Home > Teoloogia > 8 põhjust, miks iga kristlane peaks toetama Iisraeli

8 põhjust, miks iga kristlane peaks toetama Iisraeli

august 1st, 2005

1. Sest Jumal ütleb, et Ta õnnistab neid, kes õnnistavad juute.
1Ms 12:3: “Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle,
kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!”
Js 60:12: “Sest rahvas või kuningriik, kes sind ei teeni, hukkub, seesugused rahvad rüüstatakse sootuks.”
2. Sest me võlgneme neile tänu.
Läbi Iisraeli on antud lubadused ja lepingud. Läbi nende tuli Seadus, prohvetid ja Messias Jeesus, kes on avanud kõikidele pääsetee Jumala juurde. Läbi juudi apostlite läks evangeelium esimest korda rahvaste juurde. Juutidele „kes on iisraellased, kelle päralt on lapseõigus ja kirkus ja lepingud ja seadustik ja jumalateenistus ja tõotused, kelle päralt on esiisad ja kelle seast Kristus on ihu poolest. Jumal, kes on üle kõige, olgu kiidetud igavesti!“ (Rm 9:4-5) „Neile on see olnud meelepärane. Ka on nad nende võlglased, sest kui paganad on saanud osa nende vaimulikest andidest, siis on ka nende kohus teenida neid aineliselt.“ (Rm 15:27)
3. Sest Jumala armuannid ja kutse ei ole nendele tühistatud.
Rm 11:28-29: „Evangeeliumi poolelt vaadates on nad küll Jumala vaenlased teie heaks, aga valiku poolelt vaadates on nad armastatud esiisade pärast. Jumal ei kahetse ju oma armuande ega kutsumist.“
Kuigi enamik juute ei ole veel vastanud evangeeliumile, ei ole see kehtetuks muutnud Jumala plaani nende jaoks, mille Ta lõpuks täide viib. Leping Aabrahamiga ei ole asendatud uue lepinguga, ka pole see pandud kõrvale nende ebaõnnestumise tõttu sisenemaks uude lepingusse. Ühekordne Jeesuse ohverdamine kõigi inimeste heaks on täide viinud ja asendanud templi ohvrid. Igavene leping, mille Jumal tegi Aabrahami, Iisaki ja Jaakobiga ning nende järglastega, ei ole asetatud kõrvale. „Iisraelile on osaliselt tulnud paadumus, kuni paganate täiskogus on sisse astunud, ja nõnda pääseb lõpuks kogu Iisrael.“ (Rm 11:25-26)
4. Sest Jumal on lubanud tuua nad tagasi nende maale.
Jumal on lubanud uuesti pöörduda juudi rahva poole, et tuua nad tagasi nende maale ja puhastada neid patust. „Siis ma pööran oma Iisraeli rahva vangipõlve, nad ehitavad üles hävitatud linnad ja elavad neis; nad istutavad viinamägesid ja joovad nende veini, nad rajavad rohuaedu ja söövad nende vilja. Ma istutan nad nende oma maale ja enam ei kitkuta neid ära nende maalt, mille ma neile olen andnud, ütleb Issand, sinu Jumal.” (Am 9:14-15)
„Vaata, ma võtan Iisraeli lapsed paganate seast, kuhu nad on läinud, ja kogun neid igalt poolt ning toon nad nende oma maale. Ja ma teen nad üheks rahvaks seal maal, Iisraeli mägedel, ja üks kuningas on neile kõigile kuningaks.“ (Hs 37: 21-22).
Iisraeli tagasipöördumine on ette kuulutatud 5. Moosese raamatus, Hesekieli, Jesaja, Aamose, Hoosea, Jeremija ja Jeesuse poolt Luuka evangeeliumi 21:24 ning Pauluse kirjas roomlastele 11. peatükis. See on põhitingimus messiaanliku ajastu täitumiseks. Jumal lubas Aabrahamile ja ta järglastele Iisraeli maa igaveseks omandiks. Ta kinnitas seda lubadust Iisakile, nagu märgitud 1Ms 26:3-4 ja uuesti Jaakobile 1Ms 35:12.
5. Sest paganate ajad on saanud täis.
„Ja nad langevad mõõgatera läbi ja nad viiakse vangi kõigi rahvaste sekka, ja Jeruusalemm jääb paganatele tallata, kuni paganate ajad saavad täis.“ (Lk 21:24)
Jeesus nägi ette, et Rooma paganate armeed kukutavad iga märgi juudi valitusest Jeruusalemmas; aga Ta nägi ka, et paganate valitsemine Jeruusalemmas lõppeb. 70 p.Kr langes Jeruusalemm Rooma armee kätte.
1967. aastal, kui nad kaitsesid end araablastest naabrite eest, saavutas Iisrael esimest korda peale 70 p.Kr võimu kogu Jeruusalemma linna üle, mis täitis Jeesuse ettekuulutuse. Kõik, kes usuvad Jeesuse sõnadesse, peaksid teadma, et paganate võimu lõppemine selles linnas on Jumala plaan. „Aga kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb.“ (Lk 21:28)
6. Sest me peama „trööstima Jumala rahvast“.
