Home > Teoloogia > TAAVETI KOJA TAASTAMINE VIIMSEIL PÄEVIL

TAAVETI KOJA TAASTAMINE VIIMSEIL PÄEVIL

detsember 1st, 2006

Riina Kaukver

Sel päeval ma püstitan jälle Taaveti lagunenud hüti, müürin kinni ta praod, püstitan jälle ta varemed ja ehitan ta üles, nagu ta oli muistseil päevil, et nad saaksid pärida Edomi jäägi ja kõik rahvad, kelle üle on nimetatud minu nimi, ütleb Jehoova, kes seda teeb
(Aamos 9:11-12).
TAAVETI KOJA AJALUGU

Kuningas Taaveti ja sellele järgneva Taaveti Koja valitsusaeg oli Iisraeli riigi ajaloo kõrgpunkt. Kuningas Saalomoni ajal pakkus Jeruusalemm huvi kogu tolleaegsele tsiviliseeritud maailmale ja oli kuulus oma rikkuse ning ilu poolest.

Kui Aamos ütleb, et Taaveti hütiks muutunud koda taastatakse nagu see oli muistseil päevil, siis tasub pühendada aega, et lugeda piiblist kirjeldusi Taavetiaegse Jeruusalemma pimestavast suursugususest ja ta kodade ilust ning jõukusest (1).

Taaveti kiitus ja palve oma Jumala poole on meile pärandanud palju kauneid psalme ja palveid. Taaveti himu on Iisraelile ja kogu maailmale jätnud hoiatava kirjelduse võimukandja korruptsioonist ja selle tagajärgedest riigile. Taavet patu esimene tagajärg oli mõrv. Jumal andis andeks Taavetile isiklikult (2).Ometi mõjutasid Taaveti patu tagajärjed kuningakoda – ta laste hulgas tõusis samasugune üleastumine – nad tegid seksuaalpattu, mõrvasid, organiseerisid mässu isa vastu. Valitud poeg Saalomon jätkas Taaveti hiilgava koja valitsust, kuid langes seksuaalpatu ohvriks (3). Jumala viha tõusis Saalomoni vastu ja karistuseks lubati enamik kuningriiki Juudalt ära kiskuda (4). Hiilgavale Taaveti kojale kuulutati ette langust deserteerimise, mässu ja osalise hävingu läbi (5). Ettekuulutus täitus, kui Saalomoni poeg Rehabeam isa järel troonile tõusis. Ta ülbe ja hooplev stiil võõrandas rahva südame Taaveti kojast. Saalomoni sulane Jerobeam viis kümme Iisraeli kaheteistkümnest suguharust ülestõusule Taaveti koja vastu ja rahvas otsustas:

"Mis osa on meil Taavetis? Ei ole meil pärisosa Iisai pojas. Oma telkidesse, Iisrael! Karjata nüüd omaenese sugu, Taavet!" (1 Kuningate 12:16). Iisraeli karistus mässu eest Taaveti koja vastu oli – küüditamine Assüüriasse.

Taaveti koda valitses veel vaid kuuendiku juudi rahva üle.

Eetan kirjeldab Taaveti koja kokkuvarisemist ja rahvuse ning riigi lõhenemist järgmiselt (6). Ja ometi oled sa tema ära tõuganud ja ära põlanud, sa oled saanud täis raevu oma võitud mehe vastu. Sa oled tühistanud oma sulase lepingu, sa oled maani häbistanud tema krooni. Sa oled kiskunud maha kõik tema müürid, sa oled tema kindlused teinud varemeiks. Sa oled lõpetanud tema hiilguse ja oled lükanud maha tema aujärje. Kus on su endised heldused, Issand, mis sa vandusid Taavetile oma ustavuses?

Kui Iisraeli rahva juhid keeldusid vastu võtmast Messiat Jeesust, siis nad lihtsalt käisid oma esiisade jälgedes. Nõnda on Iisrael Taaveti soost taganenud kuni tänapäevani (7). Iisrael, kes tõusis üles Taaveti koja vastu sünnitas järgmisi põlvkondi, kes jätkasid mässu, Taaveti poja, Messia vastu lihas.

