on teotatud, teie nende keskel olete teotanud. Ja paganad peavad tundma, et Mina olen Jehoova, ütleb Issand Jehoova, kui Ma nende silme ees osutan oma pühadust teie juures. Ma võtan teid ära paganate seast ja kogun teid kõigist maadest ning toon teid teie omale maale. Ja Ma piserdan teie peale puhast vett, et te saaksite puhtaks; kõigist teie rüvedusist ja kõigist teie ebajumalaist Ma puhastan teid! Ja Ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu! Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame ja panen teie sisse oma Vaimu ja teen, et te käite Mu seadluste järele ja peate Mu kohtuseadusi ning täidate neid! Ja te saate elada maal, mille Ma olen annud teie vanemaile; teie olete Minu rahvas ja Mina olen teie Jumal!" (Hs 36: 23-28)
Kogu maailm on täis uskmatust, truudusetust Jumala vastu. Kogu maailm on Jumala hüljanud ja Tema püha nime, Iisraeli kombel, teotanud. Kuid Jumal on armastus! Veel näitab Ta meile oma pühadust, oma kõikvõimsust, tuues Iisraeli tagasi, meie silmade all, nende tõotatud maale. Veel näitab Ta meile oma pühadust neid päästes, neid puhastades kõigist nende rüvedustest ja ebajumalaist.
Meie päästmise aluseks on Jumala ustavus ja pühadus! Jumal on kasutanud Iisraeli, et seda meie hingedesse ja südameisse jäädavalt suruda.
Iisrael on Jumala aegade kell! Elame Jumala aegade raamatu viimastel lehekülgedel. Iisrael on taas oma Jumalast määratud piirides. Jumal on rääkinud!

admin Teoloogia

Comments are closed.