Home > Teoloogia > Jumala leping Iisraeliga on igavene

Jumala leping Iisraeliga on igavene

mai 1st, 2005

Prayer For Israel märts-aprill 2005, lühendatult

Tõlkija: Piret Udikas

Kui me ei saa aru Jumala lepingu printsiipidest, siis võime kergesti jõuda asendusteoloogiani, mis ütleb, et Jumala leping Iisraeliga on lõppenud.
Jumal sõlmis Aabrahamiga tingimus­teta lepingu, kus ta tõotas paljudada tema järglasi ja valdusi Kaananimaal.
"Ja vaata, temale tuli Jehoova sõna, kes ütles: "Tema ei ole sinu pärija, vaid see, kes väljub sinu ihust, on su pärija!! Ja ta viis teda õue ning ütles: "Vaata nüüd taeva poole ja loe tähti, kui sa suudad neid lugeda! Ja ta ütles temale: "Nõnda saab olema sinu sugu!"(1Ms 15). Sama tõotust kordab Jumal sama raamatu 17. peatükis.
Sedasama tõotust kordas Jumal Iisakile (1Ms 26:1-5), Jaakobile (1Ms 28:13-15) ja kõigile Iisraeli lastele (2Ms 6:6-8). Isegi pärast uue lepingu sõlmi­mist, jääb Iisrael selleks, kes ta on – Jumala valitud rahvaks, Tema omand­rahvaks (Jr 31:35-37). Ismael sai küll suureks rahvaks, kuid temaga ei sõlmitud seda lepingut (1Ms 17:20-21; Rm 9:7-13).
Õitseng, rahu ja maa hõivamine sõltub kuulekusest Jumala seadustele (3Ms 26, 5Ms 28).
Jumal on andnud iga kord Temast eemaldunud rahvale võimaluse kahet­suseks ja tagasipöördumiseks Tema juurde. Isegi siis, kui rahvas läks sõnakuulmatuse tõttu sellelt maalt ära (5Ms 28:64-68), ei ole see lõplik. (5Ms 30:1-5).
Enne vangipõlve saatis Jumal sõna prohvetite, peamiselt Jeremia kaudu, kus ta hoiatas selle eest, mis on tulemas, kuid andis ka tõotuse meeleparanduse korral.
Kas samad põhimõtted kehtivad ka Uues Testamendis?
Suur ülemaailmne juutide hajutamine algas pärast juutide Rooma-vastase ülestõusu lüüasaamist 70. ja 135. a. Jeesus seostas hajutamist Messia tagasilükkamisega rahva juhtide ja liidrite poolt (Lk19:41-44).
Jeesuse õpetuses aegade lõpu kohta tähttäheline täitumine räägib rahva ja maa taastamisest.
""Aga viimseil päevil sünnib, et Jehoova koja mägi seisab kindlana kui mägede tipp ja tõuseb kõrgemale küngastest ning kõik paganad voolavad ta juurde! Ja paljud rahvad lähevad ning ütlevad: "Tulge, mingem üles Jehoova mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta meile õpetaks oma teid ja et võiksime käia tema radu, sest Siionist väljub käsuõ­petus ja Jeruusalemmast Jehoova sõna!" Ja tema mõistab kohut paganate vahel ning juhatab paljusid rahvaid: siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks; rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdima." (Js 2:1-4 )
Jeremija raamatu 30.-31. peatükk räägib sellest, et Issand, kes pillutas Iisraeli laiali, kogub ta uuesti kokku. See on unikaalne, rahutu aeg, kuid kogu Iisrael pääseb. Sellel ajal Jumal parandab Iisraeli, eriti suhtumises Messiasse. Iisrael siseneb uude lepingusse, Iisrael taasta­takse nii füüsiliselt kui vaimselt.
Hesekieli raamatu 36.-39. peatükis on palju prohveteeringuid rahvaste pöördu­mise kohta Siionisse. Viljatu maa muutub viljakaks, see on Jumala nime pärast, mitte Iisraeli õigusest; füüsiline taasta­mine eelneb vaimsele taassünnile (Hs 36:24-28, 37:1-14). Googi ja Maagoogi sõda ja Iisraeli üleloomulikku vabastamist käsitlevad Hesekieli raamatu 38. ja 39. peatükk.
Sakarja raamatu 12.-14. peatükid käsitlevad sündmusi, kui Jeruusalemma konflikti lülitatakse kõik rahvad – inimlikult võimatu olukorra lahendab Messia tulek.
Ja kogu Iisrael võtab Jeesuse vastu kui Messia. "Sest mina ütlen teile: Nüüdsest peale ei saa te mind näha, seni kui te ütlete: Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel!" (Mt 23:39)
Ja siis tuleb Messia Õlimäele ja algab inimkonna Messia-ajastu.

admin Teoloogia

Comments are closed.