JUMALA LEPING TAAVETIGA

2 Saamueli raamat, 1 Ajaraamat ja Psalm 89 toovad meieni Jumala seatud lepingu kuningas Taavetiga. (8). Jumal tõotas Taavetile palju. Leping Taavetiga sisaldab Jumala erilisi tõotusi ja tulevasi silmnähtavaid õnnistusi juudi rahvale.

Ja ma tahan määrata paiga oma Iisraeli rahvale ja teda nõnda istutada, et ta võib elada oma kohal ega pea enam kartma; ja pöörased inimesed ei tohi teda enam vaevata nagu varem ja nagu sel ajal, kui ma seadsin kohtumõistjaid oma Iisraeli rahvale; ja ma annan sulle rahu kõigist su vaenlasist

(2 Saamuel 7:10-11).

Need tõotused on: igavesti kestev rahu juudi rahvale; kõikide Iisraeli vaenlaste hävitamine ja kogu Iisraelile tõotatud maaomandi ainuomamine juudi rahva poolt (9).

Taavetile isiklikult tõotas Iisraeli Jumal kolme poliitilist tõsiasja:

1.…ma lasen pärast sind tõusta sinu järglase, kes tuleb välja sinu niudeist, ja ma kinnitan tema kuningriigi (2 Saamueli 7:12);

2. Ent mina teen ta esmasündinuks ning kõige kõrgemaks kuningaks üle ilmamaa

(Psalm 89:28);

3. Ma kinnitan su soo igaveseks ja ehitan su aujärje põlvest põlve." Ma hoian oma helduse temale igavesti ja mu leping temaga jääb püsima. Ma sean tema soo igaveseks ja tema aujärje nii kauaks kui taeva päevad. Ma ei riku oma lepingut ega muuda seda, mis on lähtunud mu huulilt. Ma olen korra vandunud oma pühaduse juures; tõesti, ma ei valeta Taavetile. Tema sugu püsib igavesti ja tema aujärg nagu päike minu ees; nagu kuu peab ta jääma igavesti kindlaks ja nagu ustav tunnistaja pilvedes!" (Psalm 89:5,29,30,34-37).

Ehk:

Jumal ise garanteerib Taaveti kuninglikust soost valitsuse järjepidevuse Iisraelis (10), Taaveti soost tõuseb rahvusvaheline valitsus (11) ning Taaveti soost järglaste valitsus Iisraelis on igavene (12).

Oleme võtnud lihtsalt omaks, et Jeesus on Taaveti suurim Poeg. Paganakristlastena ei saa me rääkida liiga suurest armastusest juudi rahva vastu ega huvist Taaveti lepingu selle osa vastu, mis puudutab juudi rahvast. Täna jätkuv ja kogu maailmale nähtav juudi rahva etniline taastamine ja geograafiline taasasustamine Iisraeli on Taaveti lepingu täitumine ja osa armuandidest ja kutsumisest juudi rahvale, mida Jumal ei kahetse ning apostel Paulus kirjas Roomlastele loetleb (13). Ma usun, et käes on aeg, kus Püha Vaim ilmutab Taavetiga sõlmitud lepingut oma Kirikus. Ja ma usun, Isa tahab, et Kiriku süda ja iga uskliku süda lööks samas rütmis Isa südamega kõiges, mis puudutab Iisraeli taastamist ja Taaveti lepingu täielikku jõustamist. Seepärast kõik, kes usuvad piiblit, peaks pikisilmi igatsema juudi rahva igas mõttes täielikku taastamist rahvana omal maal.

AAMOSE JA JESAJA PROHVETEERING TAAVETI KOJA HÄVINGUST

Prohvet Aamos nägi oma silmaga Jeruusalemma kuninglikkust Taaveti Koja päevil. Ta kuulutab Taaveti kojale niisugust hävingut, mille järel sellest on saanud vaid hütt (sukka). 100 aastat hiljem on Jumala sama Sõna prohvet Jesaja käes.