Jesaja raamatus Jumal räägib: „Trööstige, trööstige minu rahvast, ütleb teie Jumal. Rääkige Jeruusalemma meele järgi ja kuulutage temale, et ta vaev on lõppenud, et ta süü on lepitatud, et ta on saanud Issanda käest kahekordselt kõigi oma pattude eest.“ (Js 40:1-2)
See on kutse kristlastele, et trööstida juudi rahvast. Jesaja nägi ette, et rahvaste juhid aitavad juudi rahvast ja hoolitsevad nende eest nende tagasipöördumisel. „Nõnda ütleb Issand Jumal: Vaata, ma tõstan oma käe paganate poole ja püstitan oma lipu rahvaste suunas: siis nad toovad su poegi süles ja kannavad su tütreid õlgadel. Ja sul on lastehoidjaiks kuningad, ammedeks nende emandad; nad kummardavad silmili maha su ette ja lakuvad su jalgadelt põrmu. Siis sa tead, et mina olen Issand, ei jää häbisse need, kes mind ootavad.“ (Js 49:22-23)
Jumal ütleb, et paganad hoolitsevad juudi rahva eest ja abistavad neid nende taassisenemisel oma maale. See on meie jumalik käsk aidata neid nende endi pärast ja nende ainulaadse kutsumuse tõttu. Paganatest usklikud peavad tegema rohkem kui ainult vaatlema, mida Jumal teeb juudi rahvaga… Jumal palub meid, et sekkuksime nende aitamisel!
7. Sest me peame tegema lõpu juudivastastele õpetustele ja tegudele.
Läbi kiriku ajaloo, alates teisest sajandist, on kristlikud juhid olnud süüdi kõige kõlvatumates juudivastastes märkustes. Need ütlused on andnud aluse despootidele läbi sajandite kuni tänapäevani naeruvääristada, diskrimineerida ja isegi tappa juudi rahvast. Tihti on need, kes väidavad, et on Messia järgijad (Iisraeli Päästja on meile õpetanud, kuidas armastada ja andestada) teinud neid tegusid. Kas me saame süüdistada juute, kes nii tihti seisavad vastu Messiale, kelle järgijad olid juudivastased? Õigluses ja helduses peame tegema parandusi traagiliste ülestähenduste kohta kristlaskonna (nii katolikus kui protestantlikus vormis) läbisaamisse juudi rahvaga. Meie, kes me oleks pidanud olema nende hooldajad; oleme nii tihti olnud nende vaenlased ja piinajad. Juudivastane vaim ei alanud ega lõppenud Adolf Hitleriga, aga juured võib leida kristlaste hulgast, kes ei ole teadlikud oma kohustustest Iisraeli ees.
Ketserlikku õpetust, et kirik on asendanud Iisraeli, on õpetatud alates teisest sajandist. See õpetus ei järgi ei Vana ega Uue Testamendi kirjasid. Kuigi enamik rahvaid ja kirikuid ütlevad lahti juudivastasusest täna, on antisionism siiski laialdaselt vastuvõetav. See on uus juudivastasus. Vastuseis Iisraeli õigusele täita neile Jumala poolt antud saatust Tõotatud Maal, on täna kõige ohtlikum juudivastane vorm.
8. Sest Jumal tegeleb nendega, et töötada välja oma plaani maailma rahu jaoks.
Roomlastele 11:15: “Sest kui juba nende kõrvaleheitmine on maailma lepitus, mis on siis nende vastuvõtmine muud kui surnuist ellutõusmine?“
Messias tuleb tagasi Iisraeli, et saada lepitatud oma rahvaga. Ta valitseb seal oma võitmatute pühakutega „suur rahvahulk, keda ükski ei suutnud loendada, kõigist paganahõimudest ja suguharudest ja rahvastest ja keeltest“ kõigi rahvaste üle (Ilm 7:9; 11:15)
Jesaja 2:3-4: „Siionist lähtub Seadus ja Jeruusalemmast Issanda sõna! Ja tema mõistab kohut paganate vahel ning juhatab paljusid rahvaid. Siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks; rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdimist.“
Maailma rahu on tulemas. Messiaajastu täiuslikkus on tulekul. Aga kõigepealt on hävitus kõikidele süsteemidele ja kuningriikidele, mis eiravad Jumala messialikku plaani.
· Kui sa tahad maailma rahu, palveta ja aita juute.
· Kui sa tahad näha kirikut taastatuna, palveta ja aita juute.
· Kui sa tahad näha Messia tagasitulekut, palveta Iisraeli taastamise eest.
· Kui sa tahad aidata oma rahvast ja kõiki rahvaid (kaasa arvatud araabia rahvad) õnnista, palveta ja tööta selle nimel, et olla koos Iisraeli ja juudi rahvaga ja seisa vastu antisemitismile.
· Kui sa tahad, et su elu oleks õnnistatud, aita ja õnnista juute.
· Kui sa tahad, et su elu oleks edukas, palveta rahu eest Jeruusalemmas.

