Home > Teoloogia > "… SINA SÜÜTAD MU LAMBI, JEHOOVA, mu Jumal valgustab mu pimedust!"

"… SINA SÜÜTAD MU LAMBI, JEHOOVA, mu Jumal valgustab mu pimedust!"

november 1st, 2004

("Prayer for Israel" juuli-august 2004 materjalide põhjal)

Tõlkija: Piret Udikas

Issand lunastab oma rahvajäägi
Piibel algab ja lõpeb valgusega. Kui Jumal lõi taeva ja maa, oli maa tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal. Siis lõi Jumal valguse. Ta nägi, et valgus oli hea ja Jumal lahutas valguse pimedusest.
Uue Testamendi lõpus, Ilm 22:5 on kirjeldus taevasest Jeruusalemmast: "Ja ööd ei ole enam, ja neile ei ole vaja lambivalgust ega päevavalget, sest Issand Jumal valgustab neid, ja nemad valitsevad ajastute ajastuteni." Me käime igavesti valguses.
Jumal annab alati oma ustavatele inimestele piisavalt valgust, et selle sees käia. "Ja siis rääkis Jeesus jälle neile ning ütles: "Mina olen maailma valgus. Kes mind järgib, see ei käi pimeduses, vaid temal on elu valgus!" (Jh 8:12).
Kõigil Iisraeli rahva pimeduse aastatel käis Issand oma rahva eel. "Ja Jehoova käis nende ees, päeval pilvesambas juhatamas neile teed, ja öösel tulesambas, andes neile valgust, et nad said minna päeval ja öösel." (2Mo 13:22) Iisraeli karjane, Issand Jeesus oli see pilve- ja tulesammas.
Mooses sai Jumalalt juhtnöörid seitsmeharulise küünlajala, menora valmistamiseks. Jesaja raamatus on Jeesus kuulutatud maailma valguseks, mis valgustab pimeduses elavat maad. "…ta ütleb: Sellest on vähe, et sa mu sulasena taastad Jaakobi suguharud ja tood tagasi Iisraeli säilinud: ma panen sind paganaile valguseks, et mu pääste oleks ilmamaa ääreni!" (Js 49:6)
"Ja sel päeval sirutab Issand veel teist korda käe, et lunastada oma rahva jääki…" (Js 11:11) Viimase saja aasta jooksul on see kõik sündinud ja sündimas meie kõigi silme all. Piiblis on selgelt kirjutatad, et pärast seda, kui Iisraeli rahvas on koju pöördunud, toob Jumal Iisraeli Messia juurde. Algul tuleb valgus paganatele, kuid Tema on endiselt Iisraeli hiilgus: "…mu silmad on näinud sinu päästet, mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste nähes, valguseks, mis peab ilmuma paganaile ja auhiilguseks oma rahvale Iisraelile!"
Sakarja raamatu 4. peatükis on kujutatud kuldset menorat ja kaht õlipuud teine teisel pool küünlajalga. Lamp sümboliseerib Messiat, kes on rahvaste valgus. Samuti mõeldakse selle all taastatud Iisraeli, kes on rahvaste valgus. Kaks puud on Jeshua ja Zerubbabel, kes sümboliseerivad preesterkonda ja Iisraeli rahva kuninglikku aspekti. Need kaks on sulandatud ühte isikusse, Issand Jeesusesse. Õli voolamise all neist puudest õliastjasse mõeldakse Jumala Vaimu.
Sakarja raamatu 2. peatükis kirjeldatakse, et palju rahvaid tuleb Issanda juurde, kui nad näevad, et Jumal on Iisraeli rahva keskel. "…Vaata, ma uurendan sinna kirjad, ütleb vägede Jehoova, ja pühin ühel päeval ära selle maa süü! Sel päeval, ütleb vägede Jehoova, te kutsute üksteist viinapuu alla ja viigipuu alla." Sakarja raamatu 12. peatükis kirjeldatakse Jeruusalemma tulevast päästmist. Issanda Jeesuse Kristuse Ihu on auline uus looming , kus juudid ja paganad on poogitud ühtseks õlipuuks. Me oleme erinevad, aga need varjutab Jumala ühendava töö sügavus Kristuses.
Ilmutuse 1:12-13 on juttu seitsmest küünlajalast. Need on seitse kogudust, mis geograafiliselt paiknevad üksteise lähedal 150 miili ulatuses Lääne-Türgis. Kristuse kogudust on kujutatud seitsme küünlajalana, mille keskel asub Jeesus.
Iga küünlajalg, kogudus saab läkituse, mis annab õige vastuse iga kuulajale. Isegi viimasele, Laodikea kogudusele, kes oli pime nägema Jumala tõelisi asju, on antud pääsemise sõna.
Enne kui kuningas Taavet võis öelda: "Issand on mu valgus," oli ta olnud vaimselt pime, pimeduses. Ta ei suutnud näha oma pattu.
Jeesus Kristus on tallena tulemas kui Iisraeli Kuningas, et puhastada neid, kes on püsinud Temaga pimeduse ajas.
Ian Macaulay