Teie maa on laastatud, linnad tulega põletatud, võõrad söövad teie põllud tühjaks otse teie silme all. Siioni tütar on jäänud üksi otsekui vahionn viinamäel, otsekui öömaja kurgipõllul, otsekui sissepiiratud linn. (Jesaja 1:7-8).

Jesaja raamatu esimesed 11 peatükki kuulutavad Juuda riigi rahvale karistust taganemise eest. Ja nagu kuulutatud, nii järgnesidki pealinna Jeruusalemma rüüstamine ning templi ja Taaveti dünastia hävitamine babüloonlaste poolt. Juuda rahvas küüditati Babülooniasse, ta jäi koduta ja lootuseta ning oli justkui vaene põllupidaja, kes saagikoristuse ajal elab kurgipõllul hütis või onnis viinamäel. Jeruusalemma uhkus sai talumehe hüti taoliseks. Iisrael sai mahajäetud viinamäe sarnaseks (14). Ja prohvet Jesaja kuulutus oma armastatud juudi rahvale oli: "Kui kauaks, Issand?" Ja tema vastas: "Kuni linnad on rüüstatud, elanikest ilma, kojad inimtühjad, põllud laastatud kõrbeks ja Issand on saatnud inimesed kaugele ning palju sööti on jäänud keset maad. Ja kui seal veel alles jääb kümnes osa, siis seegi põletatakse ära, nagu terebint või tamm, millest langedes jääb järele känd.

Äkki sähvatab lootus esimest korda Aga ta känd on püha seeme." (15)

LOOTUSE KÄND JA TAAVETI HÜTI PÜSTITAMINE

Teist korda ilmub seesama võimas lootus Jesaja 11 peatükis ja kuulutab: känd on Iisai – Taaveti dünastia ja püha seeme on Kuninglik Messias, kes Juudast valitseb kõiki planeet Maa rahvaid. Jesaja sõnade kaudu saame heita pilgu Jumala lõpuaegade plaani. Hoolimata sellest, et juudi rahvas on laastatud ja Taaveti Koja rahvast on tohutult tapetud, toob Jumal ühel päeval esile kahekordse taastamise.

Iisraeli Jumal poleks Iisraeli Jumal, kui ta ei viiks täide oma Sõna karistusest. Aga Iisraeli Jumal poleks Iisraeli Jumal, kui ta karistusega lõpetaks. Ka Aamose kuulutusse ilmub Jumala halastus, mis tabab Iisraeli päevade lõpus pärast karistust (16). On tõsi, et patu ja mässu pärast Jumala vastu võidakse maa pealt ära terveid rahvaid. Aga Jumal ei hävita juudi rahvast kunagi täielikult. Rahvana on neil eriline kutsumine. Ja Aamos kuulutab – pärast Iisraeli rahva nähtava füüsilise karistuse aega tuleb Iisraeli nähtav füüsilise taastamise päev.

Iisraeli Jumala plaan ja leping Taavetiga hakkab jõustuma, kui ühel ööl kuulutatakse taevast sekkumist ja teadannet, et on sündinud Taaveti soost valitseja, kes valitseb kogu maailma rahvaste üle: Tema saab suureks ja teda hüütakse Kõigekõrgema Pojaks ja Issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni. Ja ta valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti ning tema valitsusele ei tule lõppu." (Luuka 1:32-33).

Ja nähtavalt, alates 19. sajandi lõpust ja kulmineerudes Iisraeli riigi taasloomisega täitub Iisraeli Jumala sõna, et Ta toob juudid veel teist korda tagasi neile tõotatud maale. Ja sel päeval sirutab Issand veel teist korda käe, et lunastada oma rahva jääki, kes on järele jäänud.. Ta tõstab rahvastele lipu, kogub Iisraeli hajutatud ja korjab kokku Juuda pillutatud neljast maailmakaarest. (Jesaja 11:11)

Jumal ise lõpetab pagenduse ja taastab hävituse. Kui paneme sõrme piiblit lugedes kaardile, siis näeme, et Jumal ise taastab juutide asundused läänekaldal, Golanidel ja Jeruusalemmas (17). Juudid ehitavad seal üles varemed, taastavad viinamarjaistandused ja sinna istutatakse neid ennast, igavesti nende oma maale ja seda teeb nende oma Jumala vägev käsi.

