Home > Sionism > Eesti Juudi Kogukond 20

Eesti Juudi Kogukond 20

mai 1st, 2008

4.aprillil tähistas Eesti Juudi Kogukond oma 20. aastapäeva. Tänane kogukond on välja kuju¬nenud 1988.a. Eesti Muinsus¬kaitse Seltsi juurde moodustatud Eesti Juudi Kultuuri Seltsist.
Sel puhul peeti suurejoone¬line ajalookonverents “90-20-60“ hotell „Olümpia“ konve¬rent¬si¬saalis.
Konverentsi juhatasid Alla Jakobson ja ajakirjanik Genna¬di Gramberg. Kutsutud külalis¬te hulgas olid Iisraeli suursaadik Soomes ja Eestis Avi Granot, Eesti Riigikogu liikmed Peeter Tulviste, Paul Eerik Rummo, Igor Gräzin jt. Jeruusalemma Rahvusvahelise Kristliku Suur¬saatkonna Eesti osakonnast osalesid konverentsil Riina Kauk¬ver, Marika Koha, Piret Simpson, Veljo Kaptein.
Avapalve pidas Eesti Pea¬rabi Efraim Shmuel Kot. Ta tänas palves Jumalat ka 90- aastase Eesti Vabariigi eest. Seejärel said sõna Riigikogu esimees proua Ene Ergma, Tal¬lin¬na abilinnapea Toomas Vitsut, Iisraeli suursaadik Avi Granot. Tervitajate hulgas olid Soome, Läti ja Leedu juudi kogukondade esindajad.
Mitmed sõnavõtjad tõmba¬sid paralleele Eesti ja Iisraeli vahel. Meid ühendavat on tõesti üllatavalt palju: väiksed riigid, oleme pidanud pidevalt oma iseseisvuse pärast võitlema. Rõõmuga tõdeti, et Eestis elavad juudid on taasiseseisvunud Eestis oma koha leidnud ja identiteedi säilitanud: tegutseb juudi kool, vastvalminud uus sünagoog, kultuuritegevus ja juudi noorsootöö.
Konverentsi tähtsaima osa¬na oli planeeritud Eesti ja USA juudi kogukonna vahelise koos¬tööleppe sõlmimine. Lepingule kirjutasid alla USA Juudi Kogu¬konna president David A. Harris ja Eesti Juudi Kogukonna esinaine Alla Jakobson. Sellele eelnenud ettekandes rõhutas David Harris, et lääne juudi kogukonna jaoks on oma identi¬teedi säilitamine palju raskem, kuna pole kogetud mingit ideo¬loogilist vastasseisu ja on elatud vaid heaoluühiskonna tingimus¬tes: „Meil ameerika juutidel on teilt, baltikumi juutidelt, palju rohkem õppida, kui teil meilt,“ rõhutas Harris ettekandes.
Kõik sõnavõtjad olid hooli¬kalt valmistunud. Ettekanded olid tõusvas joones eriti pärast¬lõunal. Erksust ja põnevust suudeti hoida lõpuni ning võiks öelda, et esinemised läksid isegi aina huvitamaks ja põneva¬maks. Korduvalt tõsteti esile ajaloolist fakti, et esimeses Eesti Vabariigis juutidele võimalda¬tud kultuurautonoomia oli ainu¬laadne kogu maailmas. Viimasel ajal Eesti meedias ajaloolaste poolt korduvalt nahutada saa¬nud president K. Päts leidis konverentsil aga hoopis tunnus¬tamist. Imbi Paju meenutas, et seoses Hitleri võimuletulekuga Saksamaal 1933.a. andis Päts välja määruse, mis keelustas rassilise ideoloogia Eesti Vaba¬riigis. Konverentsi tervitas mah¬la¬ka lühiettekandega ajaloopro¬fessor David Vsevjov.
Omaette suureks ettevõtmi¬seks on Eesti Juudi Muuseumi rajamine vastvalminud süna¬googi 3.korrusel. Muuseumi ideed ja eelseisvat teostust tut¬vus¬tas pärastlõunasel plenaa¬riumil Mark Rõbak, Iisraeli elama asunud Eesti juut, kes on ühtlasi ka muuseumi eestvedaja.
Eesti Juudi Kogukonna 20. aastapäevale pühendatud kon¬ve¬rentsi jäävad veel meenutama äärmiselt soe ja sõbralik õhk¬kond, rõõmsad taaskohtumised, vestlused lõunalauas, tervitused, soojad käepigistused. Selle kõige taustal on rõõm kogeda, et Jeruusalemma Rahvusvahelise Kristliku Suursaatkonna osa¬konna tegevust on märgatud ja meid tuntakse kui Iisraeli sõpru ja püsivaid toetajaid. Eks seegi ole pikaajalise suhete arenda¬mise ja koostöö vili. Need ette¬võtmised, mida on Iisraeli toetu¬seks läbi viidud Andres Võsu, Ülo Niinemägi, Peeter Võsu ja teiste Iisraeli sõprade poolt, on aidanud luua hindamatu väär¬tu¬sega sõprussilla.
Kristlastena kuulutame ka juutidele evangeeliumi Naatsa¬reti Jeesusest, kes on Kristus – Jumala tõotatud Messias. Aga nii nagu Jumala Sõna meid selles juhib: me toetame Iisraeli isesei¬vust (Ho 3:4-5) ja juutide tagasi¬pöördumist oma kodumaale (Js 49:22), palume rahu Jeruusa¬lemmale (Ps 106:22), ning ar¬mas¬tame juute, kes elavad võõ¬ras¬tena meie keskel (5Ms 10:19) .

admin Sionism

Comments are closed.