Kuued, telgid, leib ja vein

Issand Jeesus rääkis sellest, mis juhtub, kui uus vein valatakse vanadesse lähkritesse. See on teine osa kuulsast Jeesuse tähendamissõnast. Esimene osa sellest kõneleb vana kuue uueks tegemisest, teine osa uuest veinist vanas veinilähkris.
Mõistujutu mõlemad osad selgitavad, et vana osa ei ole tingimata kasutu või kõlbmatu; vaid et vana ja uut ei saa omavahel segada, ilma, et mõlemad ei rikneks.
See tähendab, et vana kaob ja uus tuleb asemele, aga mõniaeg saab mõlemaid kasutada. Isegi Johannese jüngrid olid muutunud "vanadeks lähkriteks", kuna neil olid ebaõiged ootused Jeesuse suhtes.
1968.a. rajati Iisraelis messiaanlik kogudus. 40 aastat on möödunud, ta on üles kasvanud ja täna ei vaja ta enam seda toetust, mis varem. Messiaanlik kogukond on arendamas küpset teoloogiat, millest meie, pagankristlased võime õppida. Müsteerium on selles, et uus hästiküpsenud teoloogia on tegelikult vana!
David Davis Haifa Carmeli kogudusest rääkis ühel UK reisil "ühest uuest mehest nimega Messias". (Ef 2:14-16): "Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad teinud üheks ja kiskunud maha lahutava vaheseina, vaenu, kui ta oma lihas kaotas käsusõnade käsu seadlustega, et ta need kaks looks enese sees üheks uueks inimeseks, tehes rahu, ja lepitaks mõlemad Jumalaga ühes ihus risti kaudu…" Olin seda kirjakohta lugenud palju kordi, aga alles seekord jõudis selle mõte mulle päriselt kohale. Eks ole see näide, kuidas uus teoloogia realiseerub vanas.
Kui meist saavad Jeesusesse uskujad, astume ellu mööda seda teed, mille on rajanud iisraellased Lähis-Idas. Meie Püha Raamatu iisraellastest on kirjutanud iisraellased. Ja mitte vastupidi.
Esimest korda pärast apostlite aega püüdleb paganate kogudus juudikristlaste poole. Antisemitismi vaim on teinud kõik, et temasse poogitud pärijad on pöördunud oma kaaspärijate vastu. Meie, paganuskujad oleme poogitud Jumala õlipuu külge ja oleme nii saanud üheks osaks ja oleme saanud rikkaks elujõust, mis tuleb Piibli usust. Pole õige, et on kaks teed pääsemiseks: üks, mis on mõeldud juutidele, ja teine – paganatele. Ja pagankristlased ei pea kandma palvelinu ja -mütse ja sööma koððertoitu.
Kohe pärast esimest apostlite põlvkonda alustas kogudus kristluse vabastamist juutlusest. Antisemitismi vaim on üritanud pöörata sissepoogitud tõotuste pärijaid oma kaaspärijate vastu. Meie, pagankristlased, oleme poogitud Jumala õlipuusse ja me oleme saanud osa piibelliku eluviisi ja usu rikkalikust mahlast. Nii ei ole need kaks erinevat lepingut, millest üks toob päästmise juutidele ja teine paganatele, samuti ei ole see sammuks teel, et paganad peaksid hakkama täitma juutide usukombeid. Pigem on see üleskutse taasavastada piibellik judaism (rajatud Toorale), mitte rabiinlik judaism (rajatud rabide õpetustele ja traditsioonidele), sest viis, kuidas Jumal on kutsunud oma lunastatuid elama, põhineb sellel, mida ta näitas juutidele.
Aastate möödudes on kogudus maha jätnud oma pärandi millegi pärast, mis on rohkem "vastuvõetav " mittejuutidele. Kaks kristlaste suurimat püha – jõulud ja lihavõte põhinevad laias laastus paganakultusel ja on paganlikud pühad, mis on muudetud kristlikeks. Pühi, mida Jumal andis Piiblis, on kogudus eiranud. Samuti on aastate jooksul palju juudi traditsioone lisatud neile Issanda pidustustele (3Ms 23:2).
Aga nende pühitsuste alus on kasulik meie harimiseks ja selles on ka prohvetlike juhtnööride elemente. Oma lihakssaamises inimesena näitas Jeesus, et tema oli kõigi piibellike pühade eesmärk ja täitumine. Ta sai sõnasõnaliseks kevadiste paasa- ja nelipühi pühade täitumiseks ja ta osutas ka kolme sügispühade: lepitus-, uusaasta- ja lehtmajade pühade täitumisele. Nende pühade õige mõistmine aitab ka meil käia teel, mille Jumal on meile valmistanud.
Paul Hames