Aegade lõpus on Jumalal plaan ja see teostub, et juudid kahetsevad rahvuslikult oma mässu Taaveti Koja vastu.

Seejärel Iisraeli lapsed pöörduvad ja otsivad Issandat, oma Jumalat, ja Taavetit, oma kuningat; nad tulevad värisedes Issanda ja tema headuse juurde viimseil päevil." (Hoosea 3:5). Aegade lõpus tulevad Iisraeli lapsed ja Juuda lapsed üheskoos, ja käivad üha nuttes ning otsivad Issandat, oma Jumalat (18).

Aamos ütleb, et Taaveti hütt taastatakse hiilguses, mis kojal oli muistseil päevil. Milline on tulevane auline restauratsiooni ja selle lõpptulemus.

Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma lasen tõusta Taavetile ühe õige võsu; tema valitseb kui kuningas ja talitab targasti, tema teeb maal õigust ja õiglust. Tema päevil päästetakse Juuda ja Iisrael elab julgesti; ja see on nimi, millega teda hüütakse: "Issand, meie õigus". Seepärast, vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil enam ei öelda: "Nii tõesti kui elab Issand, kes tõi Iisraeli lapsed ära Egiptusemaalt", vaid: "Nii tõesti kui elab Issand, kes tõi ja juhtis Iisraeli soo järglased koju põhjamaalt ja kõigist maadest, kuhu ma olin nad ajanud." Ja nad hakkavad elama oma maal. (Jeremija 23:5-8)

Aga viimseil päevil sünnib, et Issanda koja mägi seisab kindlana kui mägede tipp ja tõuseb kõrgemale küngastest ning kõik paganad voolavad ta juurde. Ja paljud rahvad lähevad ning ütlevad: "Tulge, mingem üles Issanda mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta meile õpetaks oma teid ja et võiksime käia tema radu: sest Siionist lähtub Seadus ja Jeruusalemmast Issanda sõna!" Ja tema mõistab kohut paganate vahel ning juhatab paljusid rahvaid. (Jesaja: 2:1-4)

Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst. Suur on valitsus ja otsatu on rahu Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja toetada kohtu ja õigusega, sellest ajast ja igavesti. Vägede Issanda püha viha teeb seda. (Jesaja 9:6-7).

Need ja paljud teised kirjakohad kirjeldavad ühte ja sama tulevast fakti erineva nurga alt- taastatud Taaveti dünastiat ja sellest sündinud valitseja valitsust Jeruusalemmast üle kogu planeet Maa. Need kirjeldavad Jeruusalemma kui vaimulikku, juriidilist ja seadusandlikku planeet Maa keset. Iisai kännust ja Taaveti Kojast pärinev Poeg on seal, Jumala pühal mäel Jeruusalemmas, ja ajab rahvaste asju õiguses, õigluses ja ustavuses. Mis see siis lõppkokkuvõttes on? See on Jeruusalemmast lähtuv ja planeedil Maa toimiv Jumala valitsus.

Kui läheme Aamose 9:11-12 juurde tagasi, nüüd kui kontekst on paigas, näeme et, Iisraeli Jumal mitte üksnes ei tõota, et Iisraeli rahvas taastatakse igas mõttes nende oma maal, ta tõotab ka, et Iisraeli rahva üle taastatakse Iisraeli valitsus. Ja see Iisraeli Kuningas ei valitse ainuüksi juudi rahva üle, vaid ka Iisraeli vaenlaste edomiitide üle ja kõikide maailma rahvaste üle. Iisraeli Jumalal on vägagi tõsi taga Taaveti koja taastamisega, see on Iisraeli Jumala prioriteet number 1.