7 praktilist asja, mida usklikud saavad teha, et aidata Iisraeli:
1. Õpi ja mõista, mis Piiblis on öeldud Jumala plaanist Iisraeli ja juudi rahva kohta.
2. Palveta rahu eest Jeruusalemmas ja Jumala eesmärkidest juudi rahvale. „Paluge rahu Jeruusalemmale! Käigu hästi nende käsi, kes sind armastavad!“ (Ps 122:6)
3. Õpeta oma kogudust olema Iisraeliga. Organiseeri Iisraeli pooldavaid üritusi ja seminare oma kirikus või linnas julgustamaks piibellikku ühtekuuluvust Jumala plaanis juudi rahva ja Iisraeliga. See toob õnnistust su kirikule ja linnale.
4. Toeta (majanduslikult ja muul viisil) kristlikke tegevusi, mis aitavad juudi rahvast tagasi pöörduda Iisraeli ja end sisse seada nende maal. Näiteks „Rahvusvaheline Kristlik Suursaatkond Jeruusalemmas“.
5. Jaga Messiat juudi rahvaga nende oma usu, saatuse ja pühakirjade taustal.
6. Keeldu toetamast antisemiitlikke mõtteavaldusi avalikus ja ühiskondlikus elus. Lase Vaimul targal ja armastaval viisil rääkida läbi enda, seal kus see on sobilik; näiteks anna teada poliitikutele ja/või meediale oma vaadetest.
7. Külasta Iisraeli, kui võimalik. See on praktiline viis, et õppida tundma seda rahvast ja toetada neid ja nende majandust. „Kõndige ümber Siioni ning tehke tiir ta ümber, lugege ära ta tornid! Pange hästi tähele ta kindlustust; kõndige läbi ta kuninglikud hooned, et võiksite jutustada neist tulevasele põlvele!“ (Ps 48:13-14)
Kas me ei võiks praeguste rahvusvaheliste reisimisvõimaluste juures kaalutleda Jeruusalemma oma sihtkoha valikuna?

admin Teoloogia

Comments are closed.