Hullukstegev vein

“Aga Jeruusalemma prohvetite juures ma nägin kohutavaid asju: abielurikkumine ja valelik eluviis! Nad kinnitavad kurjategijate käsi, et ükski ei pöörduks oma kurjusest! Nad kõik on mulle nagu Soodom ja sealne elanikkond on nagu Gomorra! Mina ei ole neid prohveteid läkitanud, vaid nad ise jooksevad; mina ei ole neile rääkinud, vaid nad ise kuulutavad prohvetlikult!"
Viies rahvusvaheline sabeelkonverents – väljakutse kristlikule sionismile peeti Notre Dame’i keskuses Jeruusalemmas 14.-18. aprillil. See keskus rajati siis, kui paavst Johann Paulus II paavstlik instituut 1978.a. Sabeel, mis araabia keeles tähendab "tee", on uskudevaheline, oikumeeniline palestiina vabadusteoloogia keskus, mis rajati 1990.a. Desmond Tutu on tema rahvusvaheline patroon. Sabeel toob endas kokku teolooge, piiskoppe, poliitkateadlasi, rahutegijaid, rahuaktiviste kogu maailmas, et seista vastu kristlikule sionismile. Üle 600 delegaadi 32 maalt võttis sellest osa. Oli anglikaane, rooma katoliiklasi, kreeka ortodokse, presbüterliku, luteri, metodisti, armeenia ortodoksi ja mõnede teiste kirikute esindajaid.
Kõnelejad põlastasid kristlasi, kes usuvad, et prohvetikuulutused täituvad Iisraelis. Selliseid kristlasi portreteeriti kui antisemiite, islamofoobe.
Piiskop Edmond Browning kinnitas Arafatile, et need mehed ja naised avaldavad talle täielikku toetust. Arafat võeti vastu püsivate ovatsioonidega, paljud delegaadid surusid hiljem Arafati kätt ja lasid end koos temaga pildistada.
Kohalolijad avaldasid tugevaid anti-Ameerika, anti-Iisraeli, antikristlikke meeleolusid.
Rooma katoliku õpetaja nimetas Piibli jutustusi müütideks ja legendideks. Tema esinemine teenis püsivaid ovatsiooe. Kristlikke sioniste ei kutsutud kohale, et nad saaksid rääkida. "Sest tuleb aeg, et nad tervet õpetust ei taha sallida, vaid enestele otsivad õpetajaid iseeneste himude järele, sedamööda kuidas nende kõrvad sügelevad." (2. Tm4:3)
Ebapüha sulam protestantliku kristluse, islami ja Rooma vahel on loodud. 32 rahvusest inimesed veetsid viis päeva end mürgitades. "Sest tema hooruskiima viina on joonud kõik rahvad, ja ilmamaa kuningad on temaga hooranud ja ilmamaa kaupmehed on tema liiast toredusest rikkaks saanud!" (Ilm 18:3). Sabeel on tee, mida valmistatakse anti-Kristusele.
Mulle tuli sõnum Jumalalt. "Teie silmakirjatsejad! Te Jeesuse Kristuse pilkajad! Te olete väänanud Jumala Sõna, Tõe Sõna. Te olete majas, mida pole ehitanud Jeesus Kristus, majas, mida ehitab anti-Kristus. Sellel pole midagi tegemist Jeesuse Kristusega. Teid on kaalutud ja leitud kerge olevat. Ja teile, kes tunnevad Jeesust, ütleb Issand: tulge välja temast, et te ei saaks osa tema pattudest ja tema nuhtlustest. Teie, kes te andsite kätt Yassir Arafatile, kes plaksutasite, te pole kristlased, teie peal on häbi.
Paul Wilkinson

admin Teoloogia

Comments are closed.