AAMOSE 9:11 UUES TESTAMENDIS

Apostlite tegudes teatab apostel Jakoobus (19), et kuna Jumal oli hiljuti ilmutanud huvi päästa ka paganad, siis langeb see kokku Heebrea prohveti Aamose visiooniga ja seda protsessi ei tohi teha paganatele keeruliseks. Kui messiaanlikud juudid tol ajal täiesti loomulikult ja täiesti piibellikult ootasid Taaveti kuningriigi täielikku taastamist, ütleb Jakoobus neile, et ärgu nad imestagu kui paganarahvad hakkavad otsima Iisraeli Jumalat ja Tema Võitut. Miks Jakoobus nii arvab? Sest ta toetub prohvet Aamosele, kes kuulutas ette, et aegade lõpus, algab paganarahvaste seas vaimulik ärkamine, mis mingil viisil on seotud Taaveti kuningliku dünastia restaureerimisega. Jakoobus ütleb, et Aamose prohveteering valmistab meid ette paganarahvaste suureks usuletulekuks samaaegselt Taaveti Messiaanliku Poja ilmumisega.(20).

Kui Jakoobus täna siin oleks, siis ta võib-olla ütleks:"Kas te ei näe siis, sõbrad, et kui Aamose Sõna kohaselt sai tõeks pääste paganatele, siis sama sõna kohaselt saab tõeks ka Taaveti valitsuse taastamine. Tulemas on ajad, kui paganarahvaid tuleb usule tohutult palju, juudid päästetakse rahvana ja Jeesus saabub ning asub Taaveti järglasena valitsema Taaveti troonilt Jeruusalemmast."

Ärgem needkem juudi rahvast, hoobeldes okstena õlipuu juure – Iisraeli ees. Ärgem needkem juudi rahvast, uskudes ja õpetades, et tõotused, mis kehtisid sellele rahvale enne risti on pärast risti muutunud. Ärgem needkem juudi rahvast, näpates neile kuuluva Iisraeli mandaadi – sest juudi rahvas vajab oma prohvetlikku tulevikku rohkem kui muud ellujäämiseks, rahvuslikuks ärkamiseks ja lunastuseks. Ärgem needkem juudi rahvast, vaikides Messia Jeesuse pärinemisest Taaveti soost. Ärgem needkem juute, ignoreerides apostel Pauluse südamesoovi, et kogudus palvetaks Jumala poole Iisraeli laste pääste pärast pidevalt.

Ja paganakristlastena austagem Jumala esmasündinud rahvast ja andkem talle see prioriteet, mis talle Jumala tahte kohaselt kuulub:

Hõisake ilutsedes Jaakobi pärast ja tundke rõõmu rahvaste peast; kuulutage, kiitke ja öelge: "Issand, päästa oma rahvas, Iisraeli jääk!" (Jer – 31:7)

Elagem palves kaasa Taaveti langenud sukka ülestõstmisele ja palugem, et juudi rahvas ja juhid kahetseksid eelmiste põlvkondade pattu ja lõpetaksid mässu Taaveti koja ja sealt lähtunud mässu Iisraeli Messia vastu. Meil on meelevald palves seda needusekoormat Iisraeli pealt lahti siduda (21).

Mitmesugused õnnistused tulevad esile, kui Jeruusalemmas on taastatud Taaveti Koja valitsus. Siis lõpevad neetud sõjad ja maailma tuleb lõpuks rahu, valitseb õiglus, pattulangemise tagajärjed kaovad, Jumal – Kohtumõistja, Käsuandja ja Kuningas on kohal Jeruusalemmas, selle linna nimi on siis "Issand on seal", Templi- ehk Moriah mägi saab juutlikku eripära kaotamata palvekojaks kõikidele rahvastele, Negevi kõrb õitseb ja imelised materiaalse ja vaimuliku õnnistuse vihmad tabavad Iisraeli ja kogu maailma.

Palugem rahu Jeruusalemmale, sest see ei tähenda ainult leevendust praegustele kriisidele. See tähendab Taavetiga sõlmitud lepingu täielikku jõustumist ja toob ülevoolava õnnistuse Iisraelile ja kogu maailmale Jeruusalemmast.

admin Teoloogia

Comments